Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyka dla prawników i kanonistów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-N-I
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyka dla prawników i kanonistów
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

prawo kanoniczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W14

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje wiedzę teoretyczną i zajęcia praktyczne dotyczące zastosowania najnowszych metod, technologii i narzędzi informatycznych do studiowania prawa oraz możliwości ich wykorzystania do tworzenia, stosowania i wykonywania prawa. W trakcie zajęć zostaną również omówione wymagania prawne, jakim powinno odpowiadać elektroniczne przetwarzanie, w tym przekazywanie, danych o różnym statusie informacji. Zostanie przybliżony stosunek Kościoła katolickiego do środków przekazu społecznego i nowych technologii informatycznych. Przedmiot ma pomóc w zdobywaniu wiedzy prawno-kanonicznej, a także korzystaniu z różnych baz danych, zawierających informację prawniczą. Zastosowanie Internetu i nowych narzędzi informatycznych w poszukiwaniu informacji należy łączyć ze uwzględnieniem wyzwań, więc i możliwych zagrożeń, jakie te narzędzia z sobą niosą.

Pełny opis:

Technologie informacyjne wywierają coraz silniejszy wpływ na funkcjonowanie społeczeństw, dostarczają pomocy w znajdywaniu właściwej informacji oraz w pracy zawodowej. Przedmiot obejmuje wiedzę teoretyczną i zajęcia praktyczne dotyczące zastosowania najnowszych metod, technologii i narzędzi informatycznych do studiowania prawa oraz możliwości ich wykorzystania do tworzenia, stosowania i wykonywania prawa. W trakcie zajęć zostaną również omówione wymagania prawne, jakim powinno odpowiadać elektroniczne przetwarzanie, w tym przekazywanie, danych o różnym statusie informacji (np. dane osobowe). Ze względu na dyscyplinę naukową (prawo kanoniczne), zostanie przybliżony stosunek Kościoła katolickiego do środków przekazu społecznego i nowych technologii informatycznych. Przedmiot ma pomóc w zdobywaniu wiedzy prawno-kanonicznej, a także korzystaniu z różnych baz danych, zawierających informację prawniczą. Zastosowanie Internetu i nowych narzędzi informatycznych w poszukiwaniu informacji należy łączyć ze uwzględnieniem wyzwań, więc i możliwych zagrożeń, jakie te narzędzia z sobą niosą.

Literatura:

Literatura:

Domaszk A., Możliwości zastosowania Internetu w misji Kościoła. Studium kanoniczno-teologiczne, Kraków 2013.

Internet i Kościół, red. J. Kloch, Warszawa 2011.

Janowski, J. Informatyka prawnicza, Warszawa 2011.

Kloch J., Kościół w Polsce wobec web 2.0, Kielce 2013.

Wiewiórowski W., Wierczyński G., Nowoczesne technologie informacyjne w pracy prawników i administracji publicznej, wyd. 3, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

Internet i nowe technologie - ku społeczeństwu przyszłości, red. T. Zasępa, R. Chmura, Częstochowa 2003.

Kulesza J., Ius Internet. Między prawem a etyką, Warszawa 2010.

Petzel J., Informatyka prawnicza. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1999.

Prawo Internetu, red. P. Podrecki, wyd. 2, Warszawa 2007.

Prawo Internetu i inne akty prawne, red. A Flisek, W. Żelazowska, Warszawa 2014.

Robak M., Zarzućcie sieć. Chrześcijanie wobec wyzwań Internetu, Warszawa 2001.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna podstawowe metody pozyskiwania niezbędnych danych dla pogłębionej analizy zjawisk prawnych, a w szczególności zjawisk prawno-kanonicznych, zgodnie z wybraną specjalnością. Korzysta w tym celu ze współczesnych narzędzi cyfrowych, w tym z prawniczych baz danych.

Godziny zajęć (ćwiczenia) - 10

konsultacje z prowadzącym zajęcia - 10

praca własna studenta (przygotowanie do zajęć i zaliczenia) - 40

Suma godzin - 60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu – 2

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst): Student nie potrafi korzystać z aplikacji biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzia do tworzenia prezentacji multimedialnych). Nie potrafi określać ani klasyfikować prawniczych elektronicznych systemów wyszukiwawczych. Nie zna nauczania Kościoła katolickiego na temat nowych mediów. Nie zna baz danych teologiczno-kanonicznych. Nie zna zasad bezpieczeństwa komputerowego i ochrony informacji oraz baz danych.

- na ocenę 3 (dst): Student w podstawowym zakresie potrafi korzystać z aplikacji biurowych. Określa prawnicze elektroniczne systemy wyszukiwawcze. W podstawowym zakresie potrafi korzystać z prawniczych elektronicznych systemów wyszukiwawczych i posługiwać się nimi. W minimalnym stopniu zna nauczanie Kościoła katolickiego na temat nowych mediów. Zna zasadnicze bazy danych teologiczno-kanoniczne. Zna elementarne zasady bezpieczeństwa komputerowego i ochrony informacji oraz baz danych.

- na ocenę 4 (db): Student potrafi określać i klasyfikować prawnicze elektroniczne systemy wyszukiwawcze. Korzysta z prawniczych elektronicznych systemów wyszukiwawczych i posługuje się nimi przy rozwiązywaniu problemów zawodowych. Zna nauczanie Kościoła katolickiego na temat nowych mediów. Zna bazy danych teologiczno-kanonicznych. Zna zasady bezpieczeństwa komputerowego i ochrony informacji oraz baz danych.

- na ocenę 5 (bdb): Student swobodnie określa i klasyfikuje prawnicze elektroniczne systemy wyszukiwawcze. Bardzo dobrze korzysta z prawniczych elektronicznych systemów wyszukiwawczych i posługuje się nimi przy rozwiązywaniu problemów zawodowych. Dobrze zna nauczanie Kościoła katolickiego na temat nowych mediów. Bardzo dobrze zna bazy danych teologiczno-kanonicznych. Dobrze zna zasady bezpieczeństwa komputerowego i ochrony informacji oraz baz danych.

Umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst): Student nie potrafi samodzielnie posługiwać się aplikacjami biurowymi (nie umie budować i edytować dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji medialnych). Nie potrafi korzystać z prawniczych elektronicznych systemów wyszukiwawczych. Nie potrafi samodzielnie analizować informacji uzyskanych drogą elektroniczną. Nie korzysta z baz danych teologiczno-kanonicznych. Nie stosuje zasad bezpieczeństwa komputerowego i ochrony informacji oraz baz danych.

- na ocenę 3 (dst): Student posługuje się aplikacjami biurowymi. Korzysta w stopniu podstawowym z prawniczych elektronicznych systemów wyszukiwawczych. W podobnym stopniu potrafi samodzielnie analizować informacje uzyskane drogą elektroniczną. Korzysta z zasadniczych baz danych teologiczno-kanonicznych. Stosuje elementarne zasady bezpieczeństwa komputerowego i ochrony informacji oraz baz danych.

- na ocenę 4 (db): Student korzysta z prawniczych elektronicznych systemów wyszukiwawczych. Potrafi samodzielnie analizować informacje uzyskane drogą elektroniczną. Korzysta z baz danych teologiczno-kanonicznych. Stosuje zasady bezpieczeństwa komputerowego i ochrony informacji oraz baz danych.

- na ocenę 5 (bdb): Student swobodnie korzysta z prawniczych elektronicznych systemów wyszukiwawczych. W podobnym stopniu potrafi samodzielnie analizować informacje uzyskane drogą elektroniczną. Bardzo dobrze korzysta z baz danych teologiczno-kanonicznych.

Kompetencje:

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie jest zainteresowany dalszym pogłębianiem wiedzy, ani przestrzeganiem norm etycznych i zawodowych przy zbieraniu i przetwarzaniu informacji. Nie jest odpowiedzialny za infrastrukturę komputerową, której używa. Nie potrafi pracować w grupie, m.in. przy zbieraniu informacji i realizacji wspólnych projektów.

- na ocenę 3 (dst.): Student jest zainteresowany dalszym pogłębianiem wiedzy oraz przestrzeganiem norm etycznych i zawodowych przy zbieraniu i przetwarzaniu informacji. Jest odpowiedzialny za infrastrukturę komputerową, której używa. Potrafi pracować w grupie, przy zbieraniu informacji i realizacji wspólnych projektów.

- na ocenę 4 (db.): Student interesuje się rozwojem nowych mediów oraz związanych z tym zagadnień odnoszących się do jego pracy zawodowej. Aktywnie pracuje w grupie, przy zbieraniu informacji i realizacji wspólnych projektów.

- na ocenę 5 (bdb.): Student aktywnie pogłębia swoją wiedzę dotyczącą nowych mediów, którą stara się zastosować do pracy zawodowej. Próbuje tworzyć nowe projekty, np. budując własne bazy danych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Domaszk
Prowadzący grup: Arkadiusz Domaszk
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a21hk6j7ECVqgsxOTgaR1ewbP5aQ9zIHTap4nHDrR0Xs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2a78e4ba-c1d5-4885-884a-bc515e1c9591&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Pełny opis:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Literatura:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Wymagania wstępne:

Zainstalowana aplikacja Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)