Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia techniki w muzeum (wstęp do metodologii badań)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-2-HisTechwMu
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia techniki w muzeum (wstęp do metodologii badań)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W04

Muz1_W05

Muz1_U03

Muz1_U07

Muz1_K01

Wymagania wstępne:

Student ma podstawową wiedzę na temat uwarunkowań technicznych artefaktów muzealniczych.

Pełny opis:

„Pozbawieni swobody, przykuci jesteśmy wszędzie do techniki, czy jej potakujemy z zapałem, czy też przeczymy. Ale najgorzej zdani jesteśmy na jej łaskę wówczas, gdy traktujemy ją jako coś neutralnego: przedstawiając ja bowiem w ten sposób , jak to się dziś robi ze szczególną skwapliwością, stajemy się zupełnie ślepi na istotę techniki” [M.Heidegger,1953].

Podczas trwania ćwiczeń analizie poddane zostanie ogólne pojęcie techniki, jej istoty i związków z etyką oraz estetyką. Przedstawiona zostanie skrócona historia technik wykorzystywanych w muzeach. Uwaga zostanie skupiona na technikach piśmiennych i obrazowych (w ich wersji analogowej i cyfrowej). Zajęcia teoretyczne poprzedzane będą wizytą w miejscu, gdzie wybrana technika jest praktykowana, np. w: drukarni, pracowni graficznej, ciemni fotograficznej, pracowni ze skanerami. W ten sposób student zetknie się faktycznie z techniką i uzyska ogólną praktyczną wiedzę na jej temat, którą następnie skonfrontuje z teoretycznymi tekstami metodologicznymi i analitycznymi dotyczącymi tychże artefaktów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy student:

• ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozwoju technicznego środków dokumentacji i komunikacji oraz metodologii stosowanej w tej nauce;

• ma podstawową wiedzę w zakresie oddziaływania filozofii, antropologii i psychologii na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych;

W zakresie umiejętności student:

• potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie nauk technicznych w praktycznych działaniach dokumentacyjnych, prezentacyjnych i edukacyjnych w muzeum;

• potrafi prezentować własne poglądy i opinie na temat istniejących muzeów i ich działalności (krytyka muzeologiczna).

W zakresie kompetencji student:

• ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena podsumowująca:

student

- na ocenę 2 (ndst.): nie ma żadnej wiedzy w zakresie rozwoju technicznego środków dokumentacji i komunikacji oraz metodologii stosowanej w tej nauce;

- na ocenę 3 (dst.): ma nieuporządkowaną wiedzę w zakresie rozwoju technicznego środków dokumentacji i komunikacji oraz metodologii stosowanej w tej nauce;

- na ocenę 4 (db.): ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozwoju technicznego środków dokumentacji i komunikacji, ale nie metodologii stosowanej w tej nauce;

- na ocenę 5 (bdb.): ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozwoju technicznego środków dokumentacji i komunikacji oraz metodologii stosowanej w tej nauce.

- na ocenę 2 (ndst.): nie ma podstawowej wiedzy w zakresie oddziaływania filozofii, antropologii i psychologii na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych;

- na ocenę 3 (dst.): ma podstawową wiedzę w zakresie oddziaływania tylko filozofii na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych;

- na ocenę 4 (db.): ma podstawową wiedzę w zakresie oddziaływania filozofii i antropologii na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych;

- na ocenę 5 (bdb.): ma podstawową wiedzę w zakresie oddziaływania filozofii, antropologii i psychologii na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych.

- na ocenę 2 (ndst.): nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy teoretycznej w zakresie nauk technicznych w praktycznych działaniach dokumentacyjnych, prezentacyjnych i edukacyjnych w muzeum;

- na ocenę 3 (dst.): potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie nauk technicznych w praktycznych działaniach tylko dokumentacyjnych w muzeum.;

- na ocenę 4 (db.): potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie nauk technicznych w praktycznych działaniach dokumentacyjnych i prezentacyjnych w muzeum.

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie nauk technicznych w praktycznych działaniach dokumentacyjnych, prezentacyjnych i edukacyjnych w muzeum.

- na ocenę 2 (ndst.): nie posiada umiejętności prezentowania własnych poglądów i opinii na temat istniejących muzeów i ich działalności;

- na ocenę 3 (dst.): posiada umiejętność prezentowania tylko własnych poglądów, ale nie opinii innych na temat istniejących muzeów i ich działalności;

- na ocenę 4 (db.): posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów i opinii na temat istniejących muzeów, ale nie ich działalności;

- na ocenę 5 (bdb.): posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów i opinii na temat istniejących muzeów i ich działalności (krytyka muzeologiczna).

- na ocenę 2 (ndst.): nie ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej i nie rozumie konieczność ciągłego samokształcenia oraz konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej;

- na ocenę 3 (dst.): ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej, ale nie rozumie konieczności ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej;

- na ocenę 4 (db.): ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia, ale bez konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej;

- na ocenę 5 (bdb.): ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej.

Ocena podsumowująca na podstawie:

- obecności na zajęciach;

- przygotowania do zajęć i aktywności na zajęciach (za trzy aktywności

udokumentowane plusem, można podnieść ocenę końcową z zajęć o pół

oceny);

- dwóch testów cząstkowych (na platformie Moodle), których zaliczenie jest

niezbędnym warunkiem dopuszczenia do testu końcowego;

- testu końcowego w formie odpowiedzi na pytania: otwarte, jednokrotnego i

wielokrotnego wyboru (na platformie Moodle).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Smaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS - 2 punkty (60 godz.)

• udział w ćwiczeniach/aktywność w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem – 15 godz.

• praca własna, bez udziału nauczyciela – 15 godz.

• przygotowanie do zajęć i pisemnych testów cząstkowych na zaliczenie (literatura przygotowana na platformie Moodle, testy realizowane na platformie Moodle) – 10 godz.

• konsultacje (na platformie MS Teams https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5ebceab93621465d9eb2e76e2da1e3be%40thread.tacv2/conversations?groupId=7caafe7f-3da9-42c9-81fa-5fcaaf6da4ec&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3) – 10 godz.

• przygotowanie do pisemnego testu końcowego na ocenę – 10 godz.


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Smaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS - 2 punkty

- udział w ćwiczeniach, realizowanych na platformie MS Teams (30 godz.);

- lektura do zajęć, umieszczona na platformie Moodle (15 godz.);

przygotowanie do pisemnych testów cząstkowych na zaliczenie, realizowanych na platformie Moodle (10 godz.);

- przygotowanie do pisemnego testu końcowego na ocenę (5 godz.).

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)