Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia kultury polskiej XX i XXI w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-2-HisKuPl-LC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia kultury polskiej XX i XXI w.
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W12

Muz1_U02

Muz1_U11

Muz1_K01

Skrócony opis:

Zajęcia o charakterze interdyscyplinarnym, stanowią uzupełnienie do kursu wykładów pod tym samym tytułem. Analiza tekstów kultury (m.in. dzieł sztuki, pokazów i obiektów audiowizualnych) ma pogłębić wiedzę o zdarzeniach, nurtach i kierunkach wyróżniających polską kulturę w XX i XXI w., a także zapoznać z twórczością najwybitniejszych polskich artystów i designerów, czy też influencerów.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają za zadanie przybliżyć główne przemiany kulturowe XX i XXI w., jak również rozwinąć umiejętność interpretowania różnych kontekstów (np. dziejowych, obyczajowych, aksjologicznych) wpływających na rozwój polskiej literatury i sztuki w latach 1918-2020.

W trakcie zajęć student zapoznaje się z naczelnymi procesami ideowymi, cywilizacyjnymi, społecznymi i estetycznymi zachodzącymi w Polsce (od okresu międzywojennego do współczesności); przyswaja informacje o ważnych dziełach, tendencjach i stylach w sztuce; poznaje też popularne strategie artystyczne i działania twórcze (z pogranicza poezji, teatru i sztuk plastycznych); rozwija umiejętności krytycznej i refleksyjnej oceny zjawisk para-artystycznych, mass mediów i kultury popularnej, przejawów globalizacji, wirtualizacji oraz estetyzacji codzienności.

Student dowiaduje się również o sposobach inicjowania i zarządzania instytucjami kultury XX i XXI w., w szczególności placówkami oświatowymi, muzeami sztuki i miejscami pamięci (muzea historyczne, martyrologiczne).

Zajęcia dotyczą następujących zagadnień:

- życie kulturalne w okresie międzywojennym

- warunki rozwoju literatury w czasie wojny i okupacji

- awangarda i manifesty

- nowoczesność i socrealizm

- konstruktywizm w sztuce polskiej

- działania transgresyjne

- postmodernizm

- komunikacja wizualna

- estetyzacja codzienności

- nowe technologie i media

- konsumpcjonizm i pop-kultura

Literatura:

Dzieje historii sztuki w Polsce. Kształtowanie się instytucji naukowych w XIX i XX wieku, red. A. Labuda, Poznań 1996.

Gołaszewska M., Estetyka współczesności, Kraków 2001.

Humanistyka przełomu wieków, red. J. Kozielecki, Warszawa 1999.

Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Kraków 2009.

Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1998.

Wikowska K., Wariacje na postmodernizm, Kraków 2000, 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia osiągane są na drodze ćwiczeniowo-praktycznej, a weryfikowane poprzez ocenianie ciągłe, nadzór nad zadaniami i prezentacjami w ciągu semestru i ostateczną pracę zaliczeniową.

Student w obszarze:

WIEDZA

Muz1_W12 zna najważniejszą faktografię historii rozwoju kultury europejskiej w poszczególnych epokach, w tym w szczególności historii filozofii, literatury i sztuki

UMIEJĘTNOŚCI

Muz1_U02 potrafi samodzielnie formułować i analizować problemy badawcze, a także samodzielnie wyszukiwać specjalistyczną literaturę i opracowania z zakresu muzealnictwa i muzeologii.

Muz1_U11 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną w zakresie nauk o kulturze i religii w pracy muzealnika.

KOMPETENCJE

Muz1_K01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy muzeologicznej i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

- ocenianie ciągłe

- aktywność na zajęciach (wypowiedź ustna, systematyczna realizacja zadań, kart pracy itp.)

- prezentacja wybranego tematu

- praca zaliczeniowa (opis wystawy)

Ocena BDB (5) - student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu przemian kulturowych XX i XXI w.; biegle posługuje się terminami i pojęciami dotyczącymi twórczości literackiej i artystycznej; dostrzega związek między praktykami oraz wytworami kultury (obrazami, pokazami i widowiskami), a sytuacją społeczno-historyczną; wyjaśnia funkcje sztuki współczesnej; opisuje nowe sposoby kontaktu z kulturą; przedstawia instytucje kultury (placówki oświatowe, muzea sztuki i miejsca pamięci - muzea historyczne, martyrologiczne), w szczególności ich kształtowanie się, strukturę i rodzaje działalności; omawia wybrany przez siebie temat i uzupełnia wypowiedź prezentacją multimedialną; zna i korzysta z literatury fachowej, popularnonaukowej oraz zasobów internetowych; w pracy zaliczeniowej stosuje metody i narzędzia poznane na zajęciach.

Ocena DB (4) - student ma ogólną wiedzę na temat prezentowanych na ćwiczeniach przemian kulturowych XX i XXI w.; rozpoznaje popularne nurty w sztuce polskiej (awangarda, socrealizm, abstrakcjonizm, postmodernizm, mix media); zna konteksty niezbędne przy interpretacji tekstów kultury; analizuje wybrane dzieła i zjawiska para-artystyczne; wymienia dokonania słynnych artystów i ich wpływ na rozwój sztuki polskiej; charakteryzuje instytucje kultury związane z omawianym okresem; przedstawia wybrany przez siebie temat z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej; oddaje poprawną pracę zaliczeniową.

Ocena DST (3) – student opanował w minimalnym stopniu informacje o twórczości literackiej i artystycznej XX i XXI w.; ogólnie rozumie zmiany w sztuce polskiej (od okresu międzywojennego do współczesności); przedstawia zjawiska para-artystyczne (ready mades, instalacje, action painting, happening, performance, street art); zna omawiane na zajęciach dzieła z różnych dziedzin sztuki (literatura, architektura, plastyka, teatr, nowe media); wymienia dokonania najwybitniejszych polskich artystów; omawia wybrany przez siebie temat z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej; przygotowuje zwięzłą pracę zaliczeniową; ma jednak problem z zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce.

Ocena NDST (2) – student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną; jego wiedza jest wybiórcza i nieuporządkowana; lekceważy obowiązek uczestnictwa w zajęciach; ignoruje przygotowanie wypowiedzi z zadanego tematu; nie oddaje systematycznie prac; nie widzi konieczności podnoszenia poziomu swojej wiedzy i kompetencji; nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sadoch, Beata Skrzydlewska
Prowadzący grup: Elżbieta Sadoch
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1288844f55334fcbbe1e7c535fdaceb9%40thread.tacv2/conversations?groupId=9f1aa4a9-2c93-4c45-913c-74e6a4e6126a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą problematyki kultury polskiej od okresu międzywojennego do współczesności, zwłaszcza genezy i rozwoju polskiej literatury i sztuki w latach 1918-2020.

Pełny opis:

Student dowiaduje się o przemianach kulturowych XX i XXI w.; poznaje kierunki i grupy w sztuce polskiej (od okresu międzywojennego do współczesności); analizuje wybrane dzieła i zjawiska para-artystyczne; omawia działania transgresyjne w sztuce oraz wpływ mass mediów i kultury popularnej, przejawów globalizacji, wirtualizacji oraz estetyzacji codzienności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.