Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauki przyrodnicze w muzeum (wstęp do metodologii badań)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-2-NPrzyr-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauki przyrodnicze w muzeum (wstęp do metodologii badań)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.comhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8a0185a5c7e7422ba66377db11c47eda%40thread.tacv2/conversations?groupId=9847c7a3-91cc-4763-862e-2109eecee10a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3/l/channel/19%3a763e90ac782c4a2ea231a13a72aae057%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=3d19690c-37d4-4d10-972d-76ba8a1b5783&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

W_05

U_12

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych w odniesieniu do muzealnictwa polskiego i europejskiego.

Pełny opis:

Tematem ćwiczeń jest ogólny opis najbardziej znanych muzeów związanych z Naukami Przyrodniczymi, jak n.p. Muzeum Historii Naturalnej w Waszyngtonie, Londynie, Wiedniu. Szerzej będzie omawiane

Muzeum Historii Naturalnej we Florencji obejmujący następujące sektory: Zoologia i Anatomia („ La Specola”), Geologia i Paleontologia, Antropologia i Etnografia, Mineralogia. Muzeum Historii Naturalnej we Florencji posiada wspaniały Ogród botaniczny, i willę „il Gioiello” (rezydencja Galileusza).

Interesującymi i szeroko rozpowszechnionymi muzeami są Muzea Uniwersyteckie. Uniwersytet „ Sapienza” w Rzymie posiada siec Muzeów. W czasie ćwiczeń będzie opisana ich struktura, organizacja i działalność. W szczególności będzie przedstawione Muzeum Towaroznawstwa, jego struktura działalność i zbiory wśród których na specjalna uwagę zasługują instrumenty naukowe do badania jakości żywności i materiałów tekstylnych. Będą również omawiane surowce pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, mineralnego i ich końcowe produkty. Na ćwiczeniach będzie przedstawione Muzeum Farmacji w Warszawie, jako przykład jednego z interesujących muzeów naukowych. Końcowe tematy ćwiczeń to znaczenie i rozmieszczenie w Polsce Parków Narodowych.

Literatura:

1. Acidini Luchinat, C., Florencja i jej muzea, nnam Florencja i Krakow wobec dziedzictwa, ss. 271-290.

2. Doliny rzeczne : przyroda-krajobraz-człowiek = River valleys : nature-landscape-human , Myga-Piątek, U., Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 2007

3. Muzea-dzisiaj: funkcje naukowe i rozrywka w kontekście przemian definicji muzeów, Borusiewicz, M., Folga-Januszewska, D., UKSW, Lodz, 2011

4. Muzea i zbiory aptekarskie w Polsce, Majewski, J., Kontekst, Poznan, 2006

5. Muzea w Polsce: przewodnik-informator, Brzostowski, S., Orysiak, S., CRZZ, Warszawa, 1968.

6. Museo di Merceologia, Sapienza Universita’ di Roma, Biniecka, M., Falconi, P., Preti, R., University Press, Roma, 2018.

7. Museo di Storia Naturale dell’Universita’ di Firenze, Barbagli, F., Pratesi, G., Polistampa, Firenze, 2009, s.web.www. Piccoligrandimusei.it

8. Polo museale Sapienza, https://web.uniroma1.it/polomuseale

literatura uzupełniająca będzie podawana na zajęciach.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zna i rozumie metodologię badań w zakresie muzealnictwa przyrodniczego, w tym posiada wiedzę na temat rozwoju dyscyplin przyrodniczych w powiązaniu z rozwojem muzealnictwa w Polsce i na świecie.

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną w zakresie nauk o ziemi i środowisku w pracy muzealnika.

2 ECTS - 60 godz. - udział w zajęciach (Ms-TEams)

1 ECTS - 2x15 godz. = 30 - przygotowanie dwóch prezentacji

1 ECTS - 30 godz. - lektury.

Metody i kryteria oceniania:

METODY

ocenianie ciągłe, aktywność podczas zajęć (udział w dyskusji - 50% oceny),

weryfikacja opracowania - prezentacji (50% oceny)

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane na drodze dyskusji, weryfikowane przez ocenianie ciągłe aktywności podczas zajęć, pracy na zajęciach, w odniesieniu do zadawanych na bieżąco tematów i lektur.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są osiągane metodami dyskusji a weryfikowane przez ocenianie ciągłe aktywności podczas zajęć, pracy na zajęciach, w odniesieniu do zadawanych na bieżąco lektur i zajęć (zwiedzanie muzeów i ogrodów), oraz przez ocenę przygotowanego przez studenta opracowania z pełnym aparatem badawczym, obejmującego historię wybranej muzealnej kolekcji z zakresu nauk biologicznych, historię ogrodu botanicznego, lub parku, oraz analizy wybranego obiektu z tej kolekcji, z ogrodu botanicznego, lub parku (n.p. rodzina roślin) z zastosowaniem wybranej przez studenta metodologii.

KRYTERIA OCENY

ocena BDB - Student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w naukach przyrodniczych. Student wyciąga wnioski dotyczące oddziaływania nurtów i postępu nauki w zakresie nauk przyrodniczych w przeciągu wieków na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych. Student porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie nauk przyrodniczych w opisie kolekcji muzealnej, lub analizy wybranego obiektu z ogrodu botanicznego, lub parku.

Student prezentuje własne poglądy i opinie na temat kolekcji muzealnej, ogrodu botanicznego, lub parku. Podejmując próby implementowania poznanych metod badawczych związanych z naukami przyrodniczymi, student zachowuje ostrożność w formułowaniu wniosków.

ocena DB - Student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w zakresie nauk przyrodniczych. Student porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie nauk przyrodniczych w opisie kolekcji muzealnej, lub obiektu z ogrodu botanicznego, lub parku.

Student prezentuje własne poglądy i opinie na temat kolekcji muzealnej, ogrodu botanicznego, lub parku. Podejmując próby implementowania poznanych metod badawczych związanych z naukami przyrodniczymi, student nie zachowuje dostatecznej ostrożności w formułowaniu wniosków.

ocena DST - Student identyfikuje metody badawcze stosowane w zakresie nauk przyrodniczych. Student podejmuje próby wyciągania wniosków dotyczące oddziaływania nurtów i postępu nauki w zakresie nauk przyrodniczych w przeciągu wieków na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych.

ocena NDST - Student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Biniecka-Popoli, Beata Skrzydlewska
Prowadzący grup: Małgorzata Biniecka-Popoli
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a763e90ac782c4a2ea231a13https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8a0185a5c7e7422ba66377db11c47eda%40thread.tacv2/conversations?groupId=9847c7a3-91cc-4763-862e-2109eecee10a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3a72aae057%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=3d19690c-37d4-4d10-972d-76ba8a1b5783&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Materiały dydaktycznych do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.