Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo w muzeum (ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie), zasady etyki zawodowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-1-PrawMuz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo w muzeum (ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie), zasady etyki zawodowej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W10

Muz1_W11

Muz1_K02

Muz1_K03

Muz1_K04

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie ich uczestnikom podstawowych aktów prawnych, regulujących funkcjonowanie muzeów, w szczególności Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawy o muzeach, ponadto – zaprezentowanie rekomendowanych muzeom kodeksów deontologicznych (np. Kodeks Etyki ICOM).

Priorytetem prowadzącego jest również przedstawienie obowiązującego w Polsce systemu prawno-organizacyjnego jako podstawy praktycznego funkcjonowania instytucji i zarządzania nimi.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: Student ma rozeznanie prawie w muzeach z zakresu prawodawstwa międzynarodowego, polskiego i kościelnego.

EK2: Student potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem i stosować terminologię właściwą dla zawodu rzeczoznawcy i marszanda (w zakresie prawa w muzeach w prawie międzynarodowym, polskim i kościelnym).

EK3: Student ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy z zakresu rzeczoznawstwa i rynku sztuki i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności zawodowej (w zakresie prawa w muzeum w prawie międzynarodowym, polskim i kościelnym).

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia dla wszystkich efektów kształcenia:

wykład konwersatoryjny

Metody oceniania dla wszystkich efektów kształcenia:

egzamin ustny w I i II terminie.

EK1: Student ma podstawową wiedzę związaną z prawem w muzeach z zakresu prawodawstwa międzynarodowego, polskiego i kościelnego.

2: Student nie zna podstawowych uregulowań i instytucji prawnych z zakresu ochrony dóbr kultury w prawie międzynarodowym, polskim i kościelnym.

3: Student zna podstawowe uregulowania i instytucje prawne z zakresu prawa w muzeach w prawie międzynarodowym, polskim i kościelnym.

4: Student dysponuje znacznym rozeznaniem w uregulowaniach i instytucjach prawnych zakresu prawa w muzeach w prawie międzynarodowym, polskim i kościelnym. Potrafi ukazać normatywne związki między różnymi regulacjami dotyczącymi tej dziedziny.

5: Student świetnie orientuje się w uregulowaniach i instytucjach prawnych zakresu prawa w muzeach w prawie międzynarodowym, polskim i kościelnym. Potrafi ukazać normatywne związki między różnymi regulacjami dotyczącymi tej dziedziny prawa oraz dostrzega jej przekształcenia.

EK2: Student potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem i stosować terminologię właściwą dla zawodu rzeczoznawcy i marszanda ( zakresu prawa w muzeach w prawie międzynarodowym, polskim i kościelnym).

2: Student nie zna podstawowych pojęć i terminologii zakresu prawa w muzeach.

3: Student zna podstawowe pojęcia i terminologię zakresu prawa w muzeach.

4: Student dysponuje znacznym rozeznaniem w pojęciach i terminologii zakresu prawa w muzeach. Potrafi ukazać zakresowe związki między różnymi pojęciami dotyczącymi tej dziedziny regulacji prawnej.

5: Student świetnie orientuje się pojęciach i terminologii zakresu prawa w muzeach. Potrafi ukazać zakresowe związki między różnymi pojęciami dotyczącymi tej dziedziny regulacji.

EK3: Student ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy z zakresu rzeczoznawstwa i rynku sztuki i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności zawodowej (w zakresie ochrony dóbr kultury w prawie międzynarodowym, polskim i kościelnym).

2: Student nie dostrzega lub ułomnie postrzega związki między regulacją prawną a rzeczową wiedzą z zakresu rzeczoznawstwa i rynku sztuki. Nie widzi związku ciągłych zmian prawa zakresu prawa w muzeach z potrzebą ciągłego samokształcenia się. Nie wiąże interdyscyplinarnego charakteru działalności zawodowej w zakresie rzeczoznawstwa i rynku sztuki z potrzebą konsultacji specjalistycznych.

3. Student ma świadomość istnienia związków między regulacją prawną a rzeczową wiedzą z zakresu rzeczoznawstwa i rynku sztuki. Wie, że ciągłe zmiany prawa z zakresu prawa w muzeach pociągają za sobą konieczność ciągłego samokształcenia się, i rozumie, że interdyscyplinarny charakter działalności zawodowej w zakresie rzeczoznawstwa i rynku sztuki narzuca potrzebę konsultacji specjalistycznych.

4. Student dostrzega i poprawnie ocenia naturę związków między regulacją prawną a rzeczową wiedzą z zakresu rzeczoznawstwa i rynku sztuki. Jest aktywny w procesie uczenia się i - działając pod kierunkiem nauczyciela - jest w stanie sprawnie śledzić ciągłe zmiany prawa zakresu prawa w muzeach. Dostrzega wyraźnie, że interdyscyplinarny charakter działalności zawodowej w zakresie rzeczoznawstwa i rynku sztuki narzuca potrzebę konsultacji specjalistycznych w działalności zawodowej.

5. Student świetnie rozeznaje oraz trafnie i wnikliwie ocenia naturę związków między regulacją prawną a rzeczową wiedzą z zakresu rzeczoznawstwa i rynku sztuki. Jest aktywny w procesie uczenia się i w pełni samodzielnie śledzi ciągłe zmiany prawa zakresu prawa w muzeach. Wyraźnie odróżnia od siebie role różnych specjalistów działających na rynku sztuki i trafnie postrzega granice ich kompetencji zawodowej. Wie, że interdyscyplinarny charakter działalności zawodowej w zakresie rzeczoznawstwa i rynku sztuki narzuca potrzebę konsultacji specjalistycznych w działalności zawodowej - i jest w stanie samodzielnie wybrać właściwego specjalistę.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład 2, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Florjanowicz, Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Paulina Florjanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład 2, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ziemowit Cieślik, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Ziemowit Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

Udział w zajęciach: 15 h

Lektura zadanej literatury: 40 h

Przygotowania do egzaminu: 20 h

Suma godzin: 75

Liczba ECTS: 75 h/25 = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład 2, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ziemowit Cieślik, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Ziemowit Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład 2 - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)