Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-R-1-SemDok-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DRL_W01

DRL_W02


DRL_U01

DRL_U02


DRL_K02

Skrócony opis:

Seminarium przygotowuje do samodzielnego, kompetentnego i merytorycznie dojrzałego prowadzenia własnych, oryginalnych i ważnych dla rozwoju nauki badań literaturoznawczych.

Pełny opis:

Seminarium doktoranckie przygotowuje

- do dojrzałego prezentowania efektów samodzielnej pracy naukowej

- do konfrontowania jej wyników w trakcie merytorycznej dyskusji,

- do klarownego i merytorycznego, także poprawnego pod względem metodologicznym budowania wywodu myślowego,

- do wnikliwej analizy kontrargumentów

- do prezentowania i ewaluacji literatury przedmiotu z zakresu prowadzonych w ramach konkretnego seminarium dysertacji doktorskich

- do formułowania nowych, oryginalnych zadań badawczych.

Cele te są realizowane przez referaty, dyskusje naukowe, panele, analizę fragmentów prac doktorskich.

Literatura:

Tadeusz Mendel, Metodyka pisania prac doktorskich,1994

Romuald Kolman, Poradnik dla doktorantów i habilitantów,1994

Ginafranco Gambarelli, Zbigniew Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, 1996

Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów,2007

Efekty kształcenia i opis ECTS:

DRL_W01

DRL_W02

DRL_U01

DRL_U02

DRL_K02

DRL_W01

Doktorant ma zaawansowaną wiedzę na temat kierunków i najnowszych tendencji w metodologii badań w wybranej przez siebie dziedzinie literaturoznawstwa

DRL_W02

Doktorant zna wyniki badań polskich i zagranicznych prowadzonych w zakresie realizowanego tematu rozprawy doktorskiej.

DRL_U01

Doktorant samodzielnie i krytycznie potrafi korzystać z informacji, dokonywać analizy tekstów źródłowych i literatury przedmiotu.

DRL_U02

Doktorant potrafi prowadzić badania naukowe, formułować hipotezy badawcze, przygotować i zaprezentować ich weryfikację posługując się w mowie i piśmie polskim językiem naukowym.

DRL_K02

Doktorant potrafi wartościować i selekcjonować zakres przekazywanych informacji ze względu na adresata.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnicy seminarium prezentują

- referaty przygotowywane tematycznie na potrzeby seminarium

- referaty wygłoszone na konferencjach naukowych (bądź ich streszczenia)

- fragmenty prac doktorskich.

Teksty te przedstawiają w formie pisemnej opiekunowi naukowemu.

Ocenie podlega:

- wartość merytoryczna, metodologiczna, jak i językowa pracy

- umiejętność prowadzenia dyskusji i ustosunkowywania się do opinii wyrażanych na temat przedstawionych tekstów bądź tez

- zaangażowanie w życie naukowe: aktywność w przygotowywaniu publikacji naukowych, wniosków grantowych, udział w konferencjach naukowych, grantach lub organizowanie wydarzeń naukowych.

Ocena niedostateczna - brak zaangażowania w pisanie dysertacji oraz merytorycznego aktywnego uczestnictwa w seminarium

Ocena dostateczna – wykazanie się pracą nad dysertacją doktorską przez przedłożenie akceptowalnego fragmentu rozdziału, znajomość zalecanej przez opiekuna naukowego/promotora literatury przedmiotu

Ocena dobra - wykazanie się pracą nad dysertacją doktorską przez przedłożenie co najmniej jednego rozdziału, umiejętność wdrożenia do tekstu uwag i zmian sugerowanych przekazanych przez opiekuna oraz w dyskusji na seminarium, znajomość zalecanej przez opiekuna naukowego/promotora literatury przedmiotu, wystąpienie na seminarium z referatem

Ocena bardzo dobra - wykazanie się pracą nad dysertacją doktorską przez sukcesywne prezentowanie rozdziałów, znajomość zalecanej przez opiekuna naukowego/promotora literatury przedmiotu, wystąpienie na seminarium z referatem, udział w konferencjach naukowych(dyskutowanie tez wystąpień na seminarium), przygotowanie publikacji naukowej.

Praktyki zawodowe:

Praktyki doktoranckie realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami MNiSW, uchwałami Senatu UKSW oraz Rady Wydziału Nauk Humanistycznych w wymiarze min. 10 godz. max. 90 godzin w czasie trwania roku akademickiego.

W sposób bezpośredni są nadzorowane przez powołanego opiekuna naukowego doktoranta, dokumentowane w jego opinii stanowiącej załącznik do sprawozdania rocznego doktoranta oraz protokołami hospitacji. Rozliczane w osobnym protokole.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)