Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki cyfrowe i internetowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-3-TechCyInwL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki cyfrowe i internetowe
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W07

Muz1_W08

Muz1_W10

Muz1_W12

Muz1_U03

Muz1_K04

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień związanych z tworzeniem i wykorzystywaniem dokumentacji przy zastosowaniu technik cyfrowych i internetowych. Zostanie omówiony szeroko rozumiany proces digitalizacji, na który składa się m.in. pozyskiwanie, przetwarzanie, zabezpieczanie, zarządzanie i wykorzystywanie danych. Cyfryzacja wymaga wiedzy w zakresie standardów i dobrych praktyk tworzenia odwzorowań i opisu, umiejętności doboru i zastosowania narzędzi cyfrowych, ale także przepisów prawa i ogólnych zasad zarządzania zbiorami. Student powinien nabyć również wiedzę dotyczącą ograniczeń, słabych stron i trudności organizacyjno-finansowych w zastosowaniu nowych technologii w muzeach.

Pełny opis:

Blok 1 Proces digitalizacji w muzeum:

- digitalizacja w muzeach w odniesieniu do innych instytucji kultury,

- rodzaje i sposoby wytwarzania danych cyfrowych,

- standardy i dobre praktyki digitalizacji,

- infrastruktura w procesie digitalizacji,

- prawne aspekty digitalizacji,

- jakość danych,

- organizacja procesu digitalizacji a struktura organizacyjna,

- źródła finasowania digitalizacji i udostępnienia zbiorów.

Blok 2 Bazy danych w muzeach:

- programy do ewidencji i zarządzania zbiorami,

- strukturyzacja opisu,

- schematy metadanych,

- słowniki kontrolowane,

- prawne aspekty funkcjonowania baz danych,

- analiza wybranych rozwiązań.

Blok 3 Wykorzystanie efektów digitalizacji i zastosowanie narzędzi cyfrowych w muzealnictwie:

- obszary wykorzystania dokumentacji cyfrowej,

- rodzaje stosowanych rozwiązań,

- schematy wymiany danych,

- dostosowanie narzędzi do potrzeb użytkowników i możliwości instytucji,

- utrzymanie i rozwój narzędzi,

- podstawy prawne udostępniania i ponownego wykorzystywania zasobów.

Blok 4 Zarządzanie zbiorami:

- prawne aspekty zarządzania zbiorami,

- standardy i dobre praktyki zarządzania zbiorami,

- polityka dokumentacji,

- sposoby ewidencjonowania i katalogowania obiektów ze względu na typy zbiorów.

Literatura:

1. Matassa F., Zarządzanie zbiorami muzeum. Podręcznik, Warszawa 2012

2. Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie, NIMOZ, Warszawa 2011

http://digitalizacja.nimoz.pl/uploads/zalaczniki/Zalecenia_planowanie_i_realizacja_projektow_digitalizacyjnych_NIMOZ_2011.pdf

3. Cyfrowa fotografia w dokumentacji muzealnej, NIMOZ, Warszawa 2013

http://digitalizacja.nimoz.pl/uploads/zalaczniki/Cyfrowa_fotografia_NIMOZ_2013.pdf

4. Metadane, zagadnienia słowników kontrolowanych, NIMOZ, Warszawa 2012

http://digitalizacja.nimoz.pl/uploads/zalaczniki/Raport_Metadane_NIMOZ_2012.pdf

5. Prawne aspekty digitalizacji i udostępnienia zbiorów muzealnych przez internet, NIMOZ, Warszawa 2014

http://digitalizacja.nimoz.pl/uploads/zalaczniki/Prawne_aspekty_digitalizacji_i_udostepniania_NIMOZ_2014.pdf

6. Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego, Płoszajski G. (red.), BGPW, Warszawa 2008.

http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1262/BG_Stand_w_proc_digit.pdf

7. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach Dz. U. 1997, Nr 5, poz. 24 z późniejszymi zmianami

8. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach Dz. U. 2004, Nr 202, poz. 2073

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

Muz1_W07

Ma elementarną wiedzę o zasadach prawnych i administracyjnych w zarządzaniu instytucją muzeum

Muz1_W08

Ma podstawową wiedzę o sposobie projektowania i tworzenia systemów baz danych w muzeach oraz metodach komunikacji sieciowej i standardach wymiany informacji

Muz1_W10

Ma uporządkowaną wiedzę o zasadach inwentaryzacji i digitalizacji w instytucjach kultury, bibliotekach i archiwach

Muz1_W12

Ma podstawową wiedzę w zakresie mediologii i zastosowań nowych technologii w muzealnictwie

2. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

Muz1_U03

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie nauk społecznych, prawnych i innych (z zakresu historii sztuki, kulturoznawstwa, archeologii, nauk przyrodniczych i technicznych), reprezentowanych w muzeach w praktycznych działaniach dokumentacyjnych i edukacyjnych

3. Efekty kształcenia w zakresie społecznych:

Muz1_K04

Ma świadomość roli pracy zespołowej w muzeum

Metody i kryteria oceniania:

1. Metody dydaktyczne:

Wykład

Prezentacja multimedialna

Dyskusja

Ćwiczenia

2. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Ocenianie ciągłe

Aktywność na zajęciach

Udział w dyskusjach

Praca zaliczeniowa

Egzamin

3. Kryteria oceniania:

na ocenę BDB - student posiada wiedze z o zastosowaniu nowych technologii w muzealnictwie i zna terminologię z tego zakresu, potrafi wyróżnić poszczególne etapy procesu digitalizacji w muzeach oraz powiązać je ze stosowanymi rozwiązaniami i standardami, posiada wiedzę dotyczącą zarządzania zbiorami w zakresie dokumentacji i udostępnienia obiektów i potrafi wskazać, który z przepisów pranych reguluje dane zagadnienie. Student potrafi praktycznie wykorzystać posiadaną wiedzę poprzez umiejętność doboru rozwiązań, w odniesieniu do rodzaju zbiorów, przepisów prawa, standardów oraz potrzeb i możliwości muzeum.

na ocenę DB - student posiada wiedze o zastosowaniu nowych technologii w muzealnictwie i zna terminologię z tego zakresu, potrafi wyróżnić poszczególne etapy procesu digitalizacji w muzeach oraz powiązać je ze stosowanymi rozwiązaniami i standardami, posiada wiedzę dotyczącą zarządzania zbiorami w zakresie dokumentacji i udostępnienia obiektów i wskazać, który z przepisów prawnych reguluje dane zagadnienie.

na ocenę DST - student potrafi wskazać rodzaje nowych technologii stosowanych w muzealnictwie i zna podstawową terminologię z tego zakresu, potrafi wyróżnić poszczególne etapy procesu digitalizacji w muzeach oraz wskazać stosowane rozwiązania i standardy, ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania zbiorami w zakresie dokumentacji i udostępnienia obiektów i potrafi wymienić przepisy prawne dotyczące tego zakresu.

na ocenę NDST - student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną.

4. Opis składowych oceny końcowej:

Ćwiczenia

- obecność i aktywny udział w ćwiczeniach – próg zaliczenia równy lub powyżej 80%

Wykłady

- egzamin ustny za pośrednictwem komunikatora on-line (np. teams, zoom, skype) lub telefonicznie z nagraniem przebiegu egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Rafał Zapłata
Prowadzący grup: Rafał Zapłata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Podstawowe umiejętności z obsługi programów komputerowych (np. pakiet biurowy, edytor graficzny itp.) i narzędzi internetowych (np. przeglądarka).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Rafał Zapłata
Prowadzący grup: Rafał Zapłata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Podstawowe umiejętności z obsługi programów komputerowych (np. pakiet biurowy, edytor graficzny itp.) i narzędzi internetowych (np. przeglądarka).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.