Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wielkie pisma ludzkości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-II-2-WiPisLud
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wielkie pisma ludzkości
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aY3sxnOXAvw2L7VP0O8SFTg0PGxNkJDkrzLcHvTcwu-41%40thread.tacv2/conversations?groupId=937a4b55-4eab-4d62-a79c-dda67d2894e9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efekt

(KU-W02)


(KU-W03)


(KU-W09)


(KU-U05)


(KU-K01)ów kształcenia

Wymagania wstępne:

Chęć podjęcia intensywnej lektury

Skrócony opis:

Subiektywny przegląd wielkich pism (nawet alfabetów) i tekstów stanowiący zachętę do ich lektury. Do tego szeroki kontekst kulturowy

Pełny opis:

POECI WYGNANI

Ezechiel i obrazy zmartwychwstania (hebrajski)

Platon i wygnanie poetów (greka)

"Żale" Owidiusza. Poeta na wygnaniu (łacina)

Dantego "Boska komedia". Wędrówka po zaświatach, z tym, że zdążymy tylko wejśc do piekła (włoski)

PRZYPISY DO DANTEGO

Goethego zakład z Faustem

Tomasza Manna "Dokror Faustus"

Bułhakow. Kim był mistrz, a kim Małgorzata?

REWOLUCJE UCZONYCH. PRÓBA ROZUMIENIA W DOBIE ANTROPOCENU

"O obrotach" albo język matematyki. Kopernik i Ziemia jako fragment wszechświata

"O pochodzeniu gatunków" albo język przyrodoznastwa Darwin i jego próba definicji człowieka

"Z psychopatologii życia codziennego". Freud i jego świadomość podświadomości

POECI WYGNANI C.D.

"Wspomnienia" Nadjeżdy Mandelsztam, Osip Mandelsztam i wygnanie z wiersza, "Sherry Brandy" Warłama Szałamowa (rosyjski)

"Fuga śmierci" (niemiecki Celana, niemiecki Heideggera)

NASZ WIEK DWUDZIESTY

"Jądro ciemności". Podglądanie piekła

"Komu bije dzwon". Faszyzm w akcji

"Pasażerka" Zofii Posmysz. W piekle, część pierwsza

"Patrzyłam na usta" anonimowej autorki dziennik z getta warszawskiego. W piekle, część druga

JAKI BĘDZIE WIEK XXI I CZY BĘDĄ NASTĘPNE

Próba lektury Stanisława Lema

Literatura:

Tytuły dzieł do lektury podane w "Opisie przedmiotu"

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodologii badań właściwych naukom humanistycznym i wybranym naukom społecznym oraz antropologii (KU-W02)

Zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do nauk o kulturze i antropologii

(KU-W03)

Posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych, społecznych i antropologii (KU-W09)

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, (KU-U05)

Ma świadomość zakresu zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (KU-K01)

Metody i kryteria oceniania:

Studenci wybierają tekst, który ich zdaniem zasługuje na miano wielkiego, spoza zaproponowanego przeze mnie kanonu i przygotowują na jego temat 15-20 minutową wypowiedź, którą wygłaszają w trakcie zajęć lub na osobnym spotkaniu. Ważne jest uzasadnienie, dlaczego polecają właśnie ten konkretny tekst, czyli odpowiedź na pytanie jakie jest jego miejsce w kulturze.

Na ocenę niedostateczną

Student nie ma i nie wykazuje uporządkowanej wiedzy w zakresie historii kultury, która pozwoliłaby na przedstawienie „wielkiego tekstu” w należnym mu kontekście

Na ocenę dostateczną:

Student ma i wykazuje uporządkowaną wiedzę w stopniu podstawowym w zakresie w zakresie historii kultury, która pozwoliłaby na przedstawienie „wielkiego tekstu” w należnym mu kontekście

Na ocenę dobrą:

Student ma i wykazuje uporządkowaną wiedzę w stopniu dobrym w zakresie w zakresie historii kultury, która pozwoliłaby na przedstawienie „wielkiego tekstu” w należnym mu kontekście

Na ocenę bardzo dobrą:

Student ma i wykazuje uporządkowaną wiedzę w stopniu bardzo dobrym w zakresie w zakresie historii kultury, która pozwoliłaby na przedstawienie „wielkiego tekstu” w należnym mu kontekście

Ad.(KU-W03):

Na ocenę niedostateczną:

Student nie zna- nie potrafi wymienić podstawowej terminologii i metodologii z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do „wielkiego tekstu”

Na ocenę dostateczną:

Student potrafi wymienić podstawowe terminy i nazwać podstawową metodologię z obszaru nauk humanistycznych w „wielkiego tekstu”

Na ocenę dobrą:

Student potrafi wymienić oraz zdefiniować podstawowe terminy i omówić metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do „wielkiego tekstu”.

Na ocenę bardzo dobra:

Student potrafi wymienić, zdefiniować oraz przedstawić własny komentarz do podstawowych terminów oraz metodologii z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do „wielkiego tekstu”

Ad. (KU-W09)

Na ocenę niedostateczną

Student nie posiada- nie wykazuje podstawowej wiedzy o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze w odniesieniu do przedstawianych treści

Na ocenę dostateczną:

Student wykazuje podstawową wiedzę wymieniając główne kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia w zakresie nauki o kulturze w odniesieniu do przedstawianych treści.

Na ocenę dobrą:

Student omawia i charakteryzuje główne kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia w zakresie nauki o kulturze w odniesieniu do przedstawianych treści

Na ocenę bardzo dobrą:

Student omawia, charakteryzuje oraz samodzielnie komentuje i interpretuje główne kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia w zakresie nauki o kulturze w odniesieniu do przedstawianych treści

Ad. (KU-U05)

Na ocenę niedostateczną:

Student nie umie samodzielnie zdobywać wiedzy i rozwijać umiejętności badawczych oraz ignoruje wskazówki opiekuna naukowego.

Na ocenę dostateczną:

Student umie samodzielnie ale w niewielkim stopniu zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

Na ocenę dobrą:

Student umie samodzielnie ale w znacznym stopniu zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

Na ocenę bardzo dobrą:

Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz przygotowując własne propozycje interpretacyjne.

Ad. (KU-K01)

Na ocenę niedostateczną:

Student nie wykazuje świadomości zakresu zdobytej wiedzy i nie rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie.

Na ocenę dostateczną:

Student wykazuje cząstkową świadomość zakresu zdobytej wiedzy i w zauważalnym stopniu rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Na ocenę dobrą:

Student wykazuje świadomość zakresu zdobytej wiedzy i w dużym stopniu rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Na ocenę bardzo dobrą:

Student wykazuje pełną świadomość zakresu zdobytej wiedzy i w bardzo dużym stopniu rozumie potrzebę ciągłego uczenia się

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Piotr Weiser, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Piotr Weiser
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aY3sxnOXAvw2L7VP0O8SFTg0PGxNkJDkrzLcHvTcwu-41%40thread.tacv2/conversations?groupId=937a4b55-4eab-4d62-a79c-dda67d2894e9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Subiektywny przegląd wielkich pism (nawet alfabetów) i tekstów stanowiący zachętę do ich lektury. Do tego szeroki kontekst kulturowy

Pełny opis:

POECI WYGNANI

Ezechiel i obrazy zmartwychwstania (hebrajski)

Platon i wygnanie poetów (greka)

"Żale" Owidiusza. Poeta na wygnaniu (łacina)

Dantego "Boska komedia". Wędrówka po zaświatach, z tym, że zdążymy tylko wejśc do piekła (włoski)

PRZYPISY DO DANTEGO

Goethego zakład z Faustem

Tomasza Manna "Dokror Faustus"

Bułhakow. Kim był mistrz, a kim Małgorzata?

REWOLUCJE UCZONYCH. PRÓBA ROZUMIENIA W DOBIE ANTROPOCENU

"O obrotach" albo język matematyki. Kopernik i Ziemia jako fragment wszechświata

"O pochodzeniu gatunków" albo język przyrodoznastwa Darwin i jego próba definicji człowieka

"Z psychopatologii życia codziennego". Freud i jego świadomość podświadomości

POECI WYGNANI C.D.

"Wspomnienia" Nadjeżdy Mandelsztam, Osip Mandelsztam i wygnanie z wiersza, "Sherry Brandy" Warłama Szałamowa (rosyjski)

"Fuga śmierci" (niemiecki Celana, niemiecki Heideggera)

NASZ WIEK DWUDZIESTY

"Jądro ciemności". Podglądanie piekła

"Komu bije dzwon". Faszyzm w akcji

"Pasażerka" Zofii Posmysz. W piekle, część pierwsza

"Patrzyłam na usta" anonimowej autorki dziennik z getta warszawskiego. W piekle, część druga

JAKI BĘDZIE WIEK XXI I CZY BĘDĄ NASTĘPNE

Próba lektury Stanisława Lema

Literatura:

Tytuły dzieł do lektury podane w "Opisie przedmiotu"

Wymagania wstępne:

Zajęcia onjaln

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Piotr Weiser, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Piotr Weiser
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)