Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-R-1-Praktyki
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki doktoranckie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DRL_W05

DRL_U05

DRL_K02


Skrócony opis:

Praktyki doktoranckie realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami MNiSW, uchwałami Senatu UKSW oraz Rady Wydziału Nauk Humanistycznych.

Pełny opis:

Praktyki doktoranckie realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami MNiSW, uchwałami Senatu UKSW oraz Rady Wydziału Nauk Humanistycznych w wymiarze min. 10 godz. max. 90 godzin w czasie trwania roku akademickiego.

W sposób bezpośredni są nadzorowane przez powołanego opiekuna naukowego doktoranta, dokumentowane w jego opinii stanowiącej załącznik do sprawozdania rocznego doktoranta oraz protokołami hospitacji.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

DRL_W05

Doktorant jest przygotowany do prowadzenia zajęć animacyjnych i popularyzujących wiedzę, mających na celu wprowadzenie zdobyczy nauki do świadomości społecznej i życia kulturalnego.

DRL_U05

Doktorant zna metodykę dydaktyki akademickiej i potrafi realizować jej założenia w praktyce.

DRL_K02

Doktorant potrafi wartościować i selekcjonować zakres przekazywanych informacji ze względu na adresata

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)