Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kuria Rzymska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-K-KRZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kuria Rzymska
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza: PK_W01, PK_W06, PK_W08 Umiejętności: PK_U05, PK_U08, PK_U15 Kompetencje społeczne: PK_K02, PK_K05.

Wymagania wstępne:

Umiejętność posługiwania się tekstami aktów prawnych z zakresu tworzenia i funkcjonowania Kurii Rzymskiej.

Skrócony opis:

Przyswojenie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego dotyczącej tworzenia i funkcjonowania dykasterii Kurii Rzymskiej, w tym reformy przeprowadzonej przez papieża Franciszka.

Pełny opis:

Wykłady i ćwiczenia obejmują omówienie reformy Kurii Rzymskiej przeprowadzanej przez papieża Franciszka, w tym promulgowane akty prawne tworzące nowe dykasterie i nadawane im statuty. Zakres tematyczny dotyczy Konstytucji Apostolskiej „Praedicate Evangelium” papieża Franciszka, „O Kurii Rzymskiej i jej służbie Kościołowi w świecie”, spraw ekonomicznych i administrowania dobrami doczesnymi, nowoczesnych systemów komunikacyjnych jako wyzwania dla działalności Stolicy Apostolskiej, a także troski Kościoła o sprawiedliwość, pokój i ochronę życia. Ćwiczenia do wykładów obejmują omówienie wybranych statutów nowych dykasterii oraz Regulaminu Synodu Biskupów, Dyrektorium o wizycie "ad limina" i podjęcie próby oceny przez studentów, przeprowadzanej przez Franciszka reformy Kurii Rzymskiej i ewentualne przewidzenie jej dalekosiężnych skutków.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli pp. II promulagatus. Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany przez papieża Jana Pawła II w dniu 25 stycznia 1983 r. Stan prawny na dzień 18 maja 2022 r. Zaktualizowany przekład na język polski, Pallottinum 2022.

2. Franciszek, Konstytucja Apostolska „Praedicate Evangelium” papieża Franciszka, „O Kurii Rzymskiej i jej służbie Kościołowi w świecie” z dnia 22 marca 2022 r. Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

3. Franciszek, List Apostolski motu proprio "Humanam progressionem" z 17 czerwca 2016, Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

4. Franciszek, List Apostolski motu proprio "Sedula Mater"z 15 sierpnia 2016 r., Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

5. Franciszek, List Apostolski motu proprio o utworzeniu Sekretariatu ds. Komunikacji z 27 czerwca 2015 r., Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

6. Franciszek, Statuto del nuovo Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, 17 sierpnia 2016 r., Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

7. Franciszek, Statuto della Segreteria per la Comunicazione, 6 września 2016 r., Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

8. Franciszek, Statuto del Dicastero per i Laici, la famiglia e la vita, 4 czerwca 2016 r., Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

9. Franciszek, Statuto: - del Consiglio per l'Economia, - della Segreteria per l'Economia, - dell'Ufficio del Revisore Generale. 22-02-2015, http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco_20150222_statuti-segreteria-per-economia.html (pozyskano 09-12-2017).

10. Franciszek, Documento del Santo Padre Francesco sul Nuovo Statuto dell’Ufficio del Revisore Generale, 09.02.2019,

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/02/09/0116/00228.html (pozyskano 11-02-2019).

11. Franciszek, Chirografo del Santo Padre Francesco per il nuovo Statuto dell’Istituto per le Opere di Religione, 10.08.201, Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

12. Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Pastor Bonus o Kurii Rzymskiej, 28-06-1988, w: Jan Paweł II, Dzieła Zebrane, t. IV. Konstytucje Apostolskie. Listy Motu Proprio i Bulle. Orędzia na Światowe Dni, Wydawnictwo M, Kraków 2007, s. 51-85.

13. 11. Statuto dell’Istituto per le Opere di Religione, 10.08.2019, Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

14. Sekretariat Stanu, Regulamin Synodu Biskupów, w: Ustrój Hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red.: Sitarz M., Romanko A., Wsilewicz U., Zając P., Towarzystwo Naukowe KUL 2013, s. 317-362.

15. Kongregacja ds. Biskupów, Dyrektorium o wizycie "ad limina", w: Ustrój Hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red.: Sitarz M., Romanko A., Wsilewicz U., Zając P., Towarzystwo Naukowe KUL 2013, s. 499-516.

16. E. Sztafrowski, Kuria Rzymska Jana Pawła II, Prawo Kanoniczne 33(1990) nr 1-2, s. 21-81.

17. E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, t. II, Warszawa 1985.

18. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. II, Olsztyn 1986.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy:

EK 1: student zna podstawowe pojęcia i terminologię z zakresu przedmiotu

EK 2: student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z ustroju Kościoła powszechnego

EK 3: student posiada wiedzę na temat materialnego prawa konstytucyjnego Kościoła i systemu sprawowania władzy oraz funkcjonowania poszczególnych podmiotów prawa

W zakresie umiejętności:

EK 4: student samodzielnie potrafi analizować normy kodeksu i dokumenty dotyczące Kurii Rzymskiej

EK 5: student potrafi formułować, zarówno w mowie jak i na piśmie, zagadnienia prawne; potrafi także odróżniać instytucje kościelne od państwowych

EK 6: student potrafi znaleźć źródła informacji i poprawnie wykorzystać funkcjonowanie instytucji istniejących w Kościele zarówno z prawa Bożego, jak i ludzkiego

W zakresie kompetencji:

EK 7: student potrafi zorganizować indywidualną pracę w celu przyswojenia treści z zakresu historii Kurii Rzymskiej

EK 8: student aktywnie angażuje się w prowadzone zajęcia, w dyskusję, stawia konstruktywne uwagi krytyczne, jest zdolny stosować wiedzę w kategoriach odpowiedzialności

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny: Udział w wykładach i ćwiczeniach, zaliczenie kolokwium, aktywność podczas zajęć, zdanie egzaminu.

Egzamin ustny w sesji zerowej i ustny w określonym terminie sesji egzaminacyjnej.

Wiedza pozytywna, aktywność.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Stępień
Prowadzący grup: Marek Stępień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS – 25-30 godz.]

- udział w wykładzie - 30 godz.

- udział w ćwiczeniach - 15 godz.

- przygotowanie do wykładu - 15 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń - 10 godz.

- przygotowanie do zaliczenia z wykładu - 15 godz.

przygotowanie do zaliczenia z ćwiczeń do wykładu - 10 godz.

- konsultacje - 10 godz.

Suma godzin: 105, Liczba ECTS: 4 (wykład - 2; ćwiczenia do wykładu - 2).

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Umiejętność posługiwania się tekstami aktów prawnych. Przyswojenie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego dotyczącej tworzenia i funkcjonowania dykasterii Kurii Rzymskiej, w tym reformy przeprowadzonej w tym zakresie przez papieża Franciszka.

Pełny opis:

Wykłady i ćwiczenia obejmują omówienie reformy Kurii Rzymskiej przeprowadzanej przez papieża Franciszka, w tym promulgowane akty prawne tworzące nowe dykasterie i nadawane im statuty. Zakres tematyczny dotyczy Konstytucji Apostolskiej „Praedicate Evangelium” papieża Franciszka, „O Kurii Rzymskiej i jej służbie Kościołowi w świecie”, spraw ekonomicznych i administrowania dobrami doczesnymi, nowoczesnych systemów komunikacyjnych jako wyzwania dla działalności Stolicy Apostolskiej, a także troski Kościoła o sprawiedliwość, pokój i ochronę życia. Ćwiczenia do wykładów obejmują omówienie wybranych statutów nowych dykasterii oraz Regulaminu Synodu Biskupów, Dyrektorium o wizycie "ad limina" i podjęcie próby oceny przez studentów, przeprowadzanej przez Franciszka reformy Kurii Rzymskiej i ewentualne przewidzenie jej dalekosiężnych skutków.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Stępień
Prowadzący grup: Marek Stępień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS – 25-30 godz.]

- udział w wykładzie - 30 godz.

- udział w ćwiczeniach - 15 godz.

- przygotowanie do wykładu - 15 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń - 10 godz.

- przygotowanie do zaliczenia z wykładu - 15 godz.

przygotowanie do zaliczenia z ćwiczeń do wykładu - 10 godz.

- konsultacje - 10 godz.

Suma godzin: 105, Liczba ECTS: 4 (wykład - 2; ćwiczenia do wykładu - 2).

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przyswojenie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego dotyczącej tworzenia i funkcjonowania dykasterii Kurii Rzymskiej, w tym reformy przeprowadzonej przez papieża Franciszka.

Pełny opis:

Wykłady i ćwiczenia obejmują omówienie reformy Kurii Rzymskiej przeprowadzanej przez papieża Franciszka, w tym promulgowane akty prawne tworzące nowe dykasterie i nadawane im statuty. Zakres tematyczny dotyczy Konstytucji Apostolskiej „Praedicate Evangelium” papieża Franciszka, „O Kurii Rzymskiej i jej służbie Kościołowi w świecie”, spraw ekonomicznych i administrowania dobrami doczesnymi, nowoczesnych systemów komunikacyjnych jako wyzwania dla działalności Stolicy Apostolskiej, a także troski Kościoła o sprawiedliwość, pokój i ochronę życia. Ćwiczenia do wykładów obejmują omówienie wybranych statutów nowych dykasterii oraz Regulaminu Synodu Biskupów, Dyrektorium o wizycie "ad limina" i podjęcie próby oceny przez studentów, przeprowadzanej przez Franciszka reformy Kurii Rzymskiej i ewentualne przewidzenie jej dalekosiężnych skutków.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Stępień
Prowadzący grup: Marek Stępień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS – 25-30 godz.]

- udział w wykładzie - 30 godz.

- udział w ćwiczeniach - 15 godz.

- przygotowanie do wykładu - 15 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń - 10 godz.

- przygotowanie do zaliczenia z wykładu - 15 godz.

przygotowanie do zaliczenia z ćwiczeń do wykładu - 10 godz.

- konsultacje - 10 godz.

Suma godzin: 105, Liczba ECTS: 4 (wykład - 2; ćwiczenia do wykładu - 2).

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przyswojenie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego dotyczącej tworzenia i funkcjonowania dykasterii Kurii Rzymskiej, w tym reformy przeprowadzonej przez papieża Franciszka.

Pełny opis:

Wykłady i ćwiczenia obejmują omówienie reformy Kurii Rzymskiej przeprowadzanej przez papieża Franciszka, w tym promulgowane akty prawne tworzące nowe dykasterie i nadawane im statuty. Zakres tematyczny dotyczy Konstytucji Apostolskiej „Praedicate Evangelium” papieża Franciszka, „O Kurii Rzymskiej i jej służbie Kościołowi w świecie”, spraw ekonomicznych i administrowania dobrami doczesnymi, nowoczesnych systemów komunikacyjnych jako wyzwania dla działalności Stolicy Apostolskiej, a także troski Kościoła o sprawiedliwość, pokój i ochronę życia. Ćwiczenia do wykładów obejmują omówienie wybranych statutów nowych dykasterii oraz Regulaminu Synodu Biskupów, Dyrektorium o wizycie "ad limina" i podjęcie próby oceny przez studentów, przeprowadzanej przez Franciszka reformy Kurii Rzymskiej i ewentualne przewidzenie jej dalekosiężnych skutków.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)