Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura artystyczna-sztuki piękne w muzeum (wstęp do metodologii badań)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-1-KuArSz-W-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura artystyczna-sztuki piękne w muzeum (wstęp do metodologii badań)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a65dbedb9f9f248c4ab7fed7c65dfb3e1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=54349b91-a74f-48a0-9636-3f678bd5f626&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wiedza: muz1_W03

umiejętności: Muz1_U11 Muz1_U05


Skrócony opis:

Zajęcia obejmujące metodologię, terminologię i historię dyscypliny, a także wykład z historii sztuki od czasów prehistorycznych do XIX w.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone w formie wykładu informacyjnego (problemowego, konwersatoryjnego) połączonego z aktywnym

uczestnictwem studentów (dyskusja dotycząca przedstawianej problematyki oraz polecanej na bieżąco literatury

przedmiotu). Część zajęć prowadzona na platformie e-lernigowej w systemie e-lerning i w systemie blended-lerning.

W pierwszej części zajęć student zostanie zapoznany z historią metodologią i terminologią dyscypliny. Zasadniczą część

zajęć stanowić będzie wykład dotyczący historii sztuki europejskiej w ujęciu chronologicznym od czasów najdawniejszych do

XXI w, połączony z przykładami praktycznego zastosowania metodologii badań właściwej dla prezentowanej dyscypliny.

Tematy zajęć I semestr:

1. Historia dyscypliny

2. Metodologia historii sztuki

3. Pojęcia i definicje, problematyka datowania (co najmniej 20 godz.)

4. Prehistoria sztuki

5. Sztuka starożytna: Mezopotamia, Egipt, Grecja, Etruria, Rzym

6. Sztuka wczesnochrześcijańska, rawenańska, bizantyńska

7. sztuka wczesnego średniowiecza na terenie Europy (germańska, ostrogocka, merowińska, longobardzka, anglo-iryjska,

karolińska)

8. sztuka romańska południowej i północnej Europy

9. sztuka gotyku południowej i północnej Europy

Tematy zajęć II semestr:

10. renesans we Włoszech (malarstwo, rzeźba, architektura)

11. Renesans na północy

12. Manieryzm

13. Barok w Italii

14. Barok na północ od Alp

15. Sztuka rokoka

16. Neoklasycyzm

17. Romantyzm

18. Impresjonizm i postimpresjonizm

19. WIEK XX - kubizm, fowizm, ekspresjonizm, abstrakcjonizm, malarstwo metafizyczne, surrealizm, futuryzm, minimalizm,

pop-art

24. estetyka, doktryny artystyczne i teoria sztuki europejskiej - zarys problematyki

(niektóre tematy obejmują więcej niż jedne zajęcia)

Literatura:

Efekty kształcenia:

- Student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w historii sztuki w pracy w muzeum

- Student wyciąga wnioski dotyczące oddziaływania nurtów i teorii sztuki na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych

- Student porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie historii sztuki w opisie kolekcji muzealnej

- Student prezentuje własne poglądy i opinie na temat kolekcji sztuki.

- Podejmując próby implementowania poznanych metod badawczych w historii sztuki, student podejmuje próby formułowani

wniosków.

1 ECTS - udział w zajęciach/przygotowanie do zajęć - 30 godz.

1 ECTS - przygotowanie pracy zaliczeniowej - 15 godz. x 2 = 30 godz.

2 ECTS - lektury obowiązkowe - 60 godz.

120 godzin:30 = 4 punkty ECTS (8 ECTS w skali roku)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Muz1_W03 Zna i rozumie metodologię badań w zakresie muzealnictwa

artystycznego, w tym posiada wiedzę na temat rozwoju kultury

artystycznej w powiązaniu z rozwojem muzealnictwa w Polsce i na

świecie.

Muz1_U02 Potrafi samodzielnie formułować i analizować problemy badawcze, a także samodzielnie wyszukiwać specjalistyczną literaturę i

opracowania z zakresu muzealnictwa i muzeologii oraz sztuk pięknych.

Muz1_ U04 Potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem i stosować właściwą terminologię muzeologiczną i dyscyplin pokrewnych.

Muz1_U11 Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną w zakresie nauk o kulturze i religii w pracy muzealnika.

Muz1_K01 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy muzeologicznej i

rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji

specjalistycznych w działalności muzealnej.

2 ECTS = 60 h

1 ECTS - obecność na zajęciach

1 ECTS - przygotowanie do zajęć i zaliczenia

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej, synchronicznej na platformie MSTeams oraz na platformie moodle

METODY

ocenianie ciągłe, aktywność podczas zajęć, wypowiedzi ustne, prezentacja wybranego tematu (udział w dyskusji - 60%

oceny),

weryfikacja pisemnego opracowania (40% oceny)

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane na drodze wykładu informacyjno-problemowego, a weryfikowane przez

ocenianie ciągłe aktywności podczas zajęć, pracy na zajęciach, w odniesieniu do zadawanych na bieżąco lektur oraz w

realizowanych zadań na platformie e-lerningowej.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są osiągane metodami dyskusji a weryfikowane przez ocenianie ciągłe

aktywności podczas zajęć, pracy na zajęciach, w odniesieniu do zadawanych na bieżąco lektur, oraz przez ocenę

przygotowanego przez studenta dwuczęściowego opracowania (w każdym z semestrów) z pełnym aparatem badawczym,

obejmującego historię wybranej muzealnej kolekcji sztuki oraz analizy wybranego dzieła z tej kolekcji z zastosowaniem

wybranej przez studenta metodologii stosowanej w historii sztuki.

KRYTERIA

ocena BDB - Student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w historii sztuki. Student wyciąga wnioski

dotyczące oddziaływania nurtów i teorii sztuki na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych. Student porządkuje zdobytą

wiedzę teoretyczną w zakresie historii sztuki w opisie kolekcji muzealnej

Student prezentuje własne poglądy i opinie na temat kolekcji sztuki. Podejmując próby implementowania poznanych metod

badawczych w historii sztuki, student podejmuje próby formułowania wniosków.

ocena DB - Student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w historii sztuki. Student porządkuje zdobytą

wiedzę teoretyczną w zakresie historii sztuki w opisie kolekcji muzealnej

Student prezentuje własne poglądy i opinie na temat kolekcji sztuki. Podejmując próby implementowania poznanych metod

badawczych w historii sztuki, student nie zachowuje dostatecznej ostrożności w formułowaniu wniosków.

ocena DST - Student identyfikuje metody badawcze stosowane w historii sztuki. Student podejmuje próby wyciągania

wniosków dotyczące oddziaływania nurtów i teorii sztuki na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych.

ocena NDST - Student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska
Prowadzący grup: Anna Wiśnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Anna Wiśnicka, Małgorzata Wrześniak
Prowadzący grup: Małgorzata Wrześniak
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a65dbedb9f9f248c4ab7fed7c65dfb3e1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=54349b91-a74f-48a0-9636-3f678bd5f626&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.