Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura artystyczna-sztuki piękne w muzeum (wstęp do metodologii badań)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-1-KuArSz-C
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura artystyczna-sztuki piękne w muzeum (wstęp do metodologii badań)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W03

Muz1_U02

Muz1_ U04

Muz1_U11

Muz1_K01Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Pełny opis:

Kurs prezentuje studentom wybrane zagadnienia mające na celu przybliżenie globalnego kontekstu historii sztuki najnowszej. Student poznaje genezę zjawisk od końca wieku XIX, ujmując syntetycznie kwestie związane z impresjonizmem i postimpresjonizmem oraz ich szeroko rozumiane oddziaływanie na symbolizm i neoimpresjonizm. Student uczy się przemian w okresie do 1945 roku, które obejmują kubizm, modernizm (Bauhaus i De Stijl), ekspresjonizm, futuryzm i dadaizm. Następnie omawiane są zagadnienia surrealizmu i ich wpływ na rozwój sztuki. Student analizuje zagadnienia konstruktywizmu i socrealizmu oraz poznaje zagadnienia ekspresjonizmu abstrakcyjnego, pop-artu, minimalizmu i hiperrealizmu. Omówione są zjawiska takie jak performance i konceptualizm oraz przekrojowo zagadnienia historii fotografii i rzeźby. Blok tematów zamykają nowe media i cyber-art.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Muz1_W03 student zna i rozumie metodologię badań w zakresie sztuk pięknych, w tym posiada wiedzę na temat rozwoju sztuki i kultury artystycznej w powiązaniu z rozwojem muzealnictwa w Polsce i na świecie - w obszarze polskiej i zagranicznej sztuki nowoczesnej i najnowszej.

Muz1_U02 student potrafi samodzielnie formułować i analizować problemy badawcze w obszarze sztuk pięknych, w tym sztuki najnowszej, a także samodzielnie wyszukiwać specjalistyczną literaturę i opracowania z sztuk pięknych - formułuje i analizuje problemy sztuki najnowszej w kontekście muzealnictwa

Muz1_ U04 student potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem w obszarze sztuk pięknych i stosować właściwą terminologię muzeologiczną i dyscyplin pokrewnych - w tym sztuki nowoczesnej i najnowszej.

Muz1_U11 student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną w zakresie sztuk pięknych w pracy muzealnika - w tym z zakresu sztuki najnowszej

Muz1_K01 student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu sztuk pięknych i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji

specjalistycznych w działalności muzealnej - włączając obszar zjawisk artystycznych awangardy i nowoczesności.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę BDB - student zna świetnie zagadnienia dotyczące historii sztuki XX wieku, ma uporządkowaną wiedzę z zakresu chronologii, potrafi rozpoznać i nazwać przedstawicieli poszczególnych prądów w sztuce na podstawie materiału wizualnego.

na ocenę DB - student zna dobrze zagadnienia dotyczące historii sztuki XX wieku, ma nieuporządkowaną wiedzę z zakresu chronologii, potrafi częściowo rozpoznać i nazwać artystów i architektów na podstawie materiału wizualnego.

na ocenę DST - student podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu historii sztuki XX wieku, ma nieuporządkowaną wiedzę z zakresu chronologii, ma problemy z rozpoznaniem i nazwaniem artystów i przyporządkowaniem ich do tendencji w sztuce na podstawie materiału wizualnego.

Praktyki zawodowe:

n/d

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Anna Wiśnicka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Wiśnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS

1 ECTS = 30h

30h uczestnictwo w zajęciami

20h lektura

10h przygotowanie prezentacji

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia skupiające się na wybranych zagadnieniach sztuki XX i XXI wieku, z uwzględnieniem architektury i fotografii.

Pełny opis:

Kurs prezentuje studentom wybrane zagadnienia mające na celu przybliżenie globalnego kontekstu historii sztuki najnowszej. Student poznaje genezę zjawisk od końca wieku XIX, ujmując syntetycznie kwestie związane z impresjonizmem i postimpresjonizmem oraz ich szeroko rozumiane oddziaływanie na symbolizm i neoimpresjonizm. Student uczy się przemian w okresie do 1945 roku, które obejmują kubizm, modernizm (Bauhaus i De Stijl), ekspresjonizm, futuryzm i dadaizm. Następnie omawiane są zagadnienia surrealizmu i ich wpływ na rozwój sztuki. Student analizuje zagadnienia konstruktywizmu i socrealizmu oraz poznaje zagadnienia ekspresjonizmu abstrakcyjnego, pop-artu, minimalizmu i hiperrealizmu. Omówione są zjawiska takie jak performance i konceptualizm oraz przekrojowo zagadnienia historii fotografii i rzeźby. Blok tematów zamykają nowe media i cyber-art.

Literatura:

Sztuka Świata, t. 10, Arkady: Warszawa 2004.

Ch. Baumgarth, Futuryzm, WAiF: Warszawa 1978.

U. Czartoryska, Od Pop-artu do sztuki konceptualnej, WAiF: Warszawa.

A. Kotula, P. Krakowski, Sztuka abstrakcyjna, WAiF: Warszawa 1973.

A. Kotula, P. Krakowski, Rzeźba współczesna, WaiF: Warszawa 1980.

E. Kuryluk, Hiperrealizm - Nowy realizm, WAiF: Warszawa 1979.

G. Naylor, Bauhaus, WAiF: Warszawa 1977.

P. Overy, De Stijl, WAiF: Warszawa 1979.

M. Porębski, Kubizm, WAiF: Warszawa 1980.

H. Richter, Dadaizm, WAiF: Warszawa 1983.

A. Turowski, W kręgu konstruktywizmu, WAiF: Warszawa 1979.

J. Willett, Ekspresjonizm, WAiF: Warszawa 1976.

Wymagania wstępne:

n/d

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Anna Wiśnicka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Wiśnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS

1 ECTS = 30h

30h uczestnictwo w zajęciami

20h lektura

10h przygotowanie prezentacji

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

n/d

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Anna Wiśnicka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Wiśnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS

1 ECTS = 30h

30h uczestnictwo w zajęciami

20h lektura

10h przygotowanie prezentacji

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

n/d

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)