Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tradycja antyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-1-TradAnt Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tradycja antyczna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia:


Muz1_W18

Muz1_U02

Muz1_U05

Skrócony opis:

Konwersatorium Tradycja antyczna ma na celu kontynuację i rozszerzenie ogólnego wykształcenia humanistycznego. Podkreślenie korelacji historyczno-kulturowo-literackich. Analiza podstawowych pojęć cywilizacji europejskiej wywodzących się z antyku. Poszerzenie horyzontów myślowych, pozwalających na świadome kształtowanie poglądów na temat historii, kultury i literatur europejskich, w tym i kultury polskiej w kontekście dziedzictwa materialnego - podstawowej osi tematycznej specjalizacji muzeologicznej.

Pełny opis:

Problematyka wykładów:

Znaczenie języka greckiego i łacińskiego dla kultury Europy. Antyczne podstawy kultury europejskiej: definicje kultury. Słowne pamiątki antyku. Filozofia grecka jako podstawa myśli europejskiej. Etyki starożytnej Grecji i ich recepcja (m.in. zasada "prepon”). Systemy religijne cywilizacji śródziemnomorskiej. Idea Paideii – systemy wychowawcze w dziejach Europy. Kobieta w kulturze antyku „Trójjedyna Choreia”, czyli współistnienie sztuk. Retoryka (sztuka świadomej i perswazyjnej wypowiedzi) i jej znaczenie dla historii Europy. Podstawowe wyznaczniki epiki, liryki i dramtu w starożytności oraz ich późniejsza recepcja w Europie (m. in. zmiany refleksji kulturoznawczej i historycznej). Antyk w renesansie – kierunki recepcji. Antropologia społeczeństw antycznych: narodziny, miłość, śmierć. Resume wiedzy o starożytnych śródziemnomorskich korzeniach kultury europejskiej.

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

A. Krokiewicz, Moralność Homera i etyka Hezjoda, Warszawa 1959,

W. Jaeger, Paideia. Formowanie człowieka greckiego, przeł. M. Plezia i H. Bednarek, Warszawa 2001,

M. Cytowska, H. Szelest, Historia literatury starożytnej, PWN Warszawa 2007.

M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990.

E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. i oprac. A. Borowski, Kraków 1997.

+ Materiały własne

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:

Antropologia antyku greckiego. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. W. Lengauer i L. Trzcionkowski, Warszawa 2011

+ materiały opracowane przez wykładowcę i dostarczane uczestnikom kursu w formie elektronicznej

B. Literatura uzupełniająca:

H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, przeł. A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2002.

A. F. Grabski, Dzieje historiografii, Poznań 2006.

D. R. Kelly, Losy historii. Badanie przeszłości od Herdera do Huizingi, Warszawa 2010

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zna śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej, podstawy języka łacińskiego i greckiego oraz najwybitniejsze arcydzieła kultury polskiej i światowej powstałe jako recepcja antyku. Ma podstawową wiedzę na temat kompleksowej natury języka jako narzędzia komunikacji i interpretacji rzeczywistości. Ma uporządkowana wiedzę o systemie kultury i o tożsamościach kulturowych w perspektywie wielokulturowości. Potrafi w perspektywie synchronicznej i diachronicznej dokonywać analizy różnych wytworów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Potrafi przygotować prace pisemne z wykorzystaniem podstawowych pojęć istotnych dla danego zagadnienia. Ma pogłębioną wiedzę o języku, powiązaną z semiotyką i teorią języka. Potrafi określać specyfikę tekstów mono- i polisemiotycznych oraz analizować je w perspektywie komparatystycznej. ma świadomość znaczenia zachowania dorobku kulturowego ludzkości dla projektów rozwoju regionalnego. Potrafi współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role i kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz opiekuna praktyki zawodowej. Ma świadomość własnej i wspólnej odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Polski i Europy jako znaków tożsamości człowieka we współczesnym zglobalizowanym świecie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą 50 % oceny są prace wykonane na zajęciach, indywidualne, jak i grupowe z zastosowaniem metody stolikowej. Drugą połowę oceny stanowi końcowy sprawdzian pisemny (test oraz analiza i interpretacja wybranych pojęć, zagadnień i innych wytworów kultury wywodzących się z antyku). Istnieje także możliwość zyskania dodatkowych punktów za udział w projekcie: "Doświadczyć chorei" (realizowanym na zajęciach kończących semestr) oraz uzupełniających odpowiedzi ustnych, sprawdzających umiejętność czytania w języku łacińskim i greckim.

Na ocenę dostateczną student zna podstawowe źródła śródziemnomorskie kultury europejskiej , umie przygotować prace pisemne z wykorzystaniem podstawowych pojęć oraz ma świadomość znaczenia zachowania dorobku kulturowego ludzkości

Na ocenę dobrą ponadto potrafi ocenić specyfikę tekstów wywodzących się z antyku bądź nim inspirowanych i poddać je krytycznej analizie w perspektywie komparatystycznej, ma uporządkowaną wiedzę na temat kompleksowej natury języka, zwłaszcza łaciny i greki.

Na ocenę bardzo dobrą ponadto ma podstawową wiedzę o zasadach funkcjonowania instytucji kultury, ich uwarunkowaniach ekonomicznych także w świecie starożytnym oraz umie określić i odnieść zdobywaną wiedzę do wartości etycznych i przyszłego zastosowania tychże we własnej pracy zawodowej, a także potrafi bardzo dobrze współdziałać w grupie kierując się wskazówkami prowadzącego zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Beata Skrzydlewska
Prowadzący grup: Beata Gaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Tematry zajęć dla kursu: Znaczenie języka greckiego i łacińskiego dla kultury Europy. Antyczne podstawy kultury europejskiej: definicje kultury, idea muzeum. Słowne pamiątki antyku. Filozofia grecka jako podstawa myśli europejskiej. Etyki starożytnej Grecji i ich recepcja (m.in. zasada "prepon”). Systemy religijne cywilizacji śródziemnomorskiej. Idea Paideii – systemy wychowawcze w dziejach Europy. Kobieta w kulturze antyku „Trójjedyna Choreia”, czyli współistnienie sztuk. Retoryka (sztuka świadomej i perswazyjnej wypowiedzi) i jej znaczenie dla historii Europy. Podstawowe wyznaczniki epiki, liryki i dramatu w starożytności oraz ich późniejsza recepcja w Europie (m. in. zmiany refleksji kulturoznawczej i historycznej). Antyk w renesansie – kierunki recepcji. Antropologia społeczeństw antycznych: narodziny, miłość, śmierć. Resume wiedzy o starożytnych śródziemnomorskich korzeniach kultury europejskiej

W ramach zaliczenia obowiązkowy udział w projekcie "Doświadczyć chorei"

Literatura:

Literatura priorytetowo wykorzystywana podczas bieżącego kursu:

M. Cytowska, H. Szelest, Historia literatury starożytnej, PWN Warszawa 2007.

M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990.

E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. i oprac. A.

Antropologia antyku greckiego. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. W. Lengauer i L. Trzcionkowski, Warszawa 2011

+ materiały opracowane przez wykładowcę i dostarczane uczestnikom kursu w formie elektronicznej m.in. Piotr Wietrzykowski, Mare nostrum, czyli śródziemnomorskie korzenie Europy

Wymagania wstępne:

- wiedza na temat antyku śródziemnomorskiego na poziomie szkoły średniej,

- gotowość do sporządzenia jednej w semestrze prezentacji komputerowej z wykorzystaniem wskazanej, bogatej literatury

Nowe zasady zaliczenia w bieżącym semestrze:

Zaliczenie na ocenę ustalone w konsultacji ze studentami na podstawie 3 głównych prac nadesłanych przez studentów: prezentacja multimedialna, praca pisemna oraz mini-film (realizacja projektu "Doświadczyć chorei"). Prace zarejestrowane na na platformie Moodle. Termin zaliczeni ad quem: Najpóźniej do 8 czerwca 2020 r.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Beata Skrzydlewska
Prowadzący grup: Beata Gaj
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a54a25fb904f84b09829924af40d9ca8e%40thread.tacv2/conversations?groupId=f1bfdcae-aaac-48aa-8aa2-8c7a8f4967cc&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W semestrze letnim 2020/21 zajęcia prowadzone w e-learningu na platformie Ms Teams

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a54a25fb904f84b09829924af40d9ca8e%40thread.tacv2/conversations?groupId=f1bfdcae-aaac-48aa-8aa2-8c7a8f4967cc&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Pełny opis:

Jak w opisie podstawowym przedmiotu.

Zaliczenie na podstawie testów online, przygotowanych prezentacji oraz pracy na zajęciach

Literatura:

Jak w opisie podstawowym przedmiotu

W uwagi na zdalny charakter zajęć oraz utrudnienia pandemiczne część materiału będzie dostarczona przez Wykładowcę w formie skanów

Wymagania wstępne:

Jak w opisie głównym - wiedza o antyku na poziomie szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.