Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawodawstwo polskie, kościelne i międzynarodowe w zakresie ochrony dóbr kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-SP-I-3-PrawPl Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawodawstwo polskie, kościelne i międzynarodowe w zakresie ochrony dóbr kultury
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=19094
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1: KRRSz-spec1_W03

EK2: KRRSz-spec1_U01

EK3: KRRSz-spec1_K01


Skrócony opis:

Prezentacja podstawowych zagadnień prawa ochrony dóbr kultury na tle dorobku orzecznictwa i doktryny. Całość prezentacji prowadzona będzie z perspektywy wymogów dotyczących organizacji władzy publicznej, które określa Konstytucja RP.

Pełny opis:

Na tle zagadnień wstępnych, obejmujących m.in. zakres przedmiotu, strukturę wykładu, akty prawne i polecaną literaturę, przedstawione zostaną podstawy prawne regulacji prawnej w zakresie ochrony dóbr kultury, w szczególności regulacja ponadustawowa (konstytucyjna, międzynarodowa i unijna) oraz wybrane ustawy: o muzeach i o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zarysowana zostanie także historia tych uregulowań.

Podczas wykładu przedstawiony zostanie szerszy kontekst ustawowy regulacji ustawy o muzeach oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przywołane zostaną najważniejsze akty podustawowe oraz omówione zostanie znaczenie tych aktów w systemie omawianej regulacji. W ten sposób przedstawiona zostanie metoda pracy z tekstem prawnym - model wykładni językowej, systemowej i funkcjonalnej.

Wykład konwersatoryjny obejmie także uwagi o pojęciach podstawowych regulacji w zakresie ochrony dóbr kultury, w tym o "dobrach kultury", "muzeum", "muzealium" i "zabyku". Przy okazji omawiania pojęć podstawowych przedstawione zostaną uwagi o roli definicji legalnych w prawie. Wykład koncentrować się będzie na zagadnieniach materialnoprawnych oraz ustrojowych.

Wykład obejmie:

I. Zagadnienia wstępne (źródła regulacji prawnej w dziedzinie ochrony dóbr kultury, literatura, pojęcia podstawowe);

II. Ochrona dóbr kultury w prawie konstytucyjnym, międzynarodowym i unijnym. Rola standardów niewiążących (na przykładzie regulacji ICOM);

III. Pojęcie, status prawny, cele działania i ustrój muzeum, administracja muzealna;

IV. Muzealia, pojęcie i regulacja prawna;

V. Pracownicy muzeum (muzealnicy);

VI. Ochrona rzeczy ruchomych o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej wypożyczonych z zagranicy na wystawę;

VII. Formy i sposób ochrony zabytków;

VIII. Zagospodarowanie zabytków, prowadzenie badań, prac i robót oraz podejmowanie innych działań przy zabytkach;

IX. Wywóz zabytków za granicę, krajowy rejestr utraconych dóbr kultury;

X. Opieka nad zabytkami i zasady jej finansowania;

XI. Administracja ochrony zabytków i społeczni opiekunowie zabytków;

XII. Prawodawstwo kościelne w zakresie ochrony dóbr kultury;

Literatura:

Literatura podstawowa (podręczniki):

Z. Duniewska i in. (red.), Prawo administracyjne materialne, Warszawa 2020, cz. IV:

M. Miemiec, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2019, rozdz. XVIII i XIX

Literatura uzupełniająca (komentarze):

A. Barbasiewicz, Ustawa o muzeach. Komentarz, Warszawa 2021

K. Zalasińska, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Warszawa 2020

S. Gajewski, A. Jakubowski, Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Komentarz, Wyd. 2. Warszawa 2016

M. J. Nowak, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz do ustawy i przepisów powiązanych, Warszawa 2020

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: Student ma podstawową wiedzę związaną z ochroną dóbr kultury z zakresu prawodawstwa międzynarodowego, polskiego i kościelnego.

2: Student nie zna podstawowych uregulowań i instytucji prawnych z zakresu ochrony dóbr kultury w prawie międzynarodowym, polskim i kościelnym.

3: Student zna podstawowe uregulowania i instytucje prawne z zakresu ochrony dóbr kultury w prawie międzynarodowym, polskim i kościelnym.

4: Student dysponuje znacznym rozeznaniem w uregulowaniach i instytucjach prawnych z zakresu ochrony dóbr kultury w prawie międzynarodowym, polskim i kościelnym. Potrafi ukazać normatywne związki między różnymi regulacjami dotyczącymi tej dziedziny.

5: Student świetnie orientuje się w uregulowaniach i instytucjach prawnych z zakresu ochrony dóbr kultury w prawie międzynarodowym, polskim i kościelnym. Potrafi ukazać normatywne związki między różnymi regulacjami dotyczącymi tej dziedziny prawa oraz dostrzega jej przekształcenia.

EK2: Student potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem i stosować terminologię właściwą dla zawodu rzeczoznawcy i marszanda (w zakresie ochrony dóbr kultury w prawie międzynarodowym, polskim i kościelnym).

2: Student nie zna podstawowych pojęć i terminologii z zakresu prawnej ochrony dóbr kultury.

3: Student zna podstawowe pojęcia i terminologię z zakresu prawnej ochrony dóbr kultury.

4: Student dysponuje znacznym rozeznaniem w pojęciach i terminologii z zakresu prawnej ochrony dóbr kultury. Potrafi ukazać zakresowe związki między różnymi pojęciami dotyczącymi tej dziedziny regulacji prawnej.

5: Student świetnie orientuje się pojęciach i terminologii z zakresu prawnej ochrony dóbr kultury. Potrafi ukazać zakresowe związki między różnymi pojęciami dotyczącymi tej dziedziny regulacji.

EK3: Student ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy z zakresu rzeczoznawstwa i rynku sztuki i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności zawodowej (w zakresie ochrony dóbr kultury w prawie międzynarodowym, polskim i kościelnym).

2: Student nie dostrzega lub ułomnie postrzega związki między regulacją prawną a rzeczową wiedzą z zakresu rzeczoznawstwa i rynku sztuki. Nie widzi związku ciągłych zmian prawa w zakresie ochrony dóbr kultury z potrzebą ciągłego samokształcenia się. Nie wiąże interdyscyplinarnego charakteru działalności zawodowej w zakresie rzeczoznawstwa i rynku sztuki z potrzebą konsultacji specjalistycznych.

3. Student ma świadomość istnienia związków między regulacją prawną a rzeczową wiedzą z zakresu rzeczoznawstwa i rynku sztuki. Wie, że ciągłe zmiany prawa w zakresie ochrony dóbr kultury pociągają za sobą konieczność ciągłego samokształcenia się, i rozumie, że interdyscyplinarny charakter działalności zawodowej w zakresie rzeczoznawstwa i rynku sztuki narzuca potrzebę konsultacji specjalistycznych.

4. Student dostrzega i poprawnie ocenia naturę związków między regulacją prawną a rzeczową wiedzą z zakresu rzeczoznawstwa i rynku sztuki. Jest aktywny w procesie uczenia się i - działając pod kierunkiem nauczyciela - jest w stanie sprawnie śledzić ciągłe zmiany prawa w zakresie ochrony dóbr kultury. Dostrzega wyraźnie, że interdyscyplinarny charakter działalności zawodowej w zakresie rzeczoznawstwa i rynku sztuki narzuca potrzebę konsultacji specjalistycznych w działalności zawodowej.

5. Student świetnie rozeznaje oraz trafnie i wnikliwie ocenia naturę związków między regulacją prawną a rzeczową wiedzą z zakresu rzeczoznawstwa i rynku sztuki. Jest aktywny w procesie uczenia się i w pełni samodzielnie śledzi ciągłe zmiany prawa w zakresie ochrony dóbr kultury. Wyraźnie odróżnia od siebie role różnych specjalistów działających na rynku sztuki i trafnie postrzega granice ich kompetencji zawodowej. Wie, że interdyscyplinarny charakter działalności zawodowej w zakresie rzeczoznawstwa i rynku sztuki narzuca potrzebę konsultacji specjalistycznych w działalności zawodowej - i jest w stanie samodzielnie wybrać właściwego specjalistę.

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 30 h

Lektura zadanej literatury: 25 h

Przygotowania do egzaminu: 20 h

Suma godzin: 75

Liczba ECTS: 75 h/25 = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia dla wszystkich efektów kształcenia:

wykład konwersatoryjny prowadzony na platformie MS Teams

link do zespołu MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9835c87029624ec0b9c669e11ecd2c39%40thread.tacv2/conversations?groupId=6a160bf2-a73f-4bce-8458-f9842ae8a7c3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

kod zespołu MS Teams: jhdmc78

Metody oceniania dla wszystkich efektów kształcenia:

egzamin pisemny w I i II terminie; test Moodle, 15 pytań wielokrotnego wyboru (4 odpowiedzi do wyboru w każdym pytaniu).

Oceniana jest każda odpowiedź - za prawidłową otrzymują Państwo punkty dodatnie, za błędną - ujemne.

Punktacja egzaminacyjna:

7-8 - DST

9 - DST+

10-11 - DB

12 - DB+

13-15 - BDB

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ziemowit Cieślik, Beata Skrzydlewska
Prowadzący grup: Ziemowit Cieślik
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=19094
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Prezentacja podstawowych zagadnień prawa ochrony dóbr kultury na tle dorobku orzecznictwa i doktryny. Całość prezentacji prowadzona będzie z perspektywy wymogów dotyczących organizacji władzy publicznej, które określa Konstytucja RP.

Pełny opis:

Na tle zagadnień wstępnych, obejmujących m.in. zakres przedmiotu, strukturę wykładu, akty prawne i polecaną literaturę, przedstawione zostaną podstawy prawne regulacji prawnej w zakresie ochrony dóbr kultury, w szczególności regulacja ponadustawowa (konstytucyjna, międzynarodowa i unijna) oraz wybrane ustawy: o muzeach i o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zarysowana zostanie także historia tych uregulowań.

Podczas wykładu przedstawiony zostanie szerszy kontekst ustawowy regulacji ustawy o muzeach oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przywołane zostaną najważniejsze akty podustawowe oraz omówione zostanie znaczenie tych aktów w systemie omawianej regulacji. W ten sposób przedstawiona zostanie metoda pracy z tekstem prawnym - model wykładni językowej, systemowej i funkcjonalnej.

Wykład konwersatoryjny obejmie także uwagi o pojęciach podstawowych regulacji w zakresie ochrony dóbr kultury, w tym o "dobrach kultury", "muzeum", "muzealium" i "zabyku". Przy okazji omawiania pojęć podstawowych przedstawione zostaną uwagi o roli definicji legalnych w prawie. Wykład koncentrować się będzie na zagadnieniach materialnoprawnych oraz ustrojowych.

Wykład obejmie:

I. Zagadnienia wstępne (źródła regulacji prawnej w dziedzinie ochrony dóbr kultury, literatura, pojęcia podstawowe);

II. Ochrona dóbr kultury w prawie konstytucyjnym, międzynarodowym i unijnym. Rola standardów niewiążących (na przykładzie regulacji ICOM);

III. Pojęcie, status prawny, cele działania i ustrój muzeum, administracja muzealna;

IV. Muzealia, pojęcie i regulacja prawna;

V. Pracownicy muzeum (muzealnicy);

VI. Ochrona rzeczy ruchomych o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej wypożyczonych z zagranicy na wystawę;

VII. Formy i sposób ochrony zabytków;

VIII. Zagospodarowanie zabytków, prowadzenie badań, prac i robót oraz podejmowanie innych działań przy zabytkach;

IX. Wywóz zabytków za granicę, krajowy rejestr utraconych dóbr kultury;

X. Opieka nad zabytkami i zasady jej finansowania;

XI. Administracja ochrony zabytków i społeczni opiekunowie zabytków;

XII. Prawodawstwo kościelne w zakresie ochrony dóbr kultury;

Literatura:

Literatura podstawowa (podręczniki):

Z. Duniewska i in. (red.), Prawo administracyjne materialne, Warszawa 2020, cz. IV:

M. Miemiec, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2019, rozdz. XVIII i XIX

Literatura uzupełniająca (komentarze):

A. Barbasiewicz, Ustawa o muzeach. Komentarz, Warszawa 2021

K. Zalasińska, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Warszawa 2020

S. Gajewski, A. Jakubowski, Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Komentarz, Wyd. 2. Warszawa 2016

M. J. Nowak, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz do ustawy i przepisów powiązanych, Warszawa 2020

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.