Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pozyskiwanie środków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-II-2-PozSrodk
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pozyskiwanie środków
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA:


KU2_W07 - posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę szczegółową z zakresu upowszechniania kultury, oraz metod i warunków animacji życia kulturalnego i zarządzania kulturą


KU2_W17 - ma uporządkowaną i rozbudowaną wiedzę o zasadach i warunkach organizacyjnych oraz ekonomicznych funkcjonowania instytucji kultury


UMIEJĘTNOŚCI:


KU2_U03 - umie dokonywać krytycznej oceny jakości źródła informacji oraz przeprowadzić analizę i ocenę pozyskanej informacji


KU2_U04 - samodzielnie selekcjonuje i wykorzystuje zdobyte informacje, potrafi korzystać z nich w odpowiednio dobranym kontekście


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:


KU2_K01 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie


Ku2_K03 - potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne


KU2_K05 - umie określić warunki oraz znaczenie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi etyczne jako elementarne reguły życia społecznego


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych zagadnień związanych z pozyskiwaniem i zarządzaniem środkami finansowymi na działalność kulturalną.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych zagadnień związanych z pozyskiwaniem i zarządzaniem środkami finansowymi na działalność kulturalną. W ramach przedmiotu zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące zasad budowania projektu oraz pozyskiwania środków z różnych źródeł (publicznych różnego szczebla, europejskich, prywatnych). Zostaną omówione fundusze i programy wspierające kulturę na poziomie międzynarodowy, krajowym, regionalnym i lokalnym. Ponadto poruszone zostanie zagadnienie związane z dywersyfikacją finansowania kultury ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kultury, społecznej odpowiedzialności biznesu, fundraisingu, finansowania obywatelskiego, crowdfundingu. Uczestnicy kursu porównają też generalne kryteria i warunki aplikowania o poszczególne rodzaje środków.

Literatura:

- Skrypt ABC tworzenia projektu. Praktyczny przewodnik, Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

- Zasady skutecznego pozyskiwania środków w organizacjach społecznych, Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, Bank rozwiązań, https://pisop.org.pl/bank-rozwiazan/pozyskiwanie-srodkow

- L. Płatkowska-Prokopczyk, J. Pieczonka, Zróżnicowanie oferty instytucji kultury jako efekt dywersyfikacji źródeł ich finansowania, [w:] Nauki o finansach, 3 (24) 2015

- D. Ilczuk, Ekonomika kultury, PWN, Warszawa 2012

- K. Obłąkowska-Kubiak, Kultura i gospodarka – od pogranicza nauk ku perspektywie ekonomicznej, Rynek - Społeczeństwo - Kultura nr 4 (8) 2013

- Klamer A., Petrova L., Mignosa A., 2006, Financing the Arts and culture in the European Union, Policy Department Structural and Cohesion Policies, “Culture and Education”, Brussels, European Parliament, November 2006

- M. Gwizda, M. Kosewska-Kwaśny i inni (red)., Fundusze UE 2014 - 2020. Nowa perspektywa - nowe możliwości, Warszawa 2014

- K.D. Kopeć, Finansowanie kultury w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, Kraków 2014

- A. Grzegorczyk (red.), Fundraising w działalności organizacji pozarządowych, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011 (wybrane fragmenty)

- Raport z badania oceniającego model finansowania kultury w Polsce oraz wspierania twórców poprzez platformy crowdfundingowe, ZIPSEE „Cyfrowa Polska”, Patronite.pl Warszawa 2017

https://instytutfundraisingu.pl/

Efekty kształcenia i opis ECTS:

udział w zajęciach - 15 godzin

przygotowanie do zajęć - 5 godzin

przygotowanie prezentacji/pracy zaliczeniowej - 15 godzin

konsultacje - 10 godzin

Razem: 45 godzin / 30 godzin = 1,5 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

- obecność i aktywność na zajęciach

- prezentacja multimedialna i/lub praca pisemna - PROCES TWORZENIA PROJEKTU KULTURALNEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM STRATEGII POZYSKANIA NA NIEGO DOFINANSOWANIA (dopuszczalne duety)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)