Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do muzeologii i muzealnictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-1-WstMuz-C
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do muzeologii i muzealnictwa
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W01

Muz1_W02

Muz1_U01

Muz1_U02

Muz1_K01

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi terminami i pojęciami muzeologii, sposobami funkcjonowania muzeów i ich zarządzaniem oraz rolą, jaką pełnią instytucje muzealne w społeczeństwie.

Ćwiczenia umożliwiają nabycie kompetencji przyszłych muzeologów.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter ćwiczeniowo-praktyczny i służą uporządkowaniu wiedzy dotyczącej muzeologii, szczególnie w jej aspekcie teoretycznym (podstawowe pojęcia i terminologia) oraz praktycznym (programy muzealne, rodzaje działalności muzealnej, m.in. dokumentacja, katalogowanie zbiorów, status muzeum, ustawa o muzeach, konserwatorstwo). Istotną część zajęć stanowi ukazanie zasad nowego muzealnictwa oraz sposobów funkcjonowania różnych typów muzeów, zarówno dawnych (np.: artystycznych, religijnych, historycznych, skansenologicznych), jak i współczesnych (np.: instytucji kultury, multimedialnych, interaktywnych i narracyjnych).

Literatura:

Borusiewicz M., Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum, Kraków 2012.

Czajkowski J. Skanseny w Europie, Rzeszów 1984.

Folga-Januszewska D., Muzeum: definicja i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj?, „Muzealnictwo” 2008, nr 49, s. 200 -203.

Folga-Januszewska D., Muzeum: fenomeny i problemy, Kraków-Warszawa 2015.

Folga-Januszewska, D., Muzeologia, Muzeografia, Muzealnictwo „Muzealnictwo” 2006, nr 47, s. 9-14.

Muzea polskie, red. D. Folga-Januszewska, Olszanica 2012.

Pomian K., Zbieracze i osobliwości. Paryż-Wenecja XVI-XVIII wiek, Lublin 2001.

Żygulski Z., Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.

Lektury dotyczące konkretnych ćwiczeń są podawane na bieżąco w trakcie zajęć.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia są osiągane poprzez metody ćwiczeniowo-praktyczne i poszukujące, a weryfikowane przez ocenianie aktywności na zajęciach oraz przygotowanej przez studenta pracy pisemnej.

Student w obszarze

Wiedza (Muz1_W01, Muz1_W02):

- zna podstawową terminologię używaną w muzeologii i muzealnictwie

- kojarzy metody badań z zakresu muzealnictwa

- wskazuje rodzaje działalności muzealnej

- charakteryzuje typy muzeów

Umiejętności (Muz1_U01, Muz1_U02):

- opisuje wybrany rodzaj muzeum

- rozpoznaje formy ochrony i opieki nad zbiorami muzealnymi

- identyfikuje dokumenty muzealne (np. statut muzeum, karta ewidencyjna)

- potrafi wyszukiwać i weryfikować informacje dotyczące muzealiów

Kompetencje społeczne (Muz1_K01):

- w prezentacji stosuje pojęcia i narzędzia poznane na zajęciach

- orientuje się w aktualnej sytuacji muzealnictwa w Polsce

Punktacja ECTS - 2 pkt., w tym:

1 = 30 h uczestnictwo w zajęciach

0,5 = 15 h przygotowanie do zajęć (samodzielna lektura, karty pracy i opracowanie zagadnienia)

0,5 = 15 h przygotowanie pracy zaliczeniowej

Metody i kryteria oceniania:

METODY

ocenianie ciągłe

weryfikacja pracy na zajęciach (zadania, udział w dyskusji)

obserwacja przygotowanego zagadnienia (wypowiedź ustna z prezentacją multimedialną)

praca pisemna (karta ewidencyjna zabytku)

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane na drodze ćwiczeniowo-praktycznej. Wiedza weryfikowana jest przez ocenianie aktywności podczas zajęć w odniesieniu do zadawanych na bieżąco zadań (lektury, karty pracy) oraz omówienie przez studenta wybranego zagadnienia, a także przez opracowanie przez studenta pracy pisemnej mającej charakter zaliczeniowy.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są osiągane poprzez ocenianie prezentowanych przez studentów prac (prezentacja, opis), w których student wykazać się musi zdolnością selekcji i doboru informacji, a także znajomością terminologii z zakresu muzealnictwa.

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych weryfikowane są poprzez ocenianie aktywności na zajęciach (wypowiedź ustna, udział w dyskusji).

KRYTERIA

Ocena BDB – student zna znakomicie zagadnienia dotyczące muzeologii i muzealnictwa. Aktywnie uczestniczy w zajęciach i systematycznie oddaje prace. Wskazuje i objaśnia dokumenty prawne dotyczące muzealnictwa i ochrony zabytków. Rozpoznaje i charakteryzuje typy muzeów, a także prawidłowo uzupełnia dokumentację muzealną. Poprawnie omawia księgę inwentarzową.

Ocena DB – student opanował wstępną wiedzę oraz umiejętności dotyczące muzeologii i muzealnictwa. Posługuje się w przygotowanej samodzielnie pracy podstawową terminologią muzeologiczną. Wskazuje i porównuje dokumenty prawne dotyczące muzealnictwa i ochrony zabytków. Poprawnie wypełnia dokumentację muzealną.

Ocena DST - student opanował wstępną wiedzę oraz umiejętności dotyczące muzeologii i muzealnictwa. Posługuje się w przygotowanej samodzielnie pracy terminologią muzeologiczną. Zna dokumentację muzealną.

Ocena NDST – student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sadoch, Beata Skrzydlewska
Prowadzący grup: Elżbieta Sadoch
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3abd5f6d4e666a4d48a04f3e7a84e4fe1d%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=5464e8c8-8324-43df-b11f-445a5472d011&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje w sposób wieloaspektowy problematykę muzeologii i muzealnictwa.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do podstawowych zagadnień związanych z działalnością muzealną, w szczególności uporządkowanie istotnych pojęć (muzeum, obiekt, ekspozycja) oraz zapoznanie z różnymi typami instytucji muzealnych (m.in. skansen, galeria sztuki, muzeum narodowe, pałac-rezydencja).

Ćwiczenia umożliwiają nabycie kompetencji przyszłych muzeologów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sadoch, Beata Skrzydlewska
Prowadzący grup: Elżbieta Sadoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia o charakterze ćwiczeniowo-praktycznym, łączą się z wykładem pod tym samym tytułem, stanowią wprowadzenie w zagadnienia związane z muzeologią i muzealnictwem.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest uzupełnienie podstawowych wiadomości o muzeum jako instytucji kultury. Student w trakcie kursu rozszerza znajomość funkcjonowania placówek muzealnych, ich roli w kulturze i społeczeństwie oraz sposobów kształtowania i wyodrębniania założeń muzealnych. Ma też możliwość poznać metody i narzędzia pracy w muzeum, takie jak dokumentacja, ochrona i opieka nad zbiorami, wystawiennictwo.

Ćwiczenia umożliwiają nabycie kompetencji przyszłych muzeologów.

Literatura:

Folga-Januszewska D., Muzeum: definicja i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj?, „Muzealnictwo” 2008, nr 49, s. 200 -203.

Folga-Januszewska D., Muzeum: fenomeny i problemy, Kraków-Warszawa 2015.

Folga-Januszewska, D., Muzeologia, Muzeografia, Muzealnictwo „Muzealnictwo” 2006, nr 47, s. 9-14.

Pomian K., Zbieracze i osobliwości. Paryż-Wenecja XVI-XVIII wiek, Lublin 2001.

Żygulski Z., Muzea na świecie: wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.

Lektury dotyczące konkretnych ćwiczeń są podawane na bieżąco w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sadoch, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Elżbieta Sadoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punktacja ECTS - 2 pkt., w tym:

1 = 30 h uczestnictwo w zajęciach

0,5 = 15 h przygotowanie do zajęć (samodzielna lektura, karty pracy i opracowanie zagadnienia)

0,5 = 15 h przygotowanie pracy zaliczeniowej

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia o charakterze ćwiczeniowo-praktycznym, łączą się z wykładem pod tym samym tytułem, stanowią wprowadzenie w zagadnienia związane z muzeologią i muzealnictwem.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest uzupełnienie podstawowych wiadomości o muzeum jako instytucji kultury. Student w trakcie kursu rozszerza znajomość funkcjonowania placówek muzealnych, ich roli w kulturze i społeczeństwie oraz sposobów kształtowania i wyodrębniania założeń muzealnych. Ma też możliwość poznać metody i narzędzia pracy w muzeum, takie jak dokumentacja, ochrona i opieka nad zbiorami, wystawiennictwo.

Ćwiczenia umożliwiają nabycie kompetencji przyszłych muzeologów.

Literatura:

Folga-Januszewska D., Muzealnictwo, muzeologia, muzeografia, „Muzealnictwo” 2006, nr 47, s. 11-15.

Folga-Januszewska D., Muzeum: definicja i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj?, „Muzealnictwo” 2008, nr 49, s. 200 -203.

Majewski P., Szkic o muzealium w kulturze czasów współczesnych, w: Rzecz w kulturze, Warszawa 2016, s. 23-32.

Żygulski Z., Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.

Lektury dotyczące konkretnych ćwiczeń są podawane na bieżąco w trakcie zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)