Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konserwacja i opieka nad zabytkami w muzeum

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-3-Konserw-W Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konserwacja i opieka nad zabytkami w muzeum
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: http://1txj2zd
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

W02; W03; W09

U01; U02; U06

K02; K03; K05Zajęcia on line w MSTeams i Moodle. Kod dostępu do zajęć w MSTeams: 1txj2zd


Wymagania wstępne:


Ogólna wiedza z zakresu historii kultury


Skrócony opis:

Student po ukończeniu kursu powinien znać współczesne teorie i koncepcje na temat doktryn i praktyk konserwatorskich w muzealnictwie, rozumieć ich uwarunkowania kulturowe i filozoficzne; umieć scharakteryzować formy, funkcje i treści obecne w muzealiach ze szczególnym uwzględnieniem ich autentyzmu; znać współczesną metodykę konserwacji zapobiegawczej stosowanej w muzeach, wiedzieć jakimi kryteriami wartościować zabytki; znać zasady bezpiecznego eksponowania, przechowywania i transportowania zabytków; ukształtować własną indywidualną postawę twórczą w stosunku do muzealiów.

Pełny opis:

Konserwacja i ochrona muzealiów należy do istoty działalności muzealniczej.

1/ Zabytek - dobra kultury - dziedzictwo kulturowe - muzealia: zagadnienia wstępne

2/ Teoria Ochrony Dóbr Kultury. Karta Ateńska, Karta Wenecka i inne dokumenty międzynarodowe i krajowe. Organizacje międzynarodowe (UNESCO, ICOMOS, ICCROM i inne)

3/ Najważniejsze postulaty konserwacji i ochrony zabytków w muzeach

4/ Dzieje teorii konserwacji zabytków; Działalność i idee konserwatorskie Emanuela Viollet–le–Duca, Johna Ruskina, Cesarego Brandiego, Aloisa Riegla, Waltera Frodla (historyczne, artystyczne i użytkowe zasady wartościowania zabytków)

5/ Konserwacja a restauracja zabytków; anastyloza, rewitalizacja, restytucja i odbudowa - casus Zamku Królewskiego w Warszawie i warszawskiej Starówki

6/ Bezpieczeństwo w muzeum (przeciwpożarowe, przeciwwłamaniowe)

7/ Wpływ temperatury, wilgotności, oświetlenia (nasłonecznienia) i innych czynników na patologię obiektów muzealnych

8/ Konserwatorski wymiar digitalizacja zbiorów

9/ Transport a bezpieczeństwo muzealiów

10/ Konserwacja obiektów muzealnych zagrożonych korozją fizyczną

11/ Konserwacja obiektów muzealnych zagrożonych korozją chemiczną

12/ Konserwacja obiektów muzealnych zagrożonych korozją biologiczną

13/ Konserwacja architektury zabytkowej

14/ Przeciwdziałanie zagrożeniom w obiektach muzealnych

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Konserwacja zapobiegawcza w muzeach, red. D. Folga-Januszewska, Warszawa 2007

- Ochrona zbiorów. ABC profilaktyki konserwatorskiej w muzeum, pr. zbior., NIMOZ

- O opiece nad kolekcją, red.M. Bogdańska-Krzyżanek, J. Egit-Pużyńska, Warszawa 2008

- Opieka nad obiektami muzealnymi, pr. zbior., Warszawa 2016

- Zarządzanie klimatem w muzeach: Ochrona zbiorów i energooszczędność

Literatura uzupełniająca:

- Brandi C., Teoria restauracji, Warszawa 2006 (Brandi C., Teoria del restauro, Torino 1977).

- Chiesa e arte. Documenti della Chiesa testi canonici e commenti, Milano 2001

- Cyfrowa fotografia w dokumentacji muzealniczej (pr. zbior.), Warszawa 2013

- Dobosz P., Administracyjno-prawne instrumenty kształtowania ochrony zabytków, Kraków 1997

- Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania, (red. naukowa) M. A. Murzyn, J. Purchla, Kraków 2007

- Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola (red. S. Januszewski), Warszawa 2009

Fryś-Pietraszkowa E., Kunczyńska-Iracka A., Pokropek M., Sztuka ludowa w Polsce, Warszawa 1988

- Gluziński W., U podstaw muzeologii, Warszawa 1980

- Jadzińska M. "Duże dzieło sztuki": sztuka instalacji. Autentyzm, zachowanie, konserwacja, Kraków [b.r.w.]

- Kocewiak S., Ogrodzki P., Rulewicz J., Vademecum zabezpieczenia muzeów, Warszawa 2002

- Kocewiak S., Ogrodzki P., Rulewicz J., Vademecum zabezpieczenia obiektów sakralnych, Warszawa 2006

- Korpal G., Autor - Dzieło sztuki – Konserwator - Odbiorca, Kraków 2004

- Maisner-Nieduszycka J., Damentka E., Wykaz muzeów w Polsce, Warszawa 1995

- Marconi B., O sztuce konserwacji, oprac. J. Bursze, Warszawa 1982

- Małachowicz E., Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespołach i krajobrazie, Wrocław 1994

- Pawlicki M., Strategia konserwacji zabytków architektury w Polsce, Kraków 1993, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Monografia nr 142

- Pomian K., Zbieracze i osobliwości, Paryż-Wenecja XVI-XVIII wiek, Lublin 2001

- Pruszyński J., Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, T. 1-2, Zakamycze 2001

- Purchla J., Dziedzictwo a transformacja, Kraków 2005

- Slansky B., Technika malarstwa, t. I-II, Warszawa 1960-1965

- Ślesiński W., Konserwacja zabytków sztuki, t. 1-3, Warszawa 1989-1995

- Vademecum Konserwatora Zabytków. Międzynarodowe Normy Ochrony Dziedzictwa Kultury, Biuletyn ICOMOS, Warszawa 2000.

- Vademecum właściciela i użytkownika zabytków. Prawna i organizacyjna problematyka użytkowania zabytków nieruchomych, Warszawa 1997

- Waźbiński Z., Muzea i zbiory artystyczne epoki nowożytnej, cz. 1, Toruń 1980

- Waźbiński Z., Muzea i zbiory artystyczne epoki nowożytnej, cz. 2, Toruń 1988

- Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony muzeów i zbiorów przed pożarem (pr. zbior.), Warszawa 2014

- Zabytkowe budowle drewniane i stolarka architektoniczna wobec współczesnych zagrożeń, red. E. Okoń, Toruń 2005

- Zabytki i społeczeństwo. Czynnik społeczny w ochronie zabytków w warunkach reformy samorządowej, red. K. Gutowska i Z. Kobyliński, Warszawa 1999

- Żygulski Z. jun, Dzieje polskiego rzemiosła artystycznego, Warszawa 1987

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

- Student zna podstawową terminologię używaną w muzeologii i konserwatorstwie zabytków

- Student ma uporządkowaną wiedzę o rozwoju sztuki i metodach badawczych stosowanych w naukach humanistycznych oraz w konserwatorstwie

- Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozwoju muzeologii i muzealnictwa artystycznego, historycznego, naukowo-przyrodniczego i technicznego oraz metodologii konserwacji zabytków

Umiejętności:

- Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczna i historyczną do interpretowania i analizowania struktury i funkcji muzeum współczesnego

szczególnie w zakresie konserwacji obiektów muzealnych;

- Student potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem i stosować właściwą terminologię używaną w muzeologii i muzealnictwie w zakresie konserwacji;

- Student potrafi pracując w zespole i wykorzystując doświadczenie muzealników współdziałać przy ochronie i zabezpieczeniu muzealiów;

Kompetencje społeczne:

- Student ma przekonanie o wadze postępowania w sposób etyczny i profesjonalny, przestrzegania norm etyki zawodu muzealnika

- Student ma poczucie odpowiedzialności i świadomość iż zawód muzealnika jest zawodem regulowanym, rozumie wynikające stąd ograniczenia

- Student ma świadomość swojej misji wobec społeczeństwa w zasięgu regionalnym i globalnym, dostrzega potrzeby społeczne i edukacyjne w miejscach działania muzeum

Nakład pracy studenta (opis ECTS)

30 godz. - aktywne uczestnictwo w wykładach

5 godz. - konsultacje z prowadzącym

10 godz. – przygotowanie do zajęć bieżących

15 godz. - przygotowanie do kolokwium

60 godz. - razem

2 - ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dst składa się podstawowa Wiedza, Umiejętności i Kompetencje Społeczne w zakresie konserwacji profilaktycznej nad kolekcjami muzealnymi weryfikowane przy pomocy referatów/prezentacji oraz kolokwiów śródsemestralnych.

Na ocenę db składa się ponadto Wiedza, Umiejętności i Kompetencje Społeczne w zakresie profilaktyki konserwatorskiej oraz zarządzania klimatem w muzeach weryfikowane przy pomocy referatów/prezentacji oraz kolokwiów śródsemestralnych.

Na ocenę bdb składa się ponadto Wiedza, Umiejętności i Kompetencje Społeczne w zakresie pełnej opieki nad obiektami muzealnymi weryfikowane przy pomocy referatów/prezentacji oraz kolokwiów śródsemestralnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Norbert Mojżyn, Beata Skrzydlewska
Prowadzący grup: Norbert Mojżyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student po ukończeniu kursu powinien znać dawne i współczesne teorie i koncepcje na temat doktryn konserwatorskich w muzealnictwie, rozumieć ich uwarunkowania kulturowe i filozoficzne; umieć scharakteryzować formy, funkcje i treści obecne w muzealiach ze szczególnym uwzględnieniem ich autentyzmu; znać współczesną metodykę konserwacji zapobiegawczej, wiedzieć jakimi kryteriami wartościować zabytki; znać zasady bezpiecznego przechowywania i transportowania zabytków; ukształtować własną indywidualną postawę twórczą w stosunku do muzealiów.

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza z zakresu historii i kultury

Pełny opis:

Konserwacja i ochrona muzealiów należy do istoty działalności muzealniczej.

1/ Zabytek - dobra kultury - dziedzictwo kulturowe - muzealia: zagadnienia wstępne

2/ Teoria Ochrony Dóbr Kultury. Karta Ateńska, Karta Wenecka i inne dokumenty międzynarodowe i krajowe. Organizacje międzynarodowe (UNESCO, ICOMOS, ICCROM i inne)

3/ Najważniejsze postulaty konserwacji i ochrony zabytków w muzeach

4/ Dzieje teorii konserwacji zabytków; Działalność i idee konserwatorskie Emanuela Viollet–le–Duca, Johna Ruskina, Cesarego Brandiego, Aloisa Riegla, Waltera Frodla (historyczne, artystyczne i użytkowe zasady wartościowania zabytków)

5/ Konserwacja a restauracja zabytków; anastyloza, rewitalizacja, restytucja i odbudowa - casus Zamku Królewskiego w Warszawie i warszawskiej Starówki

6/ Metody datowanie drewna i innych biologicznych obiektów muzealnych: metoda izotopowa C14, dendrochronologia, metoda palinologiczna i inne

7/ Wpływ temperatury, wilgotności, oświetlenia (nasłonecznienia) i innych czynników na patologię obiektów muzealnych

8/ Konserwatorski wymiar digitalizacja zbiorów

9/ Transport a bezpieczeństwo muzealiów

10/ Konserwacja obiektów muzealnych zagrożonych korozją fizyczną

11/ Konserwacja obiektów muzealnych zagrożonych korozją chemiczną

12/ Konserwacja obiektów muzealnych zagrożonych korozją biologiczną

13/ Konserwacja architektury zabytkowej

14/ Przeciwdziałanie zagrożeniom w obiektach muzealnych

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Konserwacja zapobiegawcza w muzeach, red. D. Folga-Januszewska, Warszawa 2007

- Ochrona zbiorów. ABC profilaktyki konserwatorskiej w muzeum, pr. zbior., NIMOZ

- O opiece nad kolekcją, red.M. Bogdańska-Krzyżanek, J. Egit-Pużyńska, Warszawa 2008

- Opieka nad obiektami muzealnymi, pr. zbior., Warszawa 2016

- Zarządzanie klimatem w muzeach: Ochrona zbiorów i energooszczędność

Literatura uzupełniająca:

- Brandi C., Teoria restauracji, Warszawa 2006 (Brandi C., Teoria del restauro, Torino 1977).

- Chiesa e arte. Documenti della Chiesa testi canonici e commenti, Milano 2001

- Cyfrowa fotografia w dokumentacji muzealniczej (pr. zbior.), Warszawa 2013

- Dobosz P., Administracyjno-prawne instrumenty kształtowania ochrony zabytków, Kraków 1997

- Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania, (red. naukowa) M. A. Murzyn, J. Purchla, Kraków 2007

- Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola (red. S. Januszewski), Warszawa 2009

Fryś-Pietraszkowa E., Kunczyńska-Iracka A., Pokropek M., Sztuka ludowa w Polsce, Warszawa 1988

- Gluziński W., U podstaw muzeologii, Warszawa 1980

- Jadzińska M. "Duże dzieło sztuki": sztuka instalacji. Autentyzm, zachowanie, konserwacja, Kraków [b.r.w.]

- Kocewiak S., Ogrodzki P., Rulewicz J., Vademecum zabezpieczenia muzeów, Warszawa 2002

- Kocewiak S., Ogrodzki P., Rulewicz J., Vademecum zabezpieczenia obiektów sakralnych, Warszawa 2006

- Korpal G., Autor - Dzieło sztuki – Konserwator - Odbiorca, Kraków 2004

- Maisner-Nieduszycka J., Damentka E., Wykaz muzeów w Polsce, Warszawa 1995

- Marconi B., O sztuce konserwacji, oprac. J. Bursze, Warszawa 1982

- Małachowicz E., Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespołach i krajobrazie, Wrocław 1994

- Pawlicki M., Strategia konserwacji zabytków architektury w Polsce, Kraków 1993, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Monografia nr 142

- Pomian K., Zbieracze i osobliwości, Paryż-Wenecja XVI-XVIII wiek, Lublin 2001

- Pruszyński J., Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, T. 1-2, Zakamycze 2001

- Purchla J., Dziedzictwo a transformacja, Kraków 2005

- Slansky B., Technika malarstwa, t. I-II, Warszawa 1960-1965

- Ślesiński W., Konserwacja zabytków sztuki, t. 1-3, Warszawa 1989-1995

- Vademecum Konserwatora Zabytków. Międzynarodowe Normy Ochrony Dziedzictwa Kultury, Biuletyn ICOMOS, Warszawa 2000.

- Vademecum właściciela i użytkownika zabytków. Prawna i organizacyjna problematyka użytkowania zabytków nieruchomych, Warszawa 1997

- Waźbiński Z., Muzea i zbiory artystyczne epoki nowożytnej, cz. 1, Toruń 1980

- Waźbiński Z., Muzea i zbiory artystyczne epoki nowożytnej, cz. 2, Toruń 1988

- Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony muzeów i zbiorów przed pożarem (pr. zbior.), Warszawa 2014

- Zabytkowe budowle drewniane i stolarka architektoniczna wobec współczesnych zagrożeń, red. E. Okoń, Toruń 2005

- Zabytki i społeczeństwo. Czynnik społeczny w ochronie zabytków w warunkach reformy samorządowej, red. K. Gutowska i Z. Kobyliński, Warszawa 1999

- Żygulski Z. jun, Dzieje polskiego rzemiosła artystycznego, Warszawa 1987

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z zakresu historii i kultury

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Norbert Mojżyn, Beata Skrzydlewska
Prowadzący grup: Norbert Mojżyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.