Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-1-KultJez
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura języka
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W17 Muz1_U16

Skrócony opis:

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy na temat wybranych zagadnień językoznawstwa normatywnego oraz rozwijanie umiejętności poprawnego i sprawnego używania języka.

Pełny opis:

Podczas ćwiczeń z kultury języka omawiane są wybrane problemy językoznawstwa normatywnego dotyczące poprawności fleksyjnej i składniowej. Studenci zapoznają się z podstawową terminologią z tego zakresu oraz najnowszymi rozstrzygnięciami normatywnymi. Poznają również wybrane źródła: podręczniki, słowniki, poradniki. Dzięki ćwiczeniowej formule zajęć studenci mają możliwość praktycznego weryfikowania zdobywanej wiedzy w czasie ćwiczeń polegających na analizie i korekcie wyrażeń, konstrukcji i zdań zawierających różnego rodzaju błędy.

Literatura:

Podręczniki:

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa 2018 (lub wydanie I: 2005).

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia. Warszawa 2005 (lub II wyd.: 2019).

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja. Warszawa 2018 (lub wydanie I: 2009).

Najważniejsze źródła dodatkowe:

A. Markowski (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa 2018 [lub wcześniejsze wydania].

A. Markowski, Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego, Warszawa 2003.

K. Kłosińska (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce. Wydanie nowe, zmienione, Warszawa 2014.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zaliczeniu zajęć z kultury języka student:

- zna podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa normatywnego i rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości,

- zna podstawowe źródła z zakresu językoznawstwa normatywnego,

- potrafi posługiwać się językiem polskim zgodnie z najwyższymi standardami poprawności językowej oraz kultury komunikacji,

- potrafi korzystać z wybranych źródeł.

Opis ECTS:

uczestnictwo w zajęciach: 30 godz.

przygotowanie do zajęć: 20 godz.

przygotowanie do dyktanda i kolokwium: 10 godz.

70 godz. = 2 p. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody prowadzenia zajęć: ćwiczeniowa i problemowa.

Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie wiedzy:

- dyktando oraz końcowy sprawdzian pisemny (możliwe także w formie online),

- kontrola przygotowania studentów do zajęć potwierdzonego aktywnością podczas ćwiczeń, a w przypadku nauki zdalnej: także ocenianie ćwiczeń, przesyłanych na platformie Moodle,

Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie umiejętności:

- kontrola przygotowania studentów do zajęć potwierdzonego aktywnością podczas ćwiczeń, a w przypadku nauki zdalnej: także ocenianie ćwiczeń, przesyłanych na platformie Moodle.

Na ocenę niedostateczną student:

- nie zna podstawowych pojęć z zakresu językoznawstwa normatywnego i nie rozumie znaczenia języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości,

- nie zna podstawowych źródeł z zakresu językoznawstwa normatywnego,

- nie potrafi posługiwać się językiem polskim zgodnie z najwyższymi standardami poprawności językowej oraz kultury komunikacji,

- nie potrafi korzystać z wybranych źródeł.

Na ocenę dostateczną student:

- zna jedynie niektóre pojęcia z zakresu językoznawstwa normatywnego i rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości,

- zna tylko pojedyncze podstawowe źródła z zakresu językoznawstwa normatywnego,

- z trudem potrafi posługiwać się językiem polskim zgodnie z najwyższymi standardami poprawności językowej oraz kultury komunikacji,

- z dużą pomocą prowadzącego zajęcia potrafi korzystać z wybranych źródeł.

Na ocenę dobrą student:

- zna większość pojęć z zakresu językoznawstwa normatywnego i rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości,

- zna większość podstawowych źródeł z zakresu językoznawstwa normatywnego,

- potrafi posługiwać się językiem polskim zgodnie z najwyższymi standardami poprawności językowej oraz kultury komunikacji,

- z pomocą prowadzącego zajęcia potrafi korzystać z wybranych źródeł.

Na ocenę bardzo dobrą student:

- zna pojęcia z zakresu językoznawstwa normatywnego i rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości,

- zna podstawowe źródła z zakresu językoznawstwa normatywnego,

- potrafi posługiwać się językiem polskim zgodnie z najwyższymi standardami poprawności językowej oraz kultury komunikacji,

- samodzielnie potrafi korzystać z wybranych źródeł.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Korpysz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Tomasz Korpysz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Majewska, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Majewska, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)