Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia w muzeum (wstęp do metodologii badań)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-1-HisMuMe-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia w muzeum (wstęp do metodologii badań)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

historia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W04


Muz1_U10


Muz_K01

Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest przybliżenie studentom historii jako dyscypliny naukowej, biorąc zaś pod uwagę szczególny kontekst kierunku studiów: przybliżenie działania muzeów jako instytucji, w których historia uprawiana jest jako nauka oraz udostępniana jako quantum wiedzy o przeszłości.

Muzeum należy do instytucji, które integrują wiele specjalizacji. Odwiedzając muzea, poszukując w nich zatrudnienia, można w nich spotkać przedstawicieli wielu nauk humanistycznych, historycznych i społecznych. Efektywna praca zespołowa wymaga rozeznania w specyfice tych nauk, umiejętności interpretowania wielonurtowej instytucji.

Jedną za takich dyscyplin jest historia, szczególnie obecna w muzeach historycznych, zwłaszcza w rozwijającej się w ostatnich dwu dekadach w Polsce kategorii muzeów narracyjnych (np. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum II Wojny Światowej). Historia jest w tych muzeach prezentowana jako opowieść pozwalająca na pełniejsze zrozumienie zgromadzonych zbiorów.

Historia jest również użyteczna w życiu publicznym; pomaga zrozumieć współczesny świat, odpowiedzieć na pytania o tożsamość, o miejsce w układzie stosunków międzynarodowych. Wiedza o przeszłości pozwala na afirmację dokonań przodków, daje również szansę na unikanie błędów, popełnianych przez minione generacje.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie rozwoju muzeologii i muzealnictwa historycznego, dyscypliny naukowej historia oraz właściwych jej elementów metodologii.

Student potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie dyscypliny

historia w pracy w muzeum.

Student jest świadom interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej i rozumie konieczność samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej, z uwzględnieniem dorobku naukowego w dyscyplinie historia.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena BDB – student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w historii, wyciąga wnioski, dotyczące oddziaływania teorii historiograficznych na rozwój muzeów, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie historii, opisując procesy, wydarzenia, postacie, prezentowane w muzeach; student prezentuje własne poglądy i opinie na temat muzeów, udostępniających kolekcje historyczne oraz edukujące o historii. Podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych w historii, student zachowuje obiektywizm w formułowaniu wniosków.

Ocena DB – student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w historii, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie historii, opisując procesy, wydarzenia, postacie, prezentowane w muzeach; student prezentuje własne poglądy i opinie na temat muzeów, podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych, nie zachowuje dostatecznego obiektywizmu w formułowaniu wniosków.

Ocena DST – student identyfikuje metody badawcze stosowane w historii, podejmuje próby wyciągania wniosków, dotyczących oddziaływania teorii historiograficznych na rozwój muzeów.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Majewski, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Piotr Majewski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3azGILDVmyK1UbpbWzGZcpaxO9QNAkq_fTnBo0iUCPvEg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3edd9b47-b192-4da4-b65b-e7d0b869c0bc&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest przybliżenie studentkom i studentom historii jako dyscypliny naukowej, mieszczącej się w dziedzinie nauk humanistycznych; biorąc zaś pod uwagę kontekst kierunku studiów (MUZEOLOGIA), celem dodatkowym jest przybliżenie działania muzeów jako instytucji, w których historia uprawiana jest jako nauka (w ramach działalności naukowej tych instytucji) oraz/lub udostępniana jako wiedza o przeszłości.

Muzeum należy do grupy podmiotów, które integrują w swej działalności wiele specjalizacji. Odwiedzając muzea, bądź poszukując w nich zatrudnienia, można spotkać osoby reprezentujące różne nauki humanistyczne, w tym historię. Skuteczna praca zespołowa, umiejętność interpretowania wielonurtowej instytucji, wymaga rozeznania specyfiki poszczególnych nauk. Jedną za takich dyscyplin jest historia, szczególnie obecna w muzeach historycznych, w tym też w rozwijającej się w Polsce i na świecie kategorii muzeów zwanych narracyjnymi (np. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum II Wojny Światowej). Historia może być również użyteczna w życiu publicznym, aktywności obywatelskiej, gdyż pomaga zrozumieć współczesny świat, odpowiedzieć na pytania o zbiorową oraz indywidualną tożsamość. Wiedza o przeszłości pozwala na afirmację dokonań naszych przodków, dając również szansę na korygowanie błędów, popełnianych przez minione generacje.

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest przybliżenie studentkom i studentom historii jako dyscypliny naukowej, mieszczącej się w dziedzinie nauk humanistycznych; biorąc zaś pod uwagę kontekst kierunku studiów (MUZEOLOGIA), celem dodatkowym jest przybliżenie działania muzeów jako instytucji, w których historia uprawiana jest jako nauka (w ramach działalności naukowej tych instytucji) oraz/lub udostępniana jako wiedza o przeszłości.

Muzeum należy do grupy podmiotów, które integrują w swej działalności wiele specjalizacji. Odwiedzając muzea, bądź poszukując w nich zatrudnienia, można spotkać osoby reprezentujące różne nauki humanistyczne, w tym historię. Skuteczna praca zespołowa, umiejętność interpretowania wielonurtowej instytucji, wymaga rozeznania specyfiki poszczególnych nauk. Jedną za takich dyscyplin jest historia, szczególnie obecna w muzeach historycznych, w tym też w rozwijającej się w Polsce i na świecie kategorii muzeów zwanych narracyjnymi (np. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum II Wojny Światowej). Historia może być również użyteczna w życiu publicznym, aktywności obywatelskiej, gdyż pomaga zrozumieć współczesny świat, odpowiedzieć na pytania o zbiorową oraz indywidualną tożsamość. Wiedza o przeszłości pozwala na afirmację dokonań naszych przodków, dając również szansę na korygowanie błędów, popełnianych przez minione generacje.

Zagadnienia szczegółowe:

1) Społeczne rozumienie i odbiór historii.

2) Zagadnienia metodologiczne:

a) historia (rozumienie pojęcia);

b) historia jako dyscyplina naukowa (dziedzina nauk humanistycznych, nauki pomocnicze);

c) przedmiot/podmiot badań historii;

d) warsztat badawczy:

- chronologia,

- związki przyczyn i skutków,

- źródła: dziedzictwo materialne/niematerialne,

- krytyka źródeł: zewnętrzna (autentyczność) i wewnętrzna (wiarygodność),

- reprezentatywność źródeł: kryteria selekcji, doświadczenie badawcze,

- fakt historyczny a prawda historyczna (interpretacja, etyka zawodowa).

3) Muzeum jako jedna z instytucji gromadzących źródła historyczne oraz edukująca o przeszłości:

a) rola muzeów w polskim doświadczeniu dziejowym;

b) muzea współczesne, w których obszarze działalności znajduje się historia jako nauka oraz/lub opowieść o przeszłości (np. Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Powstania Warszawskiego).

4) Kategoria „polityki historycznej” i rozważania o sposobie prezentowania historii w muzeach.

Literatura:

Literatura:

1) Badanie roli dziedzictwa kulturowego w budowaniu (narodowej) tożsamości w sytuacjach pokonfliktowych, Programming Initiative in Cultural Heritage and Global Change, koordynacja projektu P. Majewski, Warszawa 2019.

2) Historia z bliska. Magazyn projektu Historia: Poszukaj, opieka meryt. J. Bracisiewicz, Warszawa 2015.

3) Laboratorium muzeum. Pamięć, red. A. Banaś, A. Janus, Warszawa 2018.

4) Losy muzeów narracyjnych, red. P. Kowal, K. Wolska–Pabian, Kraków–Warszawa 2019.

5) P. Majewski, Muzealna twarz Klio (wybór tekstów z lat 1999-2019), Warszawa 2020.

6) Muzeum. Formy i środki prezentacji I. Historia w muzeum, red. nauk. M.F. Woźniak, Bydgoszcz 2013.

7) Muzeum. Formy i środki prezentacji IV. Historia w muzeum 2, red. nauk. M.F. Woźniak, Bydgoszcz 2019.

8) Muzeum a pamięć. Forma, produkcja, miejsce, red. T.F.de Rosset, Warszawa 2018.

9) Muzeum etyczne. Księga dedykowana Profesorowi Stanisławowi Waltosiowi w 85. rocznicę urodzin, red. D. Folga-Januszewska, Warszawa 2017.

10) Społeczeństwo polskie dziś: samoświadomość–uznanie–edukacja, red. M. Saganiak, M. Werner, M. Woźniewska–Działak, Ł. Kucharczyk, Warszawa 2018.

11) A. Ziębińska-Witek, Jak przedstawiać historię w muzeach?, https://dzieje.pl/aktualnosci/jak-nalezy-przedstawiac-historie-w-muzeach-debata-podczas-xx-powszechnego-zjazdu.

12) Literatura przedmiotu podawana przez prowadzącego zgodnie z zindywidualizowanym zakresem tematycznym.

Wymagania wstępne:

link do dyżuru:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a21e4de2e9c1c4b098f9eaf6ced5b2038%40thread.tacv2/conversations?groupId=84c920f8-23c8-4486-86f2-c7148436fc47&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Majewski, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Piotr Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 pkt ETCS – udział w zajęciach, przygotowanie do zajęć

2 pkt ETCS – lektury i przygotowanie pracy zaliczeniowej

(6 p-tów ETCS w skali roku)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Majewski, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Piotr Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 pkt ETCS – udział w zajęciach

2 pkt ETCS – przygotowanie konspektu i pracy zaliczeniowej

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

DYŻUR: poniedziałek, godz. 11.30-13.00, p. 112 (p.majewski@uksw.edu.pl)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)