Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura artystyczna-sztuki dekoracyjne w muzeum

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-1-KuArDe-C-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura artystyczna-sztuki dekoracyjne w muzeum
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa79a02ea1b4c4fbda60080d035fbc9eb%40thread.tacv2/conversations?groupId=dc5c2b37-a46b-4912-a875-4f310c28d311&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W01

Muz1_W02

Muz1_U02

Muz1_K01

Muz1_K07

Skrócony opis:

Najbardziej istotne zagadnienia dotyczące sztuk dekoracyjnych w kontekście tworzenia zbiorów muzealnych, kolekcjonerstwa, rzeczoznawstwa i rynku, ze szczególnym uwzględnieniem Europy. Przegląd najważniejszych tendencji w historii meblarstwa, ceramiki, dawnego tkactwa artystycznego, złotnictwa etc. Aspekty historii wystroju wnętrz.

ZAJĘCIA W TRYBIE SYNCHRONICZNYM NA PLATFORMIE MS TEAMS

LINK DO ZESPOŁU:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa79a02ea1b4c4fbda60080d035fbc9eb%40thread.tacv2/conversations?groupId=dc5c2b37-a46b-4912-a875-4f310c28d311&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Pełny opis:

Cykl zajęć dostarcza wiedzy z zakresu wielu działów sztuki dekoracyjnej. Przedmiot omawia podstawowe zagadnienia dotyczące różnych dziedzin rzemiosła artystycznego w kontekście tworzenia zbirów muzealnych, kolekcjonerstwa, rzeczoznawstwa i rynku, ze szczególnym uwzględnieniem Europy. Zajęcia przygotowują studenta do prowadzenia samodzielnych studiów naukowych na polu sztuki dekoracyjnej. Przegląd najważniejszych tendencji w meblarstwie, ceramice, włókiennictwie, złotnictwie oraz aspekty wystroju wnętrz, poprzedzony wstępem teoretycznym. Plan zakłada sukcesywne zapoznanie się z historią rzemiosła artystycznego począwszy od meblarstwa. Omówiony zostanie rozwój typów mebli oraz technik meblarskich od antyku do współczesności, z uwzględnieniem stylów, głównych ośrodków produkcji oraz słynnych ebenistów. Prześledzony zostanie rynek antyków oraz najważniejsze kolekcje światowe i polskie, skupiające w swych zbiorach meble. Kolejnym modułem jest ceramika, porcelana oraz szkło, których rozwój zostanie omówiony w sposób chronologiczny, uwzględniając główne ośrodki produkcji, techniki i technologie, najważniejszych twórców oraz kolekcje. Moduł dotyczący dawnych tkanin artystycznych przybliży wybrane, najważniejsze techniki tkackie, przedstawi typy tkanin oraz ośrodki produkcji nowożytnej. Omówione są przede wszystkim tkaniny jedwabne, w tym pasy kontuszowe, tapiserie, kilimy, tkaniny drukowane, koronki. Podjęte zostaną również zagadnienia dotyczące kobierców wschodnich oraz ich wpływy na sztukę europejską. Przedstawione są także zagadnienia dotyczące wyrobów ze skór kurdybanowych oraz tapet. Złotnictwo omówione będzie przez pryzmat mnogości technik oraz odmian stylowych, pojawiających się w Europie. W tej części pojawiają się zagadnienia dotyczące dawnej biżuterii. Kurs kończy podsumowanie nabytej wiedzy poprzez przegląd stylów wnętrzarskich, w których występują wcześniej omówione elementy sztuki dekoracyjnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Bender, Tapiserie w dawnej Rzeczypospolitej, Lublin 2004.

2. Taż, Złocone kurdybany w Polsce. Z problematyki importu wyrobów artystycznych, Lublin 1992.

3. H. de Morant, Historia sztuki zdobniczej od pradziejów do współczesności, Warszawa 1981.

4. G. Kaesz, Meble stylowe, Wrocław 1990.

5. M. Michałowska, Słownik terminologiczny włókiennictwa, Warszawa 1995.

6. K. Szczepkowska-Naliwajek, Bibliografia historii rzemiosł artystycznych w Polsce w czasach średniowiecza i w epoce nowożytnej do połowy XIX wieku, Toruń 2003.

7. Z. Żygulski jun. Dzieje polskiego rzemiosła artystycznego, Warszawa 1987.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Muz1_W01

Rozumie znaczenie nauk humanistycznych w systemie nauk. Zna kluczowe pojęcia, koncepcje oraz metody badawcze nauk o kulturze. Rozumie znaczenie dyscyplin pokrewnych, a także pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych dla kształtowania się i funkcjonowania muzeologii; zna wzajemne powiązania między tymi dyscyplinami.

Muz1_W02

Zna podstawową terminologię używaną w muzeologii i muzealnictwie oraz rozumie jej zastosowania w obrębie nauk o kulturze i religii oraz dyscyplin pokrewnych.

Muz1_U02

Potrafi samodzielnie formułować i analizować problemy badawcze, a także samodzielnie wyszukiwać specjalistyczną literaturę i opracowania z zakresu muzealnictwa i muzeologii.

Muz1_K01

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy muzeologicznej i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej.

Muz1_K07

Jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji wybranej ścieżki kształcenia przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest

- obecność na zajęciach (maks. 2 nieobecności w semestrze)

- aktywność na zajęciach

- przygotowanie prezentacji

- przygotowanie karty inwentaryzacyjnej obiektu

UWAGA

Zajęcia odbywają się w semestrze zimowym w systemie synchronicznym na platformie MS Teams (zespół SZTUKA DEKORACYJNA + DESIGN)

Link to zajęć podany jest każdorazowo na Platformie Moodle

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adc71588a101f4ce192a92050c0682dee%40thread.tacv2/conversations?groupId=4c502d67-3a78-4fc2-a4b4-4e628fbfd917&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Kryteria oceniania:

Ocena BDB - Student definiuje terminy z zakresu rzemiosła artystycznego, kolekcjonerstwa i rynku sztuki. Potrafi przyporządkować poszczególne obiekty do epok i stylu.

Potrafi wymienić najsłynniejszych ebenistów, złotników, kaletników, projektantów porcelany oraz manufaktury, w których przedmioty były wytwarzane.

Rozumie proces kształtowania się sztuk dekoracyjnych, potrafi go przeanalizować w logiczny sposób, w oparciu o wiedzę historyczną. Potrafi określić rodzaj obiektu, materiały i techniki zastosowane w jego produkcji, styl oraz epokę i krąg kulturowy w jakim zostały wykonane.

Charakteryzuje kolekcje muzealne posiadające zbiory sztuki zdobniczej oraz potrafi korzystać z ich archiwów w celu wzbogacania wiedzy. Podejmuje próby korzystania z katalogów aukcyjnych.

Ocena DB – Student posiada bazę naukową (znajomość historii, podstawowa literatura), która pozwala na poszerzanie wiedzy we własnym zakresie oraz lepsze rozumienie zjawisk z kręgu rzemiosła i kolekcjonerstwa. Potrafi zauważyć różnice pomiędzy stylami powstałymi w poszczególnych krajach (bądź regionach) oraz wskazać ich genezę. Potrafi wymienić najważniejszych mecenasów i kolekcjonerów na przestrzeni dziejów. Identyfikuje i rozpoznaje najważniejsze przykłady na podstawie zdjęć. Potrafi wymienić twórcę oraz krąg kulturowy, w którym się rozwijały poszczególne gałęzie rzemiosła.

Ocena DST – Student podejmuje próby posługiwania się podstawową terminologią w zakresie rzemiosła artystycznego, kolekcjonerstwa i rynku sztuki. Umie przyporządkować poszczególne obiekty do epoki, stylu.

Ocena NDST – Student nie spełnia kryteriów przewidzianych dla oceny dostatecznej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bender, Beata Skrzydlewska
Prowadzący grup: Agnieszka Bender
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Anna Wiśnicka
Prowadzący grup: Beata Skrzydlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.