Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia w muzeum (wstęp do metodologii badań)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-1-HisMuMe-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia w muzeum (wstęp do metodologii badań)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5040daba6363408490032d74c5685a63%40thread.tacv2/conversations?groupId=4ab62a70-963c-4ed1-b61d-7f0317b30d0d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz_W04, Muz_W05

Muz_U03, Muz_U07

Muz_K01


Muz_W04 (Uporządkowana wiedza w zakresie rozwoju muzeologii i muzealnictwa artystycznego, historycznego, naukowo-przyrodniczego i technicznego oraz metodologii stosowanej w tych naukach)

Muz_W05 (Podstawowa wiedza w zakresie oddziaływania nurtów i teorii humanistyki, w tym zwłaszcza sztuki, filozofii, antropologii, socjologii i psychologii na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych)

Muz_U03 (Umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w zakresie nauk społecznych, prawnych i innych (z zakresu historii sztuki, kulturoznawstwa, archeologii, nauk przyrodniczych i technicznych), reprezentowanych w muzeach w praktycznych działaniach dokumentacyjnych i edukacyjnych w muzeach)

Muz_U07 (Umiejętność prezentowania własnych poglądów i opinii na temat istniejących muzeów i ich działalności; krytyka muzeologiczna)

Muz_K01 (Świadomość interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej i rozumienie konieczności ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej)


Student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w historii.

Student wyciąga wnioski, dotyczące oddziaływania teorii historiopoznawczych na rozwój muzeów.

Student porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie historii, opisując procesy, wydarzenia, postacie, prezentowane w muzeach.

Student prezentuje własne poglądy i opinie na temat muzeów, prezentujących kolekcje historyczne oraz edukujące o historii.

Podejmując próbę zastosowania poznanych metod badawczych, student zachowuje obiektywizm w formułowaniu wniosków.

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest przybliżenie studentom historii jako dyscypliny naukowej, biorąc zaś pod uwagę szczególny kontekst kierunku studiów: przybliżenie działania muzeów jako instytucji, w których historia uprawiana jest jako nauka oraz udostępniana jako quantum wiedzy o przeszłości.

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest przybliżenie studentom historii jako dyscypliny naukowej, biorąc zaś pod uwagę szczególny kontekst kierunku studiów: przybliżenie działania muzeów jako instytucji, w których historia uprawiana jest jako nauka oraz udostępniana jako quantum wiedzy o przeszłości.

Muzeum należy do instytucji, które integrują wiele specjalizacji. Odwiedzając muzea, poszukując w nich zatrudnienia, można w nich spotkać przedstawicieli wielu nauk humanistycznych, historycznych i społecznych. Efektywna praca zespołowa wymaga rozeznania w specyfice tych nauk, umiejętności interpretowania wielonurtowej instytucji.

Jedną za takich dyscyplin jest historia, szczególnie obecna w muzeach historycznych, zwłaszcza w rozwijającej się w ostatnich dwu dekadach w Polsce kategorii muzeów narracyjnych (np. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum II Wojny Światowej). Historia jest w tych muzeach prezentowana jako opowieść pozwalająca na pełniejsze zrozumienie zgromadzonych zbiorów.

Historia jest również użyteczna w życiu publicznym; pomaga zrozumieć współczesny świat, odpowiedzieć na pytania o tożsamość, o miejsce w układzie stosunków międzynarodowych. Wiedza o przeszłości pozwala na afirmację dokonań przodków, daje również szansę na unikanie błędów, popełnianych przez minione generacje.

Zagadnienia szczegółowe:

• historia, jej rozumienie oraz przedmiot badań jako dyscypliny naukowej;

• historia jako dyscyplina naukowa: metodologia, warsztat badawczy, chronologia, związki przyczyn i skutków;

• źródła historyczne: krytyka zewnętrzna i wewnętrzna, reprezentatywność, kryteria selekcji, rola doświadczenia badawczego;

• muzeum jako instytucja gromadząca źródła historyczne oraz edukująca o przeszłości (ustawodawstwo regulujące działalność muzeum);

• źródła historyczne – kategorie;

• fakt historyczny a prawda historyczna;

• fakt historyczny a wielość jego interpretacji;

• publiczność muzeów i jej wrażliwości;

• czym jest polityka historyczna (polityka pamięci, kultura pamięci);

• przykłady muzeów, w których działalności znajduje się historia jako nauka i opowieść o przeszłości (Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Zamek Królewski w Warszawie).

Literatura:

Literatura/Literature:

1) D. Folga-Januszewska, 1000 muzeów w Polsce. Przewodnik, Olszanica 2011.

2) Losy muzeów narracyjnych, red. P. Kowal, K. Wolska–Pabian, Kraków–Warszawa 2019.

3) P. Majewski, Muzealna twarz Klio (wybór tekstów z lat 1999-2019), Wydawnictwo „Bellona”, Warszawa 2020.

4) Muzeum etyczne. Księga dedykowana Profesorowi Stanisławowi Waltosiowi w 85. rocznicę urodzin, red. D. Folga-Januszewska, Warszawa 2017.

5) Społeczeństwo polskie dziś: samoświadomość–uznanie–edukacja, red. M. Saganiak, M. Werner, M. Woźniewska–Działak, Ł. Kucharczyk, Warszawa 2018.

6) I Kongres Muzealników Polskich, red. M. Wysocki, Warszawa 2015.

7) Literatura przedmiotu podawana przez prowadzącego zgodnie z zindywidualizowanym zakresem tematycznym/Topical literature will be selected by the lecturer in accordance with the individually determined subject matter.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Muz_W04, Muz_W05

Muz_U03, Muz_U07

Muz_K01

Muz_W04 (Uporządkowana wiedza w zakresie rozwoju muzeologii i muzealnictwa artystycznego, historycznego, naukowo-przyrodniczego i technicznego oraz metodologii stosowanej w tych naukach)

Muz_W05 (Podstawowa wiedza w zakresie oddziaływania nurtów i teorii humanistyki, w tym zwłaszcza sztuki, filozofii, antropologii, socjologii i psychologii na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych)

Muz_U03 (Umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w zakresie nauk społecznych, prawnych i innych (z zakresu historii sztuki, kulturoznawstwa, archeologii, nauk przyrodniczych i technicznych), reprezentowanych w muzeach w praktycznych działaniach dokumentacyjnych i edukacyjnych w muzeach)

Muz_U07 (Umiejętność prezentowania własnych poglądów i opinii na temat istniejących muzeów i ich działalności; krytyka muzeologiczna)

Muz_K01 (Świadomość interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej i rozumienie konieczności ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej)

Opis ETCS:

1 pkt ETCS – udział w zajęciach, przygotowanie do zajęć – 10 godz.

2 pkt ETCS – lektury i przygotowanie pracy zaliczeniowej – 20 godz.

(6 ETCS w skali roku)

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy osiągane są poprzez wykład informacyjno-problemowy, a weryfikowane przez ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć, z uwzględnieniem znajomości lektur.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności osiągane są przez dyskusję a weryfikowane przez ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć, z uwzględnieniem znajomości lektur oraz poprzez ocenę przygotowanej przez studenta pracy zaliczeniowej, poświęconej zagadnieniu, mieszczącemu się w merytorycznym zakresie zajęć, przygotowanej z zastosowaniem metodologii, właściwej historii.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych osiągane są przez dyskusję a weryfikowane przez ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć, z uwzględnieniem znajomości lektur oraz poprzez ocenę przygotowanej przez studenta pracy zaliczeniowej, poświęconej zagadnieniu, mieszczącemu się w merytorycznym zakresie zajęć, z zastosowaniem metodologii, właściwej historii.

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

Ocenianie ustawiczne, aktywność podczas zajęć (udział w dyskusji – 40% oceny)

Weryfikacja pracy zaliczeniowej (60% oceny)

Kryteria/Criteria:

Ocena BDB – student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w historii, wyciąga wnioski, dotyczące oddziaływania teorii historiograficznych na rozwój muzeów, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie historii, opisując procesy, wydarzenia, postacie, prezentowane w muzeach; student prezentuje własne poglądy i opinie na temat muzeów, udostępniających kolekcje historyczne oraz edukujące o historii. Podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych w historii, student zachowuje obiektywizm w formułowaniu wniosków.

Ocena DB – student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w historii, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie historii, opisując procesy, wydarzenia, postacie, prezentowane w muzeach; student prezentuje własne poglądy i opinie na temat muzeów, podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych, nie zachowuje dostatecznego obiektywizmu w formułowaniu wniosków.

Ocena DST – student identyfikuje metody badawcze stosowane w historii, podejmuje próby wyciągania wniosków, dotyczących oddziaływania teorii historiograficznych na rozwój muzeów.

Ocena NDST – student nie spełnia kryteriów, stosowanych przy ocenie dostatecznej.

Przygotowanie po każdym z semestrów prezentacji lub pracy pisemnej, zawierających tekst o objętości min. 10 tys. znaków ze spacjami.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Majewski, Beata Skrzydlewska
Prowadzący grup: Piotr Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest przybliżenie studentom historii jako dyscypliny naukowej, biorąc zaś pod uwagę szczególny kontekst kierunku studiów: przybliżenie funkcjonowania muzeów jako instytucji, w których historia uprawiana jest jako nauka oraz - udostępniana jako quantum wiedzy o przeszłości, w ramach działalności edukacyjnej instytucji kultury.

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest przybliżenie studentom historii jako dyscypliny naukowej, biorąc zaś pod uwagę szczególny kontekst kierunku studiów: przybliżenie funkcjonowania muzeów jako instytucji, w których historia uprawiana jest jako nauka oraz - udostępniana jako quantum wiedzy o przeszłości, w ramach działalności edukacyjnej instytucji kultury.

Muzeum należy do instytucji kultury, które integrują w swej działalności wiele specjalizacji. Odwiedzając muzea, ale także poszukując w nich zatrudnienia, należy mieć świadomość, że możemy w nich spotkać przedstawicieli wielu nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych. Owocna praca zespołowa wymaga elementarnego rozeznania w specyfice tych nauk, ale także umiejętności poruszania się w tak wielonurtowej instytucji.

Jedną za takich specjalności jest historia, szczególnie pożądana w muzeach historycznych, zwłaszcza w intensywnie rozwijającej się w ostatnich latach w Polsce grupie tzw. muzeów narracyjnych. Historia, która jest w tych muzeach prezentowana jako forma narracji (opowieści), towarzyszącej zwiedzaniu muzeum, pozwalającej pełniej zrozumieć zgromadzone w nim zbiory (np. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum II Wojny Światowej).

Historia jest stosowana w muzeach, ale jest również użyteczna w życiu codziennym. Pomaga zrozumieć współczesny świat, odpowiada na pytania o naszą tożsamość, relacje z innymi narodami, nasze miejsce we współczesnym układzie stosunków międzynarodowych. Wiedza o niej pozwala zachować stosowną afirmację dokonań naszych przodków, pozwala również na unikanie w życiu indywidualnym i zbiorowym błędów, które popełniały minione generacje.

Zajęcia postarają się odpowiedzieć na wskazane wyżej zagadnienia: przybliżyć historię jako naukę; muzea, które zajmują się jej prezentowaniem oraz - ukazać użyteczność doświadczenia historycznego w życiu praktycznym:

a) historia a przedmiot/podmiot jej badań;

b) historia jako nauka (metodologia - warsztat badawczy): chronologia, związki przyczynowo-skutkowe;

c) źródła historyczne (autentyczność - krytyka zewnętrzna, wiarygodność - krytyka wewnętrzna; kryteria selekcji; rola doświadczenia badawczego; muzealia i zabytki jako źródła historyczne);

d) fakt historyczny a kategoria "prawdy historycznej" z uwzględnieniem kontekstu działalności muzeum (unikalność faktu a wielość jego interpretacji; publiczność i jej wrażliwości; perspektywy: uniwersalistyczna, etniczna, heroiczna, tzw. życia codziennego etc.);

e) kategoria "polityki historycznej", "polityki pamięci", "kultury pamięci";

f) muzeum jako instytucja kultury, gromadzącą źródła historyczne oraz edukująca o przeszłości (podstawy ustawowe: ustawa o muzeach, ustawa o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej, ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

g) przykłady historycznych "narracji" (opisy faktów, biogramy osób) oraz próba skonstruowania ich przedstawienia w muzeach istniejących lub - próba zaprojektowania koncepcji muzeum postulowanego;

h) przykłady muzeów, w zakresie działalności statutowej których znajduje się historia (Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Warszawy, Zamek Królewski w Warszawie;

i) synteza dziejów jako najwyższa forma badawczej refleksji o przeszłości a statutowa działalność muzeów.

Literatura:

Literatura (wybór; uzupełniana ustawicznie przez prowadzącego zajęcia):

1. K. Barańska, Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Kraków 2013;

2. D. Folga-Januszewska, Muzeum: definicja i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj?, "Muzealnictwo", nr 49, 2008;

3. D. Folga-Januszewska, 1000 muzeów w Polsce. Przewodnik, Olszanica 2011;

4. P. Majewski, Twarze polskiej Klio. Szkice z dziejów nowożytnych i najnowszych, Warszawa 2013;

5. K. Message, New Museums and the Making of Culture, New York 2006;

6. J. Skutnik, Muzeum sztuki współczesnej jako przestrzeń edukacji, Katowice 2008;

7. I Kongres Muzealników Polskich, red. M. Wysocki, Warszawa 2015.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Majewski, Beata Skrzydlewska
Prowadzący grup: Piotr Majewski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9a422cd6e02c443085ef08bb64557e88%40thread.tacv2/conversations?groupId=43dee9c3-e679-44b0-998b-5cd5cd13d317&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest przybliżenie studentom historii jako dyscypliny naukowej, biorąc zaś pod uwagę szczególny kontekst kierunku studiów: przybliżenie działania muzeów jako instytucji, w których historia uprawiana jest jako nauka oraz udostępniana jako quantum wiedzy o przeszłości.

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest przybliżenie studentom historii jako dyscypliny naukowej, biorąc zaś pod uwagę szczególny kontekst kierunku studiów: przybliżenie działania muzeów jako instytucji, w których historia uprawiana jest jako nauka oraz udostępniana jako quantum wiedzy o przeszłości.

Muzeum należy do instytucji, które integrują wiele specjalizacji. Odwiedzając muzea, poszukując w nich zatrudnienia, można w nich spotkać przedstawicieli wielu nauk humanistycznych, historycznych i społecznych. Efektywna praca zespołowa wymaga rozeznania w specyfice tych nauk, umiejętności interpretowania wielonurtowej instytucji.

Jedną za takich dyscyplin jest historia, szczególnie obecna w muzeach historycznych, zwłaszcza w rozwijającej się w ostatnich dwu dekadach w Polsce kategorii muzeów narracyjnych (np. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum II Wojny Światowej). Historia jest w tych muzeach prezentowana jako opowieść pozwalająca na pełniejsze zrozumienie zgromadzonych zbiorów.

Historia jest również użyteczna w życiu publicznym; pomaga zrozumieć współczesny świat, odpowiedzieć na pytania o tożsamość, o miejsce w układzie stosunków międzynarodowych. Wiedza o przeszłości pozwala na afirmację dokonań przodków, daje również szansę na unikanie błędów, popełnianych przez minione generacje.

Zagadnienia szczegółowe:

• historia, jej rozumienie oraz przedmiot badań jako dyscypliny naukowej;

• historia jako dyscyplina naukowa: metodologia, warsztat badawczy, chronologia, związki przyczyn i skutków;

• źródła historyczne: krytyka zewnętrzna i wewnętrzna, reprezentatywność, kryteria selekcji, rola doświadczenia badawczego;

• muzeum jako instytucja gromadząca źródła historyczne oraz edukująca o przeszłości (ustawodawstwo regulujące działalność muzeum);

• źródła historyczne – kategorie;

• fakt historyczny a prawda historyczna;

• fakt historyczny a wielość jego interpretacji;

• publiczność muzeów i jej wrażliwości;

• czym jest polityka historyczna (polityka pamięci, kultura pamięci);

• przykłady muzeów, w których działalności znajduje się historia jako nauka i opowieść o przeszłości (Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Zamek Królewski w Warszawie).

Literatura:

Literatura: Materiały dydaktyczne do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle.

Literatura:

1) D. Folga-Januszewska, 1000 muzeów w Polsce. Przewodnik, Olszanica 2011.

2) Losy muzeów narracyjnych, red. P. Kowal, K. Wolska–Pabian, Kraków–Warszawa 2019.

3) P. Majewski, Muzealna twarz Klio (wybór tekstów z lat 1999-2019), Wydawnictwo „Bellona”, Warszawa 2020.

4) Muzeum etyczne. Księga dedykowana Profesorowi Stanisławowi Waltosiowi w 85. rocznicę urodzin, red. D. Folga-Januszewska, Warszawa 2017.

5) Społeczeństwo polskie dziś: samoświadomość–uznanie–edukacja, red. M. Saganiak, M. Werner, M. Woźniewska–Działak, Ł. Kucharczyk, Warszawa 2018.

6) I Kongres Muzealników Polskich, red. M. Wysocki, Warszawa 2015.

7) Literatura przedmiotu podawana przez prowadzącego zgodnie z zindywidualizowanym zakresem tematycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.