Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kanoniczny proces karny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-K-PRK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kanoniczny proces karny
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4581847eb99f4e2ab218fef342c18e6f%40thread.tacv2/conversations?groupId=816480ef-25f1-4985-aa57-8836116f2b23&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z przebiegiem kanonicznego postępowania karnego oraz z istotnymi elementami poszczególnych czynności procesowych (administracyjnych i sądowych), a także z przygotowaniem do właściwego redagowania podstawowych pism związanych z całym postępowaniem karnym.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

WPROWADZENIE: pojęcie, funkcja, przedmiot i struktura kanonicznego procesu karnego.

I. DOCHODZENIE WSTĘPNE: pojęcie, przedmiot, cel, podmioty, natura, zakończenie.

II. PROCES KARNY SĄDOWY: skarga kryminalna, zapobiegawcze zarządzenia ordynariusza, adwokat, ustalenie przedmiotu sporu, postępowanie dowodowe, dyskusja nad sprawą, wyrok, apelacja.

III. PROCES KARNY ADMINISTRACYJNY: dopuszczalność procesu karno-administracyjnego, wezwanie oskarżonego i prawo do obrony, ocena środków dowodowych, dekret rozstrzygający, rekurs.

IV. SKARGA O NAPRAWIENIE SZKÓD: obowiązek naprawienia szkód, rozstrzygnięcie kwestii o odszkodowanie: w ramach dochodzenia wstępnego; w postępowaniu spornym; w ramach procesu karnego.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. J. KRUKOWSKI, Proces karny, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, V, red. J. KRUKOWSKI, Poznań 2007, 400-419.

2. MIZIŃSKI A.G., Czynności prawne w dochodzeniu wstępnym kanonicznego postępowania karnego, Prawo, Administracja, Kościół nr 2/3(6/7)/2001, s. 122-123.

3. MIZIŃSKI A.G., Elementy kanonicznego procesu karno-administracyjnego, Roczniki Nauk Prawnych Tom XII z. 2 (2003), s. 127-159.

4. MIZIŃSKI A.G., Normy własne kanonicznego procesu karno-sądowego, Prawo, Administracja, Kościół 2-3(10-11)/2002, s. 141-174.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Z. SUCHECKI, Promotor sprawiedliwości i jego udział w sprawach karnych, Roczniki Nauk Prawnych 2(2004), z. 2, s. 191-225.

2. C. PAPALE, Il processo penale canonico, Roma 2007.

3. C. PAPALE, Formulario comentato del processo penale canonici, Citta del Vaticano 2012.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy:

EK 1: student zna podstawowe pojęcia z zakresu kanonicznego procesu karnego

EK 2: student ma uporządkowaną znajomość przebiegu kanonicznego procesu karnego

EK 3: student posiada wiedzę na temat poszczególnych przestępstw i kar kościelnych w kontekście kanonicznego procesu karnego

W zakresie umiejętności:

EK 4: student potrafi samodzielnie analizować normy prawne z zakresu kanonicznego procesu karnego

EK 5: student potrafi formułować, tak w mowie jak i na piśmie, zagadnienia z kanonicznego procesu karnego

EK 6: student potrafi znaleźć i poprawnie wykorzystać źródła informacji z zakresu kanonicznego procesu karnego

W zakresie kompetencji:

EK 7: student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu kanonicznego procesu karnego

EK 8: student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

ECTS (1 ECTS = 30 godz.)

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

suma godzin: 60 (60/30=2)

Liczba ECTS: 3

1 pkt - uczestnictwo w zajęciach

1 pkt - przygotowanie do egzaminu

1 pkt - pisemne opracowanie wybranych zagadnień z poszczególnych działów zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza (EK 1-3)

ocena 2 (ndst): student nie zna podstawowych pojęć z zakresu kanonicznego procesu karnego; nie posiada znajomości przebiegu kanonicznego procesu karnego; nie posiada wiedzy na temat poszczególnych przestępstw i kar kościelnych w kontekście kanonicznego procesu karnego

ocena 3 (dst): student zna w ograniczonym stopniu podstawowe pojęcia z zakresu kanonicznego procesu karnego; ma słabo uporządkowaną znajomość przebiegu kanonicznego procesu karnego; posiada znacznie ograniczoną wiedzę na temat poszczególnych przestępstw i kar kościelnych w kontekście kanonicznego procesu karnego

ocena 4 (db): student dobrze zna podstawowe pojęcia z zakresu kanonicznego procesu karnego; ma średnio uporządkowaną znajomość przebiegu kanonicznego procesu karnego; posiada częściową wiedzę na temat poszczególnych przestępstw i kar kościelnych w kontekście kanonicznego procesu karnego

ocena 5 (bdb): student bardzo dobrze zna podstawowe pojęcia z zakresu kanonicznego procesu karnego; ma w pełni uporządkowaną znajomość przebiegu kanonicznego procesu karnego; posiada kompletną wiedzę na temat poszczególnych przestępstw i kar kościelnych w kontekście kanonicznego procesu karnego

Umiejętności (EK 4-6)

ocena 2 (ndst): student nie potrafi samodzielnie analizować normy prawne z zakresu kanonicznego procesu karnego; nie potrafi formułować, tak w mowie jak i na piśmie, zagadnień z kanonicznego procesu karnego; nie potrafi znaleźć i poprawnie wykorzystać źródła informacji z zakresu kanonicznego procesu karnego

ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu analizować normy prawne z zakresu kanonicznego procesu karnego; jedynie częściowo potrafi formułować, tak w mowie jak i na piśmie, zagadnienia z kanonicznego procesu karnego; z trudnością potrafi znaleźć i poprawnie wykorzystać źródła informacji z zakresu kanonicznego procesu karnego

ocena 4 (db): student potrafi właściwie analizować normy prawne z zakresu kanonicznego procesu karnego; potrafi zadowalająco formułować, tak w mowie jak i na piśmie, zagadnienia z kanonicznego procesu karnego; w przeważającej liczbie przypadków potrafi znaleźć i poprawnie wykorzystać źródła informacji z zakresu kanonicznego procesu karnego

ocena 5 (bdb): student potrafi bezbłędnie analizować normy prawne z zakresu kanonicznego procesu karnego; potrafi doskonale formułować, tak w mowie jak i na piśmie, zagadnień z kanonicznego procesu karnego; celująco znajduje i wykorzystuje źródła informacji z zakresu kanonicznego procesu karnego

Kompetencje (EK 7-8)

ocena 2 (ndst): student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualnej pracy mającej na celu przyswojenie treści z zakresu kanonicznego procesu karnego; zupełnie nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu kanonicznego procesu karnego; okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

ocena 4 (db): student potrafi właściwie zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu kanonicznego procesu karnego; aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

ocena 5 (bdb): student potrafi prawidłowo i kompleksowo zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu kanonicznego procesu karnego; bardzo często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

Na ocenę końcową składają się:

1. obecność na zajęciach - dopuszczalne są 3 nieusprawiedliwione nieobecności, każda ponaddopuszczalna nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia,

2. wynik z czterech ćwiczeń pisemnych,

3. wynik egzaminu ustnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Saj
Prowadzący grup: Marek Saj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Saj
Prowadzący grup: Marek Saj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)