Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury Polskiej (do XVIII w.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-1-HKuXVIII-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia kultury Polskiej (do XVIII w.)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W01

Muz1_W02

Muz1_W05

Muz1_K01


Skrócony opis:

Wprowadzenie do wiedzy o polskiej kulturze, w szczególności o polskiej kulturze literackiej do schyłku XVIII wieku. W kursie sporo miejsca poświęca się kontekstom polityczno-historycznym..W semestrze zimowym przedmiotem uwagi jest kultura polska X-XVII w.: średniowiecza, renesansu i podstaw baroku. W semestrze letnim - omawia się podstawowe idee kultury barokowej zagadnienia oświecenia i oświecenia postanisławowskiego.

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest dziejom kultury polskiej w staropolskim. Omawiane są najważniejsze zjawiska kulturowe, prądy

estetyczne, wreszcie twórczość kluczowych artystów. Zasadniczym punktem odniesienia jest kultura literacka, ale wykład obejmuje tak

samo inne gałęzie twórczości.

Problematyka zajęć:

1. ustanowienie średniowiecza

2. kultura wieków średnich

3. renesans - założenia ideowe

4. reformacja i retoryka

5. kryzys kultury renesansowej

6. prądy kultury barokowej

7. staropolskiej idee i ideały

8. czasy saskie - kultura późnego baroku

9. oświecenie i zjawiska kulturowe epoki

10. prądy intelektualne i estetyczne oświecenia

11. kryzys oświeceniowego modelu świata

12. przed-romantyczna kultura przełomu wieków

Literatura:

Le Goff Jacques, Kultura średniowiecznej Europy (wyd. dowolne)

Michałowska Teresa, Średniowiecze, Warszawa 1995 lub wyd. nast.

Curtius Ernst Robert, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. A. Borowski, Kraków 1997 (lub wyd. nast.)

Chrestomatia staropolska, oprac. W. Wydra, W. Rzepka, wyd. dowolne

Średniowieczna pieśń religijna polska, oprac. M. Korolko,

Jesień średniowiecza, przeł. T. Brzostowski, Warszawa 1961 lub wyd. nast.

Gall Anonim, Kronika

Wincenty Kadłubek, Kronika polska

Renesans - Barok:

J. Ziomek, Renesans (wyd. dowolne)

Cz. Hernas, Barok (wyd. dowolne)

Łacina jako język elit, pod red. J. Axera, Warszawa 2004

Bachtin Michaił, Twórczość Franciszka Rebelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, przeł. A. i A. Goreniowie, wstęp S. Balbus, Kraków 1975.

J. Huizinga, Homo ludens, Warszawa 1967.

Jan Kochanowski, Treny, oprac. J. Pelc, wydanie dowolne z serii "Biblioteka Narodowa"

Mikołaj Sęp Szarzyński, Szarzyński, Poezje zebrane, wyd. R. Grześkowiak, A. Karpiński, przy współpr. K. Mrowcewicza, Warszawa 2001

Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wybór źródeł, oprac. A. Grześkowiak-Krwawicz,Warszawa 2013 (tekst pierwszy w książce i ostatni oraz dwa inne, wedle Państwa wyboru).

J. Maciejewski, Sarmatyzm, hasło w: Słownik literatury polskiego Oświecenia, red. Teresa Kostkiewiczowa, wyd. drugie, poszerzone i poprawione, Wrocław 1991

Pierre Corneille * Jan Andrzej Morsztyn, Cyd albo Roderyk, wydali A. Karpiński i A. Stepnowski, Warszawa 1999 („Biblioteka Pisarzy Staropolskich”, t. 16). tekst dostępny: http://ibl.waw.pl/16bps.pdf

Ewa Bieńkowska, Spór o dziedzictwo europejskie. Między świętym a świeckim, W.A.B. 1999, rozdział I: Oświecenie - pomiędzy świętym i świeckim, s. 7-38.

T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm, hasło w: Słownik literatury polskiego Oświecenia, red. Teresa Kostkiewiczowa, wyd. drugie, poszerzone i poprawione, Wrocław 1991

I. Krasicki, Bajki. Oprac. Z. Goliński. Wrocław 1975. Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 220. -

J. Abramowska, "Bajki i przypowieści" Krasickiego czyli krytyka sztuki sądzenia, "Pamiętnik Literacki" 1972, z. 1).

S. Trembecki, Sofijówka, wyd. J. Snopek, Warszawa 2000 - całość dostępna: http://ibl.waw.pl/1bppoocr.pdf

Jan Potocki - Rękopis znaleziony w Saragossie - wydanie i tłumaczenie dowolne.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz o specyfice przedmiotu badań muzeologicznych.

Zna podstawową terminologię używaną w muzeologii i muzealnictwie oraz zna jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.

Ma podstawową wiedzę w zakresie oddziaływania nurtów i teorii humanistyki, w tym zwłaszcza sztuki, filozofii, antropologii, socjologii i psychologii na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych.

Ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej.

3 punkty ECTS

konieczna obecność na wykładzie, lektura dzieł literackich, historycznych i innych tekstów poświęconych kulturze polskiej i obcej zgodnie z listą lektur i programem zajęć, przyswojenie zalecanej wiedzy, umiejętność zinterpretowania wskazanych dzieł literackich i wskazania ich relacji z innymi tekstami kultury.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy (ustny): obowiązuje znajomość tematyki poszczególnych zajęć, lektur podanych wcześniej i czytanych na poszczególne ćwiczenia, lektur zaleconych do przeczytania.

Wymagana obecność na wykładzie.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Koehler, Beata Skrzydlewska
Prowadzący grup: Krzysztof Koehler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Koehler, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Krzysztof Koehler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

konieczna obecność na wykładzie, lektura dzieł literackich, historycznych i innych tekstów poświęconych kulturze polskiej i obcej zgodnie z

listą lektur i programem zajęć, przyswojenie zalecanej wiedzy, umiejętność zinterpretowania wskazanych dzieł literackich i wskazania ich

relacji z innymi tekstami kultury.

1 punkt - obecność na zajęciach

1 punkt - przygotowanie do zajęć

1 punkt - lektura pozycji obowiązkowych do egzaminu

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wprowadzenie do wiedzy o polskiej kulturze, w szczególności o polskiej kulturze literackiej do schyłku XVIII wieku. W kursie sporo miejsca poświęca się kontekstom polityczno-historycznym.W semestrze zimowym przedmiotem uwagi jest kultura polska X-XVII w.: średniowiecza, renesansu i podstaw baroku. W semestrze letnim - omawia się podstawowe idee kultury barokowej zagadnienia oświecenia i oświecenia postanisławowskiego.

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest dziejom kultury polskiej w staropolskim. Omawiane są najważniejsze zjawiska kulturowe, prądy

estetyczne, wreszcie twórczość kluczowych artystów. Zasadniczym punktem odniesienia jest kultura literacka, ale wykład obejmuje tak

samo inne gałęzie twórczości.

Problematyka zajęć:

1. ustanowienie średniowiecza

2. kultura wieków średnich

3. renesans - założenia ideowe

4. reformacja i retoryka

5. kryzys kultury renesansowej

6. prądy kultury barokowej

7. staropolskiej idee i ideały

8. czasy saskie - kultura późnego baroku

9. oświecenie i zjawiska kulturowe epoki

10. prądy intelektualne i estetyczne oświecenia

11. kryzys oświeceniowego modelu świata

12. przed-romantyczna kultura przełomu wieków

Literatura:

Le Goff Jacques, Kultura średniowiecznej Europy (wyd. dowolne)

Michałowska Teresa, Średniowiecze, Warszawa 1995 lub wyd. nast.

Curtius Ernst Robert, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. A. Borowski, Kraków 1997 (lub wyd. nast.)

Chrestomatia staropolska, oprac. W. Wydra, W. Rzepka, wyd. dowolne

Średniowieczna pieśń religijna polska, oprac. M. Korolko,

Jesień średniowiecza, przeł. T. Brzostowski, Warszawa 1961 lub wyd. nast.

Gall Anonim, Kronika

Wincenty Kadłubek, Kronika polska

Renesans - Barok:

J. Ziomek, Renesans (wyd. dowolne)

Cz. Hernas, Barok (wyd. dowolne)

Łacina jako język elit, pod red. J. Axera, Warszawa 2004

Bachtin Michaił, Twórczość Franciszka Rebelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, przeł. A. i A. Goreniowie, wstęp S. Balbus, Kraków 1975.

J. Huizinga, Homo ludens, Warszawa 1967.

Jan Kochanowski, Treny, oprac. J. Pelc, wydanie dowolne z serii "Biblioteka Narodowa"

Mikołaj Sęp Szarzyński, Szarzyński, Poezje zebrane, wyd. R. Grześkowiak, A. Karpiński, przy współpr. K. Mrowcewicza, Warszawa 2001

Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wybór źródeł, oprac. A. Grześkowiak-Krwawicz,Warszawa 2013 (tekst pierwszy w książce i ostatni oraz dwa inne, wedle Państwa wyboru).

J. Maciejewski, Sarmatyzm, hasło w: Słownik literatury polskiego Oświecenia, red. Teresa Kostkiewiczowa, wyd. drugie, poszerzone i poprawione, Wrocław 1991

Pierre Corneille * Jan Andrzej Morsztyn, Cyd albo Roderyk, wydali A. Karpiński i A. Stepnowski, Warszawa 1999 („Biblioteka Pisarzy Staropolskich”, t. 16). tekst dostępny: http://ibl.waw.pl/16bps.pdf

Ewa Bieńkowska, Spór o dziedzictwo europejskie. Między świętym a świeckim, W.A.B. 1999, rozdział I: Oświecenie - pomiędzy świętym i świeckim, s. 7-38.

T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm, hasło w: Słownik literatury polskiego Oświecenia, red. Teresa Kostkiewiczowa, wyd. drugie, poszerzone i poprawione, Wrocław 1991

I. Krasicki, Bajki. Oprac. Z. Goliński. Wrocław 1975. Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 220. -

J. Abramowska, "Bajki i przypowieści" Krasickiego czyli krytyka sztuki sądzenia, "Pamiętnik Literacki" 1972, z. 1).

S. Trembecki, Sofijówka, wyd. J. Snopek, Warszawa 2000 - całość dostępna: http://ibl.waw.pl/1bppoocr.pdf

Jan Potocki - Rękopis znaleziony w Saragossie - wydanie i tłumaczenie dowolne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Koehler, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Krzysztof Koehler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)