Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-1-KultJez Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura języka
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W17 Muz1_U16

Skrócony opis:

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy na temat wybranych zagadnień językoznawstwa normatywnego oraz rozwijanie umiejętności poprawnego i sprawnego używania języka.

Pełny opis:

Podczas ćwiczeń z kultury języka omawiane są wybrane problemy językoznawstwa normatywnego dotyczące poprawności fleksyjnej i składniowej. Studenci zapoznają się z podstawową terminologią z tego zakresu oraz najnowszymi rozstrzygnięciami normatywnymi. Poznają również wybrane źródła: podręczniki, słowniki, poradniki. Dzięki ćwiczeniowej formule zajęć studenci mają możliwość praktycznego weryfikowania zdobywanej wiedzy w czasie ćwiczeń polegających na analizie i korekcie wyrażeń, konstrukcji i zdań zawierających różnego rodzaju błędy.

Literatura:

Podręczniki:

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa 2018 (lub wydanie I: 2005).

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia. Warszawa 2005 (lub II wyd.: 2019).

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja. Warszawa 2018 (lub wydanie I: 2009).

Pozostałe źródła (dodatkowe, nieobowiązkowe):

M. Bańko (red.), Polszczyzna na co dzień, Warszawa 2006.

M. Bańko, Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych, Warszawa 2002.

M. Bańko (red.), Wielki słownik wyrazów obcych, Warszawa 2003.

I. Bartmińska, J. Bartmiński, Słownik wymowy i odmiany nazwisk obcych, Olsztyn 1992.

S. Bąba, J. Liberek, Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, Warszawa 2001.

J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.) Język w mediach masowych, Warszawa 2000.

J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, Warszawa 2001.

M. Bugajski, Językoznawstwo normatywne, Warszawa 1993.

A. Dąbrówka, E. Geller, R. Turczyn, Słownik synonimów, Warszawa 1993.

W. Gruszczyński (red.), Język narzędziem myślenia i działania, Warszawa 2002.

J. Grzenia, Słownik nazw własnych. Ortografia, wymowa, słowotwórstwo i odmiana, Warszawa 1998.

K. Handke, H. Dalewska-Greń (red.), Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku, Warszawa 1994.

H. Jadacka, Poradnik językowy dla prawników, Warszawa 2006.

T. Karpowicz, Słownik ortograficzny. Rejestr wyrazów występujących w języku polskim, Warszawa 2001.

M. Kita, E. Polański, Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych, Warszawa 2004.

K. Kłosińska (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Warszawa 2004.

W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 2000.

W. Lubaś, S. Urbańczyk, Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, Warszawa 1990.

M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2008.

M. Marcjanik, Mówimy uprzejmie. Podręcznik językowego savoir-vivre'u, Warszawa 2009.

A. Markowski, Jak dobrze mówić i pisać po polsku, Warszawa 2000.

A. Markowski, Polszczyzna znana i nieznana. Porady, ciekawostki, dyktanda konkursowe, Gdańsk 1999.

A. Markowski, Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego, Warszawa 2003.

A. Markowski (red.), Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa 1999.

A. Markowski (red.), Wielki słownik ortograficzny języka polskiego, Warszawa 1999.

A. Markowski (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa 2004.

A. Markowski, Wykłady z leksykologii, Warszawa 2012.

A. Markowski, R. Pawelec, Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych, Warszawa 2002.

J. Miodek (red.), Mowa rozświetlona myślą, Wrocław 1999.

J. Miodek (red.), O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, Wrocław 1996.

J. Miodek, O języku do kamery, Rzeszów 1992.

J. Miodek, Rozmyślajcie nad mową, Warszawa 1998.

K. Mosiołek-Kłosińska, Metafora w tekście użytkowym - charakterystyka zjawiska, próba oceny normatywnej, Poradnik Językowy 1997, z. 10.

P. Muldner-Nieckowski, Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 2003.

K. Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 2001.

R. Pawelec, Wieża Babel. Słownik wyrazów obcych nie tylko dla gimnazjalistów, Warszawa 1999.

W. Pisarek (red.), Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, Kraków 1999.

J. Podracki, Nowy słownik interpunkcyjny języka polskiego, Warszawa 2004.

J. Podracki, Pułapki językowe - w szkole i nie tylko, Warszawa 2000.

J. Podracki, Słownik skrótów i skrótowców, Warszawa 1999.

J. Podracki (red.), Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny, Warszawa 2001.

E. Polański (red.), Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, Warszawa 2011.

S. Skorupka, Słownik wyrazów bliskoznacznych, Warszawa 1988.

E. Wolańska (red.), Polszczyzna publiczna początku XXI wieku, Warszawa 2007.

A. Wolański, Edycja tekstów, Warszawa 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zaliczeniu zajęć z kultury języka student:

- zna podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa normatywnego i rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości,

- zna podstawowe źródła z zakresu językoznawstwa normatywnego,

- potrafi posługiwać się językiem polskim zgodnie z najwyższymi standardami poprawności językowej oraz kultury komunikacji,

- potrafi korzystać z wybranych źródeł.

Opis ECTS:

uczestnictwo w zajęciach: 30 godz.

przygotowanie do zajęć: 20 godz.

przygotowanie do dyktanda i kolokwium: 10 godz.

Metody i kryteria oceniania:

Metody prowadzenia zajęć: ćwiczeniowa i problemowa.

Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie wiedzy:

- dyktando oraz końcowy sprawdzian pisemny (możliwe także w formie online),

- kontrola przygotowania studentów do zajęć potwierdzonego aktywnością podczas ćwiczeń, w tym także ocenianie ćwiczeń, przesyłanych na platformie Moodle,

Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie umiejętności:

- kontrola przygotowania studentów do zajęć potwierdzonego aktywnością podczas ćwiczeń, w tym także ocenianie ćwiczeń, przesyłanych na platformie Moodle.

Na ocenę niedostateczną student:

- nie zna podstawowych pojęć z zakresu językoznawstwa normatywnego i nie rozumie znaczenia języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości,

- nie zna podstawowych źródeł z zakresu językoznawstwa normatywnego,

- nie potrafi posługiwać się językiem polskim zgodnie z najwyższymi standardami poprawności językowej oraz kultury komunikacji,

- nie potrafi korzystać z wybranych źródeł.

Na ocenę dostateczną student:

- zna jedynie niektóre pojęcia z zakresu językoznawstwa normatywnego i rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości,

- zna tylko pojedyncze podstawowe źródła z zakresu językoznawstwa normatywnego,

- z trudem potrafi posługiwać się językiem polskim zgodnie z najwyższymi standardami poprawności językowej oraz kultury komunikacji,

- z dużą pomocą prowadzącego zajęcia potrafi korzystać z wybranych źródeł.

Na ocenę dobrą student:

- zna większość pojęć z zakresu językoznawstwa normatywnego i rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości,

- zna większość podstawowych źródeł z zakresu językoznawstwa normatywnego,

- potrafi posługiwać się językiem polskim zgodnie z najwyższymi standardami poprawności językowej oraz kultury komunikacji,

- z pomocą prowadzącego zajęcia potrafi korzystać z wybranych źródeł.

Na ocenę bardzo dobrą student:

- zna pojęcia z zakresu językoznawstwa normatywnego i rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości,

- zna podstawowe źródła z zakresu językoznawstwa normatywnego,

- potrafi posługiwać się językiem polskim zgodnie z najwyższymi standardami poprawności językowej oraz kultury komunikacji,

- samodzielnie potrafi korzystać z wybranych źródeł.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Korpysz, Beata Skrzydlewska
Prowadzący grup: Tomasz Korpysz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Korpysz, Beata Skrzydlewska
Prowadzący grup: Tomasz Korpysz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.