Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia tworzenia zbiorów i kolekcji (od starożytności do XIX w.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-2-HistZbio-C Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia tworzenia zbiorów i kolekcji (od starożytności do XIX w.)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W13

Muz1_U11

Muz1_K01

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter ćwiczeniowo-praktyczny, uzupełniają kurs wykładów pod tym samym tytułem. Dotyczą teoretycznych podstaw kolekcjonerstwa, jego genezy i rozwoju od starożytności do XIX w., a także zasad i mechanizmów funkcjonowania rynku sztuki. Lektura fachowych tekstów oraz analiza wybranych depozytów służy pogłębieniu wiedzy o sposobach zakładania, kształtowania oraz ewolucji zbiorów i kolekcji, zarówno prywatnych, jak też instytucjonalnych.

Pełny opis:

Ćwiczenia umożliwiają rozszerzenie i utrwalenie elementarnych zagadnień związanych z kolekcjonerstwem (m.in. struktura zbioru, katalogowanie, rynek sztuki); poznanie strategii inicjowania, zarządzania oraz utrzymania różnych zbiorów i kolekcji od starożytności do XIX w.; pogłębienie informacji o wybitnych kolekcjonerach, uczonych, artystach i mecenasach zajmujących się gromadzeniem szczególnych przedmiotów (m.in. naturaliów i artefaktów, dokumentów, zabytków, dzieł sztuki, relikwii i poloników); nabycie umiejętności refleksyjnej i krytyczne analizy różnych depozytów, w szczególności polskich składów (od średniowiecza do modernizmu).

Literatura:

Białostocki J., Galeria arcydzieł czy dom kultury? Teoretyczne koncepcje kultury a praktyka muzealna, w: tegoż, Refleksje i syntezy ze świata sztuki. Cykl drugi, Warszawa 1987, s. 30-41.

Lorentz St., Muzea i zbiory w Polsce, w: tegoż, Przewodnik po muzeach i zbiorach w Polsce, wydanie III uzupełnione, Warszawa 1982, s. 11-45 .

Miłośnictwo rzeczy. Studia z historii kolekcjonerstwa na ziemiach polskich w XIX wieku, red. K. Kłudkiewicz, M. Mencfel, Warszawa 2014.

Pomian K., Zbieracze i osobliwości, Paryż – Wenecja XVI-XVIII wiek, Gdańsk 2012.

Ryszkiewicz A., Kolekcjonerzy i miłośnicy, Warszawa 1981.

Waźbiński Z., Muzeum i zbiory artystyczne epoki nowożytnej. Cz. 1: XV-XVI wiek, Toruń 1980 (wydanie zmienione 2006).

Waźbiński Z., Muzeum i zbiory artystyczne epoki nowożytnej. Cz. 2: XVII-XVIII wiek, Toruń 1988.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia osiągane są na drodze ćwiczeniowo-praktycznej, a weryfikowane poprzez ocenianie ciągłe, nadzór nad zadaniami i prezentacjami w ciągu semestru i ostateczną pracę zaliczeniową.

Student w obszarze:

WIEDZA

Muz1_W13 ma podstawową wiedzę, dotyczącą kolekcjonerstwa europejskiego. Zna zasady i mechanizmy funkcjonowania rynku sztuki.

UMIEJĘTNOŚCI

Muz1_U11 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną w zakresie nauk o kulturze i religii w pracy muzealnika.

KOMPETENCJE

Muz1_K01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy muzeologicznej i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

- ocenianie ciągłe

- aktywność na zajęciach (wypowiedź ustna, systematyczna realizacja zadań, kart pracy itp.)

- prezentacja wybranego tematu

- praca zaliczeniowa (opis zbioru)

KRYTERIA OCENIANIA

na ocenę BDB (5) - student opanował pełną wiedzę dotyczącą kolekcjonerstwa; właściwie stosuje terminy, pojęcia i metodologie związane z przedmiotem; analizuje różne rodzaje depozytów (od starożytności do XIX w.); przedstawia dokonania słynnych kolekcjonerów, uczonych, artystów i mecenasów wpływających na rozwój zbiorów; rozpoznaje sposoby inicjowania i zarządzania wielorakimi składami, w szczególności polskimi kolekcjami; omawia poprawny merytorycznie i uporządkowany temat, a swoją wypowiedź uzupełnia prezentacją multimedialną; samodzielnie porusza się w źródłach i literaturze przedmiotu; aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach; często zabiera głos w dyskusjach; systematycznie oddaje prace; wykazuje zainteresowanie przedmiotem.

na ocenę DB (4) - student ma ogólną wiedzę o kolekcjonerstwie; zna właściwe terminy i metody dotyczące przedmiotu; charakteryzuje przemiany w sposobach gromadzenia i udostępniania zbiorów; wymienia znanych kolekcjonerów i mecenasów związanych z tworzeniem depozytów; opracowuje temat z wykorzystaniem metod i narzędzi poznanych na zajęciach, a wypowiedź ilustruje prezentacją multimedialną; wskazuje źródła i literaturę przedmiotu, ale nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej w pracy; wywiązuje się z obowiązku uczestnictwa w zajęciach; oddaje prace w terminie.

na ocenę DST (3) - student zna podstawowe zagadnienia dotyczące kolekcjonerstwa; wybiórczo podaje terminy i metody dotyczące przedmiotu; rozpoznaje omawiane na zajęciach depozyty (w tym prywatne i instytucjonalne); zwięzłe przygotowuje temat i uzupełnia wypowiedź prezentacją multimedialną; ma problem z analizą sposobów gromadzenia i przechowywania depozytów; błędnie wskazuje strategie inicjowania i zarządzania kolekcjami; ignoruje udział w zajęciach i oddawanie prac w terminie.

na ocenę NDST (2) - student nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną, zwłaszcza ma braki w obszarze wiedzy o kolekcjonerstwie i sposobach organizowania depozytów; nie zna terminologii ani metodologii dotyczącej zbiorów i kolekcji; nie oddaje prac i lekceważy zadania w ciągu semestru; pomija uczestnictwo w zajęciach; nie rozumie konieczność rozwijania swojej wiedzy i kompetencji; nie przejawia zainteresowania przedmiotem.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sadoch, Beata Skrzydlewska
Prowadzący grup: Elżbieta Sadoch
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ada608b87e33b408e9e28b48c6182d79d%40thread.tacv2/conversations?groupId=4ebede58-db5b-4b43-b4b6-2cab2886fcd4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą problematyki kolekcjonerstwa, zbiorów i kolekcji; sposobów inicjowania i zarządzania różnych składów, w szczególności polskich depozytów, inicjowania i zarządzania zbiorami, zasad i mechanizmów funkcjonowania rynku sztuki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sadoch
Prowadzący grup: Elżbieta Sadoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.