Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-2-SemLic Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3d7691471b52444c90e0ff391f9d3436%40thread.tacv2/conversations?groupId=09b79d31-946e-4616-9d83-c33e74fbda7b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W01

Muz1_W04

Muz1_W05

Muz1_U01

Muz1_U02

Muz1_U04

Muz1¬_U07

Muz1_K01

Muz_K02


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej i udział studentów w badaniach.

ZAJĘCIA W TRYBIE SYNCHRONICZNYM NA PLATFORMIE MS TEAMS

LINK DO ZESPOŁU:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3d7691471b52444c90e0ff391f9d3436%40thread.tacv2/conversations?groupId=09b79d31-946e-4616-9d83-c33e74fbda7b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej i udział studentów w badaniach.

opanowanie techniki przygotowywania pracy o charakterze naukowym, w tm: umiejętności prowadzenia kwerendy naukowej (bibliotecznej, archiwalnej, muzealnej), pozyskiwania materiału źródłowego (tekstowego i ikonograficznego), sporządzania stanu badań, bibliografii, odsyłaczy, katalogu.

A także poznanie i opanowanie zasad cytowania.

Nabycie umiejętności edytorskiego opracowania tekstu naukowego, wykorzystywania źródeł naukowych, samodzielnego studiowania materiałów źródłowych, ich selekcjonowania dla potrzeb pracy licencjackiej.

Nabycie podstawowych umiejętności dotyczących konstruowania wywodu naukowego: stawiania tezy, prowadzenia myśli, dowodzenia.

Umożliwia studentom udział w badaniach.

Treści merytoryczne:

Warsztat badawczy współczesnego humanisty.

Zasady przygotowywania i wykorzystywania opracowań naukowych.

Zasady konstruowania wywodu naukowego.

Zasady edytorskie humanistycznych prac naukowych.

Elementy stylistyki tekstu naukowego.

Kompozycja pracy licencjackiej.

Problematyka ochrony własności intelektualnej, praw autorski, plagiatu.

Literatura:

Literatura podstawowa

Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

Jolanta Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 2001.

Elżbieta Wierzbicka, Adam Wolański, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak. Podstawy stylistyki i retoryki Warszawa 2008.

Literatura związana z problematyką poszczególnych zagadnień podejmowanych w pracy przez studenta.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Przygotowanie pracy licencjackiej opartej na wiedzy z zakresu muzeologii i muzealnictwa oraz historii sztuki. Pogłębione poznanie metodologii badań charakterystycznych dla wymienianych dyscyplin.

Efekty Kształcenia:

Student, który ukończył seminarium:

- posiada wiedzę w zakresie metodologii badań nauk humanistycznych oraz ma świadomość specyfiki prowadzenia badań muzealniczych,

- sprawnie posługuje się terminologią z zakresu muzeologii, muzealnictwa, historii sztuki.

- ma wiedzę ogólną o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla muzeologii z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru nauk humanistycznych,

- posiada szczegółową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o sztuce oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych,

- potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu jako źródła wiedzy w zakresie muzeologii, muzealnictwa, historii sztuki,

- Potrafi w sposób samodzielny pozyskiwać informacje z źródłowe, dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji oraz przeprowadzić analizę i ocenę pozyskanej informacji,

- samodzielnie selekcjonuje i wykorzystuje zdobyte informacje, potrafi korzystać z nich w odpowiednio dobranym kontekście,

- posiada umiejętność formułowania własnych opinii na temat badanego problemu

- ma świadomość znaczenia zachowania dorobku kulturowego ludzkości,

- ma świadomość własnej i wspólnej odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego jako znaków tożsamości człowieka we współczesnym zglobalizowanym świecie,

- jest aktywnym, świadomym i krytycznym uczestnikiem bieżącego życia kulturalnego.

OPIS ECTS - 13 pkt odpowiednio w 3 semestrach (sem 1 - 3 ects, sem 2 - 5 Ects, sem 3 - 5 ects)

Udział w seminarium - w pierwszym roku 30 godz. = 1 ects, w drugim roku 60 godz.= 2 ects

Przygotowanie do seminarium - w pierwszym roku 30 godz.= 1 ects, opracowanie planu pracy, wstępnego stanu badań, przygotowanie referatu 15 godz. 1 ects, w drugim roku przygotowanie referatów/wystąpień ustnych 30 godz. = 1 ects, lektura 30 godz. = 1 ects

Konsultacje - w drugim roku: 30 godz. = 1 ests

napisanie pracy licencjackiej: 5 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

oceniania ciągłe na podstawie udziału w dyskusji podczas seminarium

ocena zal lub nie zal

student uzyskuje ocenę zal w pierwszym roku studiów (sem. letni 2 roku studiów) gdy:

sformułuje wstępny temat pracy, przedstawi jej wstępny plan oraz podejmie próbę formułowania problemu badawczego, przedstawi w formie pisemnej wstępny stan badań.

student uzyskuje ocenę zal w drugiem roku studiów (sem. letni 3 roku studiów) gdy:

przedstawi gotową pracę spełniającą wymogi pracy licencjackiej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska
Prowadzący grup: Beata Skrzydlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Anna Wiśnicka
Prowadzący grup: Anna Wiśnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.