Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury Polskiej (do XVIII w.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-1-HKuXVIII-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia kultury Polskiej (do XVIII w.)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W12 Muz1_U02 Muz1_U11 Muz1_K01

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi faktami historyczno-kulturowymi a także z prądami estetycznymi oraz intelektualnymi kultury europejskiej ery średniowiecznej i wczesnonowożytnej ze szczególnym uwzględnieniem kultury polskiej.

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest dziejom kultury polskiej w okresie wczesnonowożytnym. Omawiane są najważniejsze zjawiska kulturowe, prądy estetyczne, wreszcie twórczość kluczowych artystów. Zasadniczym punktem odniesienia jest kultura literacka, ale wykład obejmuje tak samo inne gałęzie twórczości.

Układ zajęć:

1. ustanowienie średniowiecza

2. kultura wieków średnich

3. renesans - założenia ideowe

4. reformacja i retoryka

5. kryzys kultury renesansowej

6. prądy kultury barokowej

7. staropolskiej idee i ideały

8. czasy saskie - kultura późnego baroku

9. oświecenie i zjawiska kulturowe epoki

10. prądy intelektualne i estetyczne oświecenia

11. kryzys oświeceniowego modelu świata

12. przed-romantyczna kultura przełomu wieków

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz o specyfice przedmiotu badań muzeologicznych.

Zna podstawową terminologię związaną z omawianymi epokami.

Ma podstawową wiedzę w zakresie podstawowych nurtów intelektualnych i estetycznych omawianych okresów dziejów.

Potrafi wskazać najważniejsze wydarzenia z dziejów kultury i poddać interpretacji dzieła kultury europejskiej (w szczególności - polskiej).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy (ustny): obowiązuje znajomość tematyki poszczególnych zajęć, lektur podanych wcześniej i czytanych na poszczególne ćwiczenia, lektur zaleconych do przeczytania.

Wymagana obecność na wykładzie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Koehler, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Krzysztof Koehler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Koehler, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Krzysztof Koehler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 punkty ECTS

konieczna obecność na wykładzie, lektura dzieł literackich, historycznych i innych tekstów poświęconych kulturze polskiej i obcej zgodnie z listą lektur i programem zajęć, przyswojenie zalecanej wiedzy, umiejętność zinterpretowania wskazanych dzieł literackich i wskazania ich relacji z innymi tekstami kultury.

1 punkt - obecność na zajęciach

1 punkt - przygotowanie do zajęć

1 punkt - lektura pozycji obowiązkowych do egzaminu

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Koehler, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Krzysztof Koehler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)