Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody pracy naukowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-R-1-MetPracNauk-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody pracy naukowej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DRL_W04

Doktorant zna metodykę pracy naukowej (metody oceny prac naukowych, tworzenia i realizowania projektów badawczych, finansowania badań naukowych).


DRL_U02

Doktorant potrafi prowadzić badania naukowe, formułować hipotezy badawcze, przygotować i zaprezentować ich weryfikację posługując się w mowie i piśmie polskim językiem naukowym.


DRL_U04

Doktorant potrafi szukać źródeł finansowania swego projektu, a także przygotować wniosek i stosowną dokumentację.


DRL_K01

Doktorant potrafi inicjować i podejmować pracę zespołową.

Skrócony opis:

Wykłady mają za zadanie:

- zarysowanie tła historycznego i kontekstu interdyscyplinarnego badań naukowych

- przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy naukowej, z uwzględnieniem aspektów trybu administracyjnego (podstawy prawnetytułów i stopni naukowych)

- prezentację różnego typu metod w pracy naukowej

- ukazywanie znaczenia wyboru metod pracy naukowej

- ukazanie funkcjonującego paradygmatu kulturowego naukowca

- kształtowanie krytycznej postawy badawczej zgodnej z zasadami wolności, autonomiczności i godności wspólnoty uniwersyteckiej .

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie:

- zarysowanie tła historycznego i kontekstu interdyscyplinarnego badań naukowych; zagadnienia takie jak: szkoły naukowe, tradycje naukowe, okreslanie zakresu badań i określanie specyfiki własnych badań

- przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy naukowej, z uwzględnieniem aspektów trybu administracyjnego (podstawy prawne tytułów i stopni naukowych, zarządzanie czasem, zarządzanie stresem, pojęcie zespołu naukowego)

- prezentację różnego typu metod w pracy naukowej (obserwacyjna, eksperymentalna, intuicyjna, statystyczna, analizy przypadków, dedukcja, abdukcja i inne)

- ukazywanie znaczenia wyboru metod pracy naukowej (selekcja, efektywność, eliminacja)

- ukazanie funkcjonującego paradygmatu kulturowego naukowca

- kształtowanie krytycznej postawy badawczej zgodnej z zasadami wolności, autonomiczności i godności wspólnoty uniwersyteckiej .

Efekty kształcenia i opis ECTS:

DRL_W04

Doktorant zna metodykę pracy naukowej (metody oceny prac naukowych, tworzenia i realizowania projektów badawczych, finansowania badań naukowych).

DRL_U02

Doktorant potrafi prowadzić badania naukowe, formułować hipotezy badawcze, przygotować i zaprezentować ich weryfikację posługując się w mowie i piśmie polskim językiem naukowym.

DRL_U04

Doktorant potrafi szukać źródeł finansowania swego projektu, a także przygotować wniosek i stosowną dokumentację.

DRL_K01

Doktorant potrafi inicjować i podejmować pracę zespołową.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody:

1. wykład informacyjny, konwersatoryjny

2. analiza tekstów (metoda ćwiczeniowa)

3. prezentacja multimedialna (pokaz)

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami, jak: wykład informacyjny, konwersatoryjny, prezentacja.

Efekty w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami, jak: analiza tekstów specjalistycznych, analiza kryteriów i wymagań formułowanych we wnioskach o finansowanie badań naukowych, pisanie spójnego zgłoszenia konferencyjnego, abstraktu.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych są osiągane na podstawie pracy na zajęciach: wchodzenie w interakcje, organizowanie pracy w grupie.

Wykład, wykład konwersatoryjny

Egzamin ustny obejmujący odpowiedź na trzy pytania:

dotyczące treści lektur

dotyczące propozycji opracowania wniosku o finansowanie badań naukowych

dotyczące terminologii.

Ocenę niedostateczną uzyskuje student, który nie zna treści lektur, nie uczestniczył aktywnie w zajęciach, nie potrafi wskazać i omówić wybranego problemu analitycznego, nie posługuje się adekwatną terminologią.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który zna treść omawianych lektur, potrafi w sposób odtwórczy zrekonstruować ich problematykę, uczestniczył w zajęciach, zna podstawową terminologię, potrafi wskazać podstawową bibliografię dotyczącą wybranego problemu.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który przeczytał lektury dokładnie, potrafi udzielić odpowiedzi na pytania o wysokim stopniu szczegółowości dotyczące treści. Potrafi sformułować problem badawczy i dobrać metodę jego rozwiązania. Potrafi odtwórczo dokonać analizy wybranego zagadnienia.

Ocenę bardzo dobrą uzyskuje student, który aktywnie brał udział w zajęciach, zna wszystkie lektury w stopniu wysokiej szczegółowości, potrafi samodzielnie wskazać problem badawczy i metody jego badania, przeprowadzić jego analizę według wybranej metody, posługuje się świadomie i płynnie terminologią literaturoznawczą, umie sformułować dobrze uzasadnione opinie krytyczne.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)