Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pozyskiwanie środków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-II-2-PozSrod
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pozyskiwanie środków
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA:

KU1_W07 posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie upowszechniania kultury, metod i warunków animacji życia kulturalnego i zarządzania kulturą,

KU1_W15 ma uporządkowaną podstawową wiedzę o zasadach i warunkach organizacyjnych oraz ekonomicznych funkcjonowania instytucji kultury, KU1_W16 posiada orientację we współczesnym życiu kulturalnym oraz zna zasady aktywnego i systematycznego w nim uczestnictwa


UMIEJĘTNOŚCI:

KU1_U01 potrafi korzystać z różnorodnych baz danych (w tym ze spisów bibliograficznych) w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu jako źródła wiedzy w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin

humanistycznych i społecznych

KU1_U02 umie dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji oraz przeprowadzić analizę i ocenę pozyskanej informacji

KU1_U04 potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie pisemnej oraz ustnej w sposób dowodzący posiadania umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie kulturoznawstwa

KU1_U05 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

KU1_U11 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

KU1_K03 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne,

KU1_K04 umie nazwać cele podejmowanego zadania oraz ocenić znaczenie i potrzebę zachowania właściwej kolejności wykonywania poszczególnych etapów realizacji zadań,

KU1_K06 umie określić warunki oraz znaczenie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi etyczne jako elementarne reguły życia społecznego,

KU1_K11 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu związanego ze studiowana specjalizacją.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych zagadnień dotyczących mechanizmów w zakresie finansowania działalności kulturalnej, funkcjonujących w polskim i europejskim systemie prawnym. W ramach przedmiotu zostaną

przedstawione podstawowe zasady budowania projektu oraz pozyskiwania środków ze źródeł publicznych (ze szczególnym uwzględnieniem i naciskiem na prezentację programów UE). W ramach przedmiotu zostaną także omówione fundusze i programy wspierające kulturę na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące zasad tworzenia projektu oraz pozyskiwania środków ze źródeł publicznych (ze szczególnym uwzględnieniem i naciskiem na prezentację programów UE).

W ramach przedmiotu zostaną także omówione fundusze i programy wspierające kulturę na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Zostaną porównane generalne kryteria i warunki aplikowania o poszczególne rodzaje środków.

Kluczowe zagadnienia omawiane w ramach przedmiotu to:

1. Modele finansowania kultury w Europie

2. Źródła finansowania kultury: środki centralne, samorządowe, europejskie

3. Mecenat i sponsoring.

4. Mapa pozycjonowania źródeł finansowych (analiza dostępnych środków pomocowych);

5. Źródła informacji, strona mkidn.gov.pl oraz ngo.pl i ich wykorzystanie

6. Analiza źródeł finansowania przykładowych imprez kulturalnych

7. Analiza wniosków.

8. Kosztorysowanie: m.in. kategorie kosztów projektów, koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, przykłady kosztorysów imprez kulturalnych, poprawność formalna i merytoryczna wniosków.

Literatura:

1. Ilczuk D., "Ekonomika kultury", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

2. J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla, "Kultura a rozwój", Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012 cz. II, r. 1,2

3. Raport GUS, "Kultura w 2017 roku" (strona GUS) dane o skali finansowania kultury z budżetu państwa w ustawie budżetowej na 2019 r., https://www.mf.gov.pl/ministerstwofinansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/ustawy-budzetowe

4. Roczne sprawozdania z wykonania budżetu w cz. 24 i dziale 921 za kolejne lata: http://mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/ministerstwo/budzet-ministerstwa.php

5. "Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury", Raport przygotowany na Kongres Kultury, Warszawa 2009, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

3 ECTS = 90 h

Opis ECTS:

udział w zajęciach i aktywność - 45 h /1,5 ECTS

projekty zaliczeniowe (dwa) - 45 h /1,5 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: prezentacja, wykład, dyskusja, burza mózgów, metoda projektowa.

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dokonywana jest na podstawie obserwacji podczas ćwiczeń (ocena ciągła) i zadanej pracy zaliczeniowej - przygotowania projektu na temat związany z zarządzaniem i marketingiem kultury w Polsce.

Na ocenę wpływają zarówno efekty pracy studenta (projekt zaliczeniowy) jak i aktywność na zajęciach (ocena ciągła):

- na ocenę 3 (dst.): ma podstawową wiedzę o współczesnym życiu kulturalnym, przygotowuje projekt na poziomie dostatecznym, wyszukuje informacje w sposób podstawowy, posługuje się terminologią za zakresu zarządzania kulturą na poziomie dst.

- na ocenę 4 (db.): na poziomie dobrym zna i stosuje terminologię z zakresu zarządzania kultury, przygotowuje projekt na poziomie dobrym, ma dobrą orientację we współczesnym życiu kulturalnym, umie wyszukiwać i przetwarzać informacje o zarządzaniu kulturą, umie na poziomie dobrym przygotować projekt na ten temat.

- na ocenę 5 (bdb.): ma bogatą wiedzę o współczesnej kulturze, potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i baz danych, umie wykorzystać i przetworzyć informacje o zarządzaniu kulturą, w tym finansowania, umie napisać projekt bardzo dobrym poziomie, rozumie logikę i zasady prowadzenia badań i opracowań z zakresu zarządzania kulturą.

Praktyki zawodowe:

Brak. Są jednak ćwiczenia warsztatowe w trakcie zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)