Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat - język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-JA-2.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektorat - język angielski
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy A1-A2

Cele przedmiotu: Student opanował czasy: Present Simple, Present Simple Continuous, Present Perfect, Past Simple i Future Simple, stopniowanie przymiotników, przedimki, czasowniki modalne, zdania podrzędnie złożone i tryb rozkazujący, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Słownictwo obejmuje 1500 słów.

Poziom przedmiotu: średnio zaawansowany A2-B1

Cele przedmiotu: Student opanował czasy: Present Simple, Present Simple Continuous, Present Perfect, Past Simple i Future Simple, stopniowanie przymiotników,przedimki, czasowniki modalne, zdania podrzędnie złożone, strona bierna, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Słownictwo obejmuje 1500 nowych słów.

Wymagania wstępne: Test poziomujący zdany na 60%

Poziom przedmiotu: zaawansowany B2

Cele przedmiotu: jak w poziomie średnio-zaawansowanym + Present Perfect Continuous, I wish, mowa zależna.

Wymagania wstępne: Test poziomujący z wynikiem powyżej 80%

Pełny opis:

Treści merytoryczne: Nauka języka angielskiego na poziomie elementary (komunikacja i pisanie)

Metody oceny:

Ćwiczeniowy charakter zajęć wymusza na prowadzącym stałą kontrolę postępów studenta (konwersacje, sprawdzanie prac domowych i bieżących ćwiczeń). Zaliczenie trzech semestrów na podstawie obecności i aktywności na zajęciach. Po czterech semestrach egzamin kończący dwuletni lektorat.

Treści merytoryczne: Nauka języka angielskiego na poziomie pre-intermediate i upper-intermediate ( komunikacja i pisanie)

Metody oceny:

Ćwiczeniowy charakter zajęć wymusza na prowadzącym stałą kontrolę postępów ucznia (konwersacje, sprawdzanie prac domowych i bieżących ćwiczeń). Zaliczenie trzech semestrów na podstawie obecności i aktywności na zajęciach. Po czterech semestrach egzamin kończący dwuletni lektorat.

Literatura:

Podręcznik i ćwiczenia STRAIGHTFORWARD pre-intermediate (Philip Kerr)

Podręcznik i ćwiczenia STRAIGHTFORWARD elementary (Lindsay Clanfield)

Podręcznik i ćwiczenia STRAIGHTFORWARD upper-intermediate ( Phillip Kerr & Ceri Jones)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)