Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja muzealna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-3-EduMuz-C-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Edukacja muzealna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W15

Muz1_U11

Muz1_U13

Muz1_K04

Muz1_K05


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z szerokim znaczeniem działalności edukacyjnych muzeów zarówno w działalności zespołowej pracowników muzeów jak i wobec społeczeństwa i zwiedzających.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z szerokim znaczeniem działalności edukacyjnych muzeów zarówno w działalności zespołowej pracowników muzeów jak i wobec społeczeństwa i zwiedzających.

Zostanie ukazana perspektywa zmian w funkcjonowaniu i charakterze racy muzeów uwzględniająca znaczenie edukacji muzealnej w ostatnich latach.

Poznając różne modele działalności organizacyjnej i programowej muzeów student będzie się dowiadywał o funkcjonowaniu muzeów zaangażowanych społecznie.

Poprzez wprowadzane metody warsztatowe student pozyska wiedzę i narzędzia umożliwiające przyszłą pracę muzealnika z głębokim zrozumieniem charakteru pracy edukacji muzealnej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student w obszarze wiedzy (wymienia, charakteryzuje, wyjaśnia) poznane zagadnienia związane z edukacją muzealną, w tym ze szczegółami praktyki zawodowej w tym obszarze.

Student w obszarze umiejętności student stosuje narzędzia poznane na zajęciach, takie jak tworzenie scenariusza i przygotowanie lekcji muzealnej dla różnych grup wiekowych i społecznych z uwzględnieniem interaktywnego charakteru.

Student w obszarze kompetencji zna wydarzenia o charakterze edukacyjnym i jest gotowy do współpracy w zespole działu edukacyjnego muzeum.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega:

aktywność podczas zajęć

przygotowanie do zajęć (lektury)

opracowanie wybranego zagadnienia

Na ocenę BDB (5) - student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu funkcjonowania i znaczenia działalności edukacyjnej muzeów; biegle posługuje się terminami i pojęciami dotyczącymi edukacji muzealnej; dostrzega związek między praktyką, a teorią. Opisuje i nazywa sposoby kontaktu z artefaktem poprzez praktyki edukacyjne w muzeach. Zna i korzysta z literatury fachowej, popularnonaukowej oraz zasobów internetowych.

Na ocenę DB (4) - student ma ogólną wiedzę na temat prezentowanych na ćwiczeniach przemian e edukacji muzealnej. Rozpoznaje kluczowe obszary związane z edukacja muzealną. Potrafi zdefiniować grupy odbiorców muzeów.

Na ocenę DST (3) - student opanował w minimalnym stopniu informacje o edukacji muzealnej. Ogólnie rozumie zmiany w edukacji muzealnej. Student omawia na zajęciach wybrany przez siebie temat z przygotowaniem prezentacji multimedialnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marianna Otmianowska, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Marianna Otmianowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marianna Otmianowska, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Marianna Otmianowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 pkt. ECTS, w tym:

udział bezpośredni: 0,5 ECTS = 15 godz. - aktywne uczestnictwo w zajęciach

praca własna: 1,5 ECTS = 50 godz. - przygotowanie do zajęć

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marianna Otmianowska, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Marianna Otmianowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z szerokim znaczeniem działalności edukacyjnych muzeów zarówno w działalności zespołowej pracowników muzeów jak i wobec społeczeństwa i zwiedzających.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z szerokim znaczeniem działalności edukacyjnych muzeów zarówno w działalności zespołowej pracowników muzeów jak i wobec społeczeństwa i zwiedzających.

Zostanie ukazana perspektywa zmian w funkcjonowaniu i charakterze racy muzeów uwzględniająca znaczenie edukacji muzealnej w ostatnich latach.

Poznając różne modele działalności organizacyjnej i programowej muzeów student będzie się dowiadywał o funkcjonowaniu muzeów zaangażowanych społecznie.

Poprzez wprowadzane metody warsztatowe student pozyska wiedzę i narzędzia umożliwiające przyszłą pracę muzealnika z głębokim zrozumieniem charakteru pracy edukacji muzealnej.

Literatura:

Bal Mieke (2005) Dyskurs muzeum. Przełożyła Małgorzata Nitka [w:] Maria Popczyk, red., Muzeum sztuki. Antologia. Kraków: Universitas.

Bąk Agnieszka, Wiśniewski Rafał (2021) Przyjdź widzu, przyjdź… Wstępne uwagi na temat publiczności muzealnej w czasie pandemii COVID-19. „Muzealnictwo”, t. 62, s. 19‒26.

Barańska Katarzyna (2013) Muzeum w sieci znaczeń: zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych. Kraków: Wydawnictwo Attyka.

Black Graham (2012) Transforming Museums in the Twenty-first Century. London, New York: Routledge.

Bourdieu Pierre, Darbel Alain, Schnapper Dominique (1991) The Love of Art. European Art Museums and Their Public. Oxford: Polity Press.

Bukalska Izabela (2015) Koncepcja obiektu granicznego – idea, zastosowania, perspektywy. „Seminare”, t. 36, nr 4, s. 93‒103.

Byszewski Janusz, Nessel-Łukasik Beata (2020) Muzeum relacyjne przed progiem/za progiem. Sulejówek: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Byszewski Janusz, Parczewska Maria (2012) Muzeum jako rzeźba społeczna. Warszawa: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

Folga-Januszewska Dorota (2006) Muzeologia, muzeografia, muzealnictwo. „Muzealnictwo”, t. 47, s. 9–14.

Folga-Januszewska Dorota (2015) Muzeum: fenomeny i problemy, Kraków: Universitas.

Folga-Januszewska Dorota (2022) Emocjoneum. Muzeum jako instytucja emocji, Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Gaweł Łukasz (2018a) Zarządzanie publicznymi instytucjami kultury w kontekście koncepcji Corporate Social Responsibility (CSR). Społeczna odpowiedzialność muzeum. „Studia Ekonomiczne”, nr 376, s. 48‒62.

Słownik encyklopedyczny muzeologii. Przełożyły Katarzyna Bartkiewicz, Dorota Folga-Januszewska. Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Gaweł Łukasz (2018b) Zaginiony świat – edukacja muzealna a proces zarządzania dziedzictwem kulturowym [w:] Łukasz Gaweł, Monika Kostera, red., Etnografie instytucji dziedzictwa kulturowego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 17‒32.

Grigar Ewa (2021) Inventing the New Art World: On Art Institutions and Their Audience. “Przegląd Socjologii Jakościowej”, 17(3), (DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.17.3.07, s. 126-141).

Marcin Szeląg, Jolanta Skutnik, red., Edukacja muzealna. Antologia tłumaczeń. Przełożył Piotr Szaradowski. Poznań: Muzeum Narodowe w Poznaniu, s. 58‒83.

Jagodzińska Katarzyna (2021) Partycypacja publiczności w polskich muzeach. „Muzealnictwo”, t. 62, s. 171‒179.

Kotowski Robert (2022) Muzeoterapia jako nowa misja muzeum [w:] Muzeum XXI wieku. W 100-lecie i zjazdu muzeów polskich w Poznaniu, red. Maria Gołab, Poznań: Muzeum Narodowe w Poznaniu, s. 329-339.

Kwiatkowski Piotr Tadeusz, Nessel-Łukasik Beata, Grzonkowska Joanna (2022) Publiczność (w) Muzeum, Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Lis Bartek (2019) Zwrot ku publiczności. Audience development jako próba uspołecznienia instytucji kultury. „Kultura Współczesna”, nr 2(105), s. 76‒90 (DOI: 10.26112/kw.2019.105.07).

Matassa Freda (2015) Organizacja wystaw. Podręcznik dla muzeów, bibliotek i archiwów. Przełożyła Sonia Jaszczyńska. Kraków: Universitas.

Matt Gerald (2006) Muzeum jako przedsiębiorstwo: łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucja kultury. Przełożył Andrzej Wajs. Warszawa: Fundacja Aletheia.

Matuchniak-Krasuska Anna (2013), Emocje w polu dóbr symbolicznych. Od Leonarda da Vinci do Jerzego Dudy –Gracza, „Przegląd socjologii jakościowej”, 2013, nr. 2, s. 46-69.

Nieroba Elżbieta (2016) Pomiędzy dobrem wspólnym a elitarnością. Współczesny model muzeum. Opole: Uniwersytet Opolski.

Nieroba Elżbieta (2019) Muzeum jako przestrzeń dialogu. O koncepcji zwrotu edukacyjnego w muzeum. „Kultura Współczesna”, nr 2(105), s. 106‒115.

Popczyk Maria, red., (2005) Muzeum sztuki. Antologia. Kraków: Universitas.

Sandell Richard, red., (2003) Museums, Society, Inequality. London ‒ New York: Routledge.

Marcin Szeląg, red., Edukacja muzealna w Polsce. Sytuacja, kontekst, perspektywy rozwoju. Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce. Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Muzeum Pałac w Wilanowie, s. 159‒184.

Wasilewska Joanna (2019) Spór o nową definicję muzeum na konferencji generalnej ICOM w Kioto. „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”, nr 6, s. 175‒180 (DOI: 10.12775/ZWAM.2019.6.12).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)