Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wystawiennictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-3-Wystaw-C-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wystawiennictwo
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

Muz1_U03

Muz1_U04

Muz1_U05

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter ćwiczeniowo – praktyczny i służą zapoznaniu ze współczesnymi metodami eksponowania przedmiotów muzealnych na podstawie analiz wystaw zrealizowanych dawniej, trwających obecnie oraz projektu przygotowywanego samodzielnie przez studentów. Przygotowują do zorganizowania wystawy muzealnej lub pozainstytucjonalnej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest uporządkowanie wiedzy na temat działalności wystawienniczej oraz wprowadzenie w aspekty praktyczne organizacji wystawy, takie jak: koncepcja i scenariusz inicjatywy, budowanie zespołu, planowanie i budżet przedsięwzięcia, wybór obiektów, sposób ich prezentacji, ochrona i bezpieczeństwo (dokumentacja, transport, montaż), zasady i procedury akcesji oraz aspekty prawne, rola oraz sposób przygotowania tekstów towarzyszących ekspozycji, programy i edukacja muzealna, druki związane z wystawą, imprezy towarzyszące, marketing i publikacje, sposoby odbioru ekspozycji, formy dokumentacji (archiwa, publikacje, Internet) oraz ewaluacja i spuścizna wystawy.

Ćwiczenia umożliwiają nabycie kompetencji przyszłych mediatorów między dziedzictwem kultury a społeczeństwem. Pozwalają w sposób wieloaspektowy spojrzeć na teorie współczesnej muzeologii, sztuki, socjologii, psychologii.

Zajęcia dotyczą następujących zagadnień:

- formułowanie koncepcji projektu wystawy

- planowanie i zarządzanie projektem

- budowanie zespołu i konsultacje naukowe

- wybór i ochrona przedmiotów wystawienniczych

- aranżacja przestrzeni: droga zwiedzania i nowoczesne techniki muzealnicze

- utrzymanie ekspozycji

- programy działalności wystawienniczej

- edukacja muzealna

- prawa autorskie

- marketing i publikacje

- wydarzenia towarzyszące

- dokumentacja projektu wystawy

- etyka pracy muzealniczej

- ewaluacja wystawy

Literatura:

Matassa F., Organizacja wystaw. Podręcznik dla muzeów, bibliotek i archiwów, Warszawa-Kraków 2015

Matassa F., Zarządzanie zbiorami muzeum, Kraków 2011

Popczyk M., Estetyczne przestrzenie ekspozycji muzealnych, Kraków 2008

Żygulski Z.i jun. Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982

Ponsot J.M. Wielkie wystawy, Zarys typologii, [w:] Popczyk [red.] Muzeum sztuki. Antologia, Kraków 2005, s. 541 - 574.

Borusiewicz M., Nauka czy rozrywka... Kraków 2012, s. 105 - 119;

Świecimski J., Ekspozycja muzealna jako dzieło sztuki, [w:]Muzealnictwo, 1992, nr. 34.

tenże, Dydaktyzm w wystawach muzealnych, cz. 1, Muzealnictwo 1996, nr38;

tenże, Ekspozycja muzealna 0 jej wartość informacyjna i artystyczna, Muzealnictwo 1998, nr 40.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma uporządkowaną wiedzę o rozwoju działalności wystawienniczej i sposobach prezentacji obiektów muzealnych.

Student porusza się samodzielnie w źródłach i literaturze przedmiotu; potrafi formułować pytania badawcze odnoszące się do praktyki muzealnej, przede wszystkim związanej z dokumentacją i organizacją wystaw; zna zadania w zakresie organizacji wystaw, podstawy prawne i administracyjne, samodzielnie opracowuje druki i formularze, współtworzy zespół, inicjuje wydarzenia towarzyszące wystawie.

Metody i kryteria oceniania:

METODY

Ocenianie ciągłe, aktywność podczas zajęć (udział w dyskusji),

weryfikacja prezentacji, udział w projekcie.

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane na drodze ćwiczeniowo – praktycznej, a weryfikowane przez ocenianie ciągłe aktywności podczas zajęć, pracy na zajęciach.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są osiągane metodami dyskusji, a weryfikowane przez ocenianie ciągłe aktywności podczas zajęć, pracy na zajęciach, w odniesieniu do zadawanych na bieżąco lektur, oraz przez ocenę przygotowanego przez studenta projektu z wykorzystaniem metod poznanych na zajęciach.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych są osiągane metodami dyskusji, a weryfikowane przez ocenianie ciągłe aktywności podczas zajęć i ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem metod poznanych na zajęciach.

Na ocenę końcową składają się:

30% aktywność na zajęciach/w dyskusji

30% wykonywanie zadań

40% prezentacja

KRYTERIA

Ocena BDB - płynnie posługuje się terminologią związaną z organizacją wystaw, potrafi samodzielnie planować i zrealizować projekt wystawy, zna i weryfikuje działania pozainstytucjonalne (strategie kuratorskie, bezpieczeństwo i ochrona, marketing i publikacje, wydarzenia towarzyszące, ewaluacja, archiwizacja).

Prezentuje pracę z zakresu organizacji wystawy.

Ocena DB - W przygotowanej pracy posługuje się terminami i metodami poznanymi na zajęciach, planuje i weryfikuje działania związane z organizacją wystawy. Posługuje się dokumentacją muzealną.

Ocena DST - Zna podstawowe terminy i zadania związane z działalnością wystawienniczą. Posługuje się dokumentacją muzealną.

Ocena NDST – student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Cwiczenia 2, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Borusiewicz, Elżbieta Kołodziej, Beata Skrzydlewska
Prowadzący grup: Mirosław Borusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Cwiczenia 2, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sadoch, Beata Skrzydlewska
Prowadzący grup: Elżbieta Sadoch
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8814559bcb9145848422b8efab9b3395%40thread.tacv2/conversations?groupId=4d454e93-cd6f-4c18-af51-ed54a8007cb8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kontynuacja zajęć z semestru I (zimowego). Przedmiot służy uporządkowaniu wiedzy i umiejętności dotyczących kształtowania koncepcji wystaw, a także nabycia kompetencji związanych z zarządzaniem projektem wystawy muzealnej.

Wymagania wstępne:

Student ma uporządkowaną wiedzę o działalności wystawienniczej i sposobach prezentacji obiektów muzealnych.

Student porusza się samodzielnie w źródłach i literaturze przedmiotu; potrafi formułować pytania badawcze odnoszące się do praktyki muzealnej, przede wszystkim związanej z dokumentacją i organizacją wystaw.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Cwiczenia 2, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.