Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura artystyczna-sztuki dekoracyjne w muzeum

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-1-KuArDe-C-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura artystyczna-sztuki dekoracyjne w muzeum
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W03

Muz1_U02

Muz1_U11

Muz1_K01

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest pogłębienie wiedzy o działalności muzealnej związanej ze sztuką dekoracyjną. Student w trakcie zajęć poznaje zagadnienia z zakresu gromadzenia, przechowywania i eksponowania przedmiotów zdobniczych oraz elementów wystroju wnętrz zabytkowych. Uzupełnia wiadomości o współczesnych zbiorach rzemiosła artystycznego, kolekcjonerstwa i rynku sztuki na ziemiach polskich. Rozwija też umiejętności analizowania i interpretowania sposobów funkcjonowania placówek posiadających cenne eksponaty.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student w obszarze:

Wiedza (Muz1_W03)

- zna wybrane techniki wytwarzania obiektów artystycznych

- przytacza polskie kolekcje sztuki dekoracyjnej

- wymienia placówki zajmujące się gromadzeniem i eksponowaniem kunsztownych przedmiotów

Umiejętności (Muz1_U02, Muz1_U11)

- formułuje i analizuje problemy badawcze z zakresu muzealnictwa, w szczególności sztuk dekoracyjnych w muzeum

- przedstawia działalność muzeum rzemiosła oraz muzeum sztuki użytkowej

- potrafi korzystać z literatury przedmiotu i weryfikować informacje dotyczące instytucji z kolekcjami obiektów artystycznych

Kompetencje społeczne (Muz1_K01)

- ocenia sposoby przechowywania i eksponowania przedmiotów artystycznych

- orientuje się w aktualnym sytuacji muzealnictwa, zwłaszcza muzeów sztuki i rzemiosła artystycznego

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- ocenianie ciągłe

- omówienie pracy na zajęciach (zadania, dyskusje, prezentacja)

Kryteria oceniania:

Ocena BDB (5) – student ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą sztuk dekoracyjnych w muzeum. Sprawnie posługuje się terminami związanymi z technikami artystycznymi. Przedstawia i ocenia sposoby gromadzenia, przechowywania oraz wystawiania cennych zbiorów. Opisuje polskie kolekcje muzealne zawierające kunsztowne przedmioty. Sprawnie porusza się w literaturze przedmiotu, selekcjonuje i weryfikuje pozyskane informacje.

Ocena DB (4) – student opanował dobrze wiadomości dotyczące sztuk dekoracyjnych w muzeum. Wymienia podstawowe techniki artystyczne. Omawia charakterystyczne działania podejmowane przy obiektach w muzeach rzemiosła artystycznego. Przedstawia poznane na zajęciach polskie kolekcje muzealne. Dobrze orientuje się w literaturze przedmiotu. Widzi potrzebę dalszego rozwoju.

Ocena DST (3) – student zna podstawowe informacje z zakresu sztuk dekoracyjnych w muzeum. Kojarzy zjawiska związane z rzemiosłem artystycznym. Wybiórczo podaje kolekcje oraz placówki gromadzące i eksponujące cenne obiekty. Wybiórczo korzysta z literatury przedmiotu. Widzi potrzebę dalszego rozwoju.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sadoch, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Elżbieta Sadoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia o charakterze ćwiczeniowo-praktycznym. Pogłębiają wiedzę i umiejętności związane ze sztuką dekoracyjną. Dotyczą form gromadzenia, przechowywania i eksponowania cennych obiektów z zakresu rzemiosła artystycznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sadoch, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Elżbieta Sadoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS, w tym:

- praca w bezpośrednim kontakcie: 0, 5 ECTS (15 godz. ćwiczenia) oraz 0,5 ECTS (15 godz. konsultacje, zaliczenie zajęć)

- praca własna: 1 ECTS (30 godz. przygotowanie do zajęć, lektura, zadania na Moodle, opracowanie zagadnienia – prezentacja)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sadoch, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Elżbieta Sadoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 pkt. ECTS:

0,5 pkt – praca w bezpośrednim kontakcie (uczestnictwo w zajęciach, konsultacje, zaliczenie)

1,5 pkt – praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, zadania na Moodle, opracowanie zagadnienia – prezentacja)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)