Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura artystyczna-sztuki piękne w muzeum (wstęp do metodologii badań)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-1-KuArSz-W-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura artystyczna-sztuki piękne w muzeum (wstęp do metodologii badań)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wiedza: muz1_W03

umiejętności: Muz1_U11 Muz1_U05


Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone w formie wykładu informacyjnego (problemowego, konwersatoryjnego) połączonego z aktywnym

uczestnictwem studentów (dyskusja dotycząca przedstawianej problematyki oraz polecanej na bieżąco literatury przedmiotu. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi kierunkami w sztuce.

Zajęcia prowadzone są stacjonarnie.

W pierwszej części zajęć student zostanie zapoznany z historią metodologią i terminologią dyscypliny. Zasadniczą część zajęć stanowić będzie wykład dotyczący historii sztuki europejskiej w ujęciu chronologicznym od czasów najdawniejszych do XXI w, połączony z przykładami praktycznego zastosowania metodologii badań właściwej dla prezentowanej dyscypliny.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Muz1_W03 Zna i rozumie metodologię badań w zakresie muzealnictwa

artystycznego, w tym posiada wiedzę na temat rozwoju kultury

artystycznej w powiązaniu z rozwojem muzealnictwa w Polsce i na

świecie.

Muz1_U02 Potrafi samodzielnie formułować i analizować problemy badawcze, dotyczące sztuk plastycznych (malarstwa, rzeźby, architektury). Opanował samodzielne wyszukiwanie zagadnień w specjalistycznej literaturze dotyczące badanych zagadnień.

Muz1_ U04 Potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem i stosować właściwą terminologię muzeologiczną, a także z zakresu historii sztuki.

Muz1_U11 Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną w zakresie historii sztuki, ikonografii, znajomości epok w pracy muzealnika.

Muz1_K01 Posiada krytyczne podejście do zdobywanej wiedzy, ma umiejętność oceny omawianych zagadnień i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w I semestrze zarówno formie zdalnej, jak i stacjonarnie. W II semestrze prowadzone są wyłącznie w formie stacjonarnej.

METODY

ocenianie ciągłe, aktywność podczas zajęć, wypowiedzi ustne, prezentacja wybranego tematu (udział w dyskusji - 60%

oceny),

weryfikacja pisemnego opracowania (40% oceny)

KRYTERIA

ocena BDB - Student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w historii sztuki. Student wyciąga wnioski

dotyczące oddziaływania nurtów i teorii sztuki na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych. Student porządkuje zdobytą

wiedzę teoretyczną w zakresie historii sztuki w opisie kolekcji muzealnej

Student prezentuje własne poglądy i opinie na temat kolekcji sztuki. Podejmując próby implementowania poznanych metod

badawczych w historii sztuki, student podejmuje próby formułowania wniosków.

ocena DB - Student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w historii sztuki. Student porządkuje zdobytą

wiedzę teoretyczną w zakresie historii sztuki w opisie kolekcji muzealnej

Student prezentuje własne poglądy i opinie na temat kolekcji sztuki. Podejmując próby implementowania poznanych metod

badawczych w historii sztuki, student nie zachowuje dostatecznej ostrożności w formułowaniu wniosków.

ocena DST - Student identyfikuje metody badawcze stosowane w historii sztuki. Student podejmuje próby wyciągania

wniosków dotyczące oddziaływania nurtów i teorii sztuki na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Małgorzata Wrześniak, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Wrześniak
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afV-kHMed2DD43esTQLWCzYyasDLa3c84T8WuhKWApbU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a0838d01-0cc0-4a30-8b88-31aed9b6e37d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS = 60 h

1 ECTS - obecność na zajęciach

1 ECTS - przygotowanie do zajęć i zaliczenia

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia obejmujące metodologię, terminologię i historię dyscypliny, a także wykład z historii sztuki od czasów prehistorycznych do XIX w.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone w formie wykładu informacyjnego (problemowego, konwersatoryjnego) połączonego z aktywnym

uczestnictwem studentów (dyskusja dotycząca przedstawianej problematyki oraz polecanej na bieżąco literatury

przedmiotu). Część zajęć prowadzona na platformie e-lernigowej w systemie e-lerning i w systemie blended-lerning.

W pierwszej części zajęć student zostanie zapoznany z historią metodologią i terminologią dyscypliny. Zasadniczą część

zajęć stanowić będzie wykład dotyczący historii sztuki europejskiej w ujęciu chronologicznym od czasów najdawniejszych do

XXI w, połączony z przykładami praktycznego zastosowania metodologii badań właściwej dla prezentowanej dyscypliny.

Tematy zajęć I semestr:

1. Historia dyscypliny

2. Metodologia historii sztuki

3. Pojęcia i definicje, problematyka datowania (co najmniej 20 godz.)

4. Prehistoria sztuki

5. Sztuka starożytna: Mezopotamia, Egipt, Grecja, Etruria, Rzym

6. Sztuka wczesnochrześcijańska, rawenańska, bizantyńska

7. sztuka wczesnego średniowiecza na terenie Europy (germańska, ostrogocka, merowińska, longobardzka, anglo-iryjska,

karolińska)

8. sztuka romańska południowej i północnej Europy

9. sztuka gotyku południowej i północnej Europy

Tematy zajęć II semestr:

10. renesans we Włoszech (malarstwo, rzeźba, architektura)

11. Renesans na północy

12. Manieryzm

13. Barok w Italii

14. Barok na północ od Alp

15. Sztuka rokoka

16. Neoklasycyzm

17. Romantyzm

18. Impresjonizm i postimpresjonizm

19. WIEK XX - kubizm, fowizm, ekspresjonizm, abstrakcjonizm, malarstwo metafizyczne, surrealizm, futuryzm, minimalizm,

pop-art

24. estetyka, doktryny artystyczne i teoria sztuki europejskiej - zarys problematyki

(niektóre tematy obejmują więcej niż jedne zajęcia)

Literatura:

Materiały dydaktycznych do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=30168#section-2)

Literatura obwiązująca znajduje się w opisie przedmiotu - niezależnie od cyklu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Skrzydlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS = 60 h

1 ECTS - obecność na zajęciach

0,5 ETCS - praca samodzielna nad zadanymi przez uczącego tematami

0,5 ECTS - studiowanie i omawianie z wykładowcą tematów prowadzonych zajęć

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Skrzydlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS = 30 h

1 ECTS - obecność na zajęciach

0,5 ETCS - praca samodzielna nad zadanymi przez uczącego tematami

0,5 ECTS - studiowanie i omawianie z wykładowcą tematów prowadzonych zajęć

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)