Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wystawiennictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-3-Wystaw-CTz Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wystawiennictwo
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W06

Muz1_W09

Muz1_U03

Muz1_U04

Muz1_U05

Muz1_U06

Muz1_U10

Muz1_K04

Muz1_K05

Muz1_K06

Muz1_K07

Skrócony opis:

Ćwiczenia terenowe do wykładu pt. Wystawiennictwo, prowadzone w placówkach muzealnych

Pełny opis:

Ćwiczenia terenowe do wykładu pt. "Wystawiennictwo", które odbywają się w placówkach muzealnych. Ich celem jest dokładna analiza formalna typów wystaw, które najczęściej spotyka się w praktyce muzealniczej. Omawiane są zastosowane przez kuratora i projektanta środki formalne i zabiegi stylistyczne, mające swoje funkcje w globalnym odbiorze wystawy. Głębszej refleksji naukowej są poddane przykłady wystaw stałych, czasowych (indywidualnych i grupowych), wystawy o charakterze chronologicznym, wystawy tematyczne, wystawy we wnętrzach domów historycznych oraz inner (w zależności od dostępności placówki i pojawiających się wystaw czasowych). Studenci poznają również kwestie towarzyszące całościowemu projektowi wystawy takie jak identyfikacja wizualna, przygotowanie miejsca dla osób niepełnosprawnych i dzieci oraz publikacje i gadżety będące uzupełnieniem wydarzenia

Literatura:

LEKTURY OBOWIĄZKOWE

H. Gołuńska, Ł. Kędziora, A. Tołysz [red.], Sensualność ekspozycji muzealnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Toruń 2016

M. Popczyk, Estetyczne przestrzenie ekspozycji muzealnych, Universitas: Kraków 2008.

M. Popczyk [red.], Muzeum Sztuki. Antologia, Universitas: Krakow 2005.

Z. Żygulski Jr, Muzea na świecie, PWN: Warszawa 1982.

LEKTURY REKOMENDOWANE

M. Belcher, Exhibitions in Museums, University of Leicester Press: Leicester 1991.

M. Brawne, The Museum Interior: Temporary and Permanent Display Techniques, Architectural Book Pub: Stamford 1982.

Ph. Hughes, Exhibition Design, Lawrence King: London 2013.

K. Murawska-Muthesius, P. Piotrowski, From Museum Critique to the Critical Museum, Routledge: London 2015 [part II]

M. A. Staniszewski, The Power of Display: A History of Exhibition Installations at the Museum of Modern Art, The MIT Press: Cambridge, MA 1998.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Muz1_W06 Student ma elementarną wiedzę o miejscu psychologii percepcji oraz jej oddziaływaniu na metody tworzenia wystaw i możliwości, które są wykorzystywane w muzealnicwie

Muz1_W09 Student ma uporządkowaną wiedzę o zasadach bezpieczeństwa zbiorów i ludzi, organizacji wystaw i zarządzania zbiorami muzealnymi

Muz1_U03 Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie nauk społecznych, prawnych i innych (z zakresu historii sztuki, kulturoznawstwa, archeologii, nauk przyrodniczych i technicznych), reprezentowanych w muzeach w praktycznych działaniach dokumentacyjnych i edukacyjnych w muzeum, szczególnie w kontekście wystawiennictwa

Muz1_U04 Student posiada umiejętność logicznego konstruowania krytycznej wypowiedzi w mowie i w piśmie na temat wszystkich obszarów działalności muzeum, potrzebną do prac związanych z organizacją i metrytorycznym przygotowaniem wystaw.

Muz1_U05 Student potrafi, pracując w zespole, zorganizować wystawę

Muz1_U06 Student potrafi, pracując w zespole i wykorzystując doświadczenie muzealników, współdziałać przy ochronie i zabezpieczeniu muzealiów

Muz1_U10 Student potrafi pracować w zespole składającym się z przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych, rozumie zależności i zakresy kompetencji poszczególnych działów muzeum niezbęde przy organizacji wystaw

Muz1_K04 Student ma świadomość roli pracy zespołowej w muzeum

Muz1_K05 Student ma świadomość swojej misji wobec społeczeństwa w zasięgu regionalnym i globalnym, dostrzega potrzeby społeczne i edukacyjne w miejscach działania muzeum, w tym rolę wystawiennictwa w omawianym kontekście

Muz1_K06 Student docenia rolę współpracy międzyinstytucjonalnej i międzynarodowej w celu profesjonalizacji działań muzealnych i jej szczególną rolę w organizacji wystaw

Muz1_K07 Student ma świadomość odpowiedzialności za swoje działania w zakresie promocji wartości kulturowych, religijnych, ludzkich, rozumie zjawiska konfliktów społecznych, narodowościowych i kulturowych i ma przekonanie o swojej roli mediatora między dziedzictwem kultury a społeczeństwem

OPIS ECTS

2 ECTS = 60h

30h praca naukowa w museum

30h przygotowanie do zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na ćwiczeniach

Ocenianie ciągłe, aktywność na zajęciach

Prezentacje i praca pisemna

na ocenę BDB - student zna świetnie zagadnienia dotyczące wystawiennictwa, ma uporządkowaną wiedzę z zakresu typologii wystaw, potrafi omówić cechy charakterystyczne i kontekst występowania poszczególnych typów wystaw, zna biegle historię wystawiennictwa. W oparciu o materiał wizualny in situ w muzeum potrafi rozpoznać i omówić wszystkie typy wystaw i związane z nimi problemy.

na ocenę DB - student zna dobrze zagadnienia dotyczące wystawiennictwa, ma nieuporządkowaną wiedzę z zakresu typologii wystaw, potrafi omówić najistotniejsze cechy charakterystyczne i kontekst występowania poszczególnych typów wystaw, zna najważniejsze fakty z historii wystawiennictwa. W oparciu o materiał wizualny in situ w muzeum potrafi rozpoznać i omówić większość typów wystaw i związanych z nimi problemów.

na ocenę DST - student ma podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu wystawiennictwa, ma podstawową wiedzę z zakresu typologii wystaw, potrafi omówić pewne cechy charakterystyczne poszczególnych typów wystaw, zna podstawowe fakty z historii wystawiennictwa. W oparciu o materiał wizualny in situ w muzeum potrafi rozpoznać i omówić pewne typy wystaw i krótko je scharakteryzować.

na ocenę NDST - student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu wystawiennictwa, nie zna typologii wystaw, brakuje mu podstaw by określić kontekst ich występowania. W oparciu o materiał wizualny in situ w muzeum nie potrafi rozpoznać i omówić typów wystaw i związanych z nimi problemów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sadoch, Beata Skrzydlewska
Prowadzący grup: Elżbieta Sadoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uporządkowanie wiedzy na temat projektowania i organizacji wystaw, architektury ekspozycji oraz nabycie umiejętności kształtowania i utrzymania wystawy w instytucji muzealnej.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter ćwiczeniowo-praktyczny i przybliżają kluczowe zagadnienia związane z działalnością wystawienniczą, takie jak: koncepcja i scenariusz wystawy, wybór eksponatów, sposób ich prezentacji, ochrona i bezpieczeństwo (dokumentacja, transport, montaż), zasady i procedury akcesji oraz aspekty prawne, programy i edukacja muzealna, formy dokumentacji (archiwa, publikacje, Internet) oraz ewaluacja i spuścizna wystawy.

Obserwacji i analizie poprzez zwiedzanie osobiste wystaw czasowych i stałych poddawane są różnego typu instytucje kultury (m.in. muzea narodowe, pałace-rezydencje, galerie sztuki, parki sztuki).

Ćwiczenia umożliwiają nabycie kompetencji przyszłych mediatorów między dziedzictwem kultury a społeczeństwem. Pozwalają w sposób wieloaspektowy spojrzeć na teorie współczesnej muzeologii, sztuki, socjologii, psychologii.

Literatura:

Matassa F., Organizacja wystaw. Podręcznik dla muzeów, bibliotek i archiwów, Warszawa-Kraków 2015

Matassa F., Zarządzanie zbiorami muzeum, Kraków 2011

Popczyk M., Estetyczne przestrzenie ekspozycji muzealnych, Kraków 2008

Żygulsk Z.i jun. Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.