Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo konstytucyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-S-KON-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo konstytucyjne
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aHy9XjPrTGg9TGHmIfIYpicrL1iJYlPHLi4GuYWCSW8A1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2c041556-a765-4640-92ca-0fe4914abd49&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W08, PK_U05

PK_K05

Skrócony opis:

Opanowanie przez studenta aparatu pojęciowego, umiejętności analizy tekstów prawnych, słownictwa prawniczego, instytucji prawnych w zakresie prawa konstytucyjnego

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie następujących tematów:

(wykład)

1. Wprowadzenie do przedmiotu

2. Podstawowe zasady ustroju konstytucyjnego

3. Wolnosci, prawa i obowiazki człowieka i obywatela

4. Prawo wyborcze i Parlament

5. Prezydent Rzeczypospolitej

6. Rada Ministrów

7. Władza sadownicza

8. Zasady naczelne ustroju Unii Europejskiej

9. Instytucje Unii Europejskiej

(ćwiczenia)

1. Skarga do Trybunału Konstytucyjnego

2. Wniosek o stwierdzenie niezgodności aktu normatywnego z konstytucją i innymi aktami normatywnymi

3. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych przez Trybunał Konstytucyjny

4. Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Literatura:

J. Mordwiłko, Wybór aktów prawnych do nauki prawa konstytucyjnego, Wyd. Liber, Warszawa (najnowsze wydanie)

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Wyd. Liber, Warszawa

(najnowsze wydanie)

M. Granat, Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach, Wyd. LexisNexis,

Warszawa (najnowsze wydanie).

Literatura fakultatywna:

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2009 r. (sygn. akt K 55/07), Zeszyty Naukowe KUL 57 (2014) 2/226, s. 31-46

Współdziałanie między państwem a Kościołem na rzecz ubogich, [w:] Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie, J. Krukowski, M. Sitarz, H. Stawniak (red.), Lublin 2015, s. 307-322

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1

Student ma uporzadkowana znajomosc problematyki dotyczacej podstawowych zagadnień z prawa konstytucyjnego

Umiejętności

EK 3

Student potrafi wykorzystac podstawowe srodki prawne wynikajace z prawa konstytucyjnego

Kompetencje

EK 5

Student potrafi formułowac własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne zwiazane z prawem konstytucyjnym

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA:

ocena ndst (2) student nie zna podstawowych instytucji prawnych, problematyki oraz orzecznictwa związanych z przedmiotem zajęć,

ocena dst (3) - j.w. w stopniu przynajmniej poprawnym.

ocena db (4) - j.w. w stopniu prawidłowym, pozwalającym na zajęcie własnego stanowiska

ocena bdb (5) - j.w. w stopniu wzorowym, pozwalającym na swobodną dyskusję z wykorzystaniem trafnej argumentacji.

UMIEJĘTNOŚCi:

ocena ndst (2) student nie potrafi dokonywać samodzielnej wykładni obowiązujących przepisów związanych z przedmiotem zajęć jak również przedstawić wywodu prawniczego,

ocena dst (3) - j.w. w stopniu przynajmniej poprawnym.

ocena db (4) - j.w. w stopniu prawidłowym, pozwalającym na zajęcie własnego stanowiska

ocena bdb (5) - j.w. w stopniu wzorowym, pozwalającym na swobodną dyskusję z wykorzystaniem trafnej argumentacji.

KOMPETENCJE:

- ocena ndst (2) - student nie potrafi potrafi formułować własnych wypowiedzi oraz konstruktywnych uwag krytyczne oraz nie widzi potrzeby stałego obowiązku poznawania przepisów i aktualnego orzecznictwa związanego z przedmiotem zajęć

ocena dst (3) - j.w. w stopniu przynajmniej poprawnym.

ocena db (4) - j.w. w stopniu prawidłowym, pozwalającym na zajęcie własnego stanowiska

ocena bdb (5) - j.w. w stopniu wzorowym, pozwalającym na swobodną dyskusję z wykorzystaniem trafnej argumentacji.

na ocenę końcową składa się ocena z egzaminu ustnego, podczas którego student musi wykazać się odpowiednia znajomością źródeł prawa oraz literatury przedmiotu oraz osiągnieciem efektów kształcenia w skali ocen od niedostatecznej (2) do bardzo dobrej (5)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Mróz, Michał Poniatowski
Prowadzący grup: Arkadiusz Mróz, Michał Poniatowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aHy9XjPrTGg9TGHmIfIYpicrL1iJYlPHLi4GuYWCSW8A1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2c041556-a765-4640-92ca-0fe4914abd49&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Opanowanie przez studenta aparatu pojęciowego, umiejętności analizy tekstów prawnych, słownictwa prawniczego, instytucji prawnych w zakresie prawa konstytucyjnego

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie następujących tematów:

(wykład)

1. Wprowadzenie do przedmiotu

2. Podstawowe zasady ustroju konstytucyjnego

3. Wolnosci, prawa i obowiazki człowieka i obywatela

4. Prawo wyborcze i Parlament

5. Prezydent Rzeczypospolitej

6. Rada Ministrów

7. Władza sadownicza

8. Zasady naczelne ustroju Unii Europejskiej

9. Instytucje Unii Europejskiej

(ćwiczenia)

1. Skarga do Trybunału Konstytucyjnego

2. Wniosek o stwierdzenie niezgodności aktu normatywnego z konstytucją i innymi aktami normatywnymi

3. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych przez Trybunał Konstytucyjny

4. Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Literatura:

J. Mordwiłko, Wybór aktów prawnych do nauki prawa konstytucyjnego, Wyd. Liber, Warszawa (najnowsze wydanie)

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Wyd. Liber, Warszawa

(najnowsze wydanie)

M. Granat, Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach, Wyd. LexisNexis,

Warszawa (najnowsze wydanie).

Literatura fakultatywna:

M. Poniatowski, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2009 r. (sygn. akt K 55/07), Zeszyty Naukowe KUL 57 (2014) 2/226, s. 31-46

M. Poniatowski, Współdziałanie między państwem a Kościołem na rzecz ubogich, [w:] Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie, J. Krukowski, M. Sitarz, H. Stawniak (red.), Lublin 2015, s. 307-322

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu wstępu do prawoznawstwa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Mróz, Michał Poniatowski
Prowadzący grup: Arkadiusz Mróz, Michał Poniatowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aHy9XjPrTGg9TGHmIfIYpicrL1iJYlPHLi4GuYWCSW8A1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2c041556-a765-4640-92ca-0fe4914abd49&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Opanowanie przez studenta aparatu pojęciowego, umiejętności analizy tekstów prawnych, słownictwa prawniczego, instytucji prawnych w zakresie prawa konstytucyjnego

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie następujących tematów:

(wykład)

1. Wprowadzenie do przedmiotu

2. Podstawowe zasady ustroju konstytucyjnego

3. Wolnosci, prawa i obowiazki człowieka i obywatela

4. Prawo wyborcze i Parlament

5. Prezydent Rzeczypospolitej

6. Rada Ministrów

7. Władza sadownicza

8. Zasady naczelne ustroju Unii Europejskiej

9. Instytucje Unii Europejskiej

(ćwiczenia)

1. Skarga do Trybunału Konstytucyjnego

2. Wniosek o stwierdzenie niezgodności aktu normatywnego z konstytucją i innymi aktami normatywnymi

3. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych przez Trybunał Konstytucyjny

4. Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Literatura:

J. Mordwiłko, Wybór aktów prawnych do nauki prawa konstytucyjnego, Wyd. Liber, Warszawa (najnowsze wydanie)

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Wyd. Liber, Warszawa

(najnowsze wydanie)

M. Granat, Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach, Wyd. LexisNexis,

Warszawa (najnowsze wydanie).

Literatura fakultatywna:

M. Poniatowski, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2009 r. (sygn. akt K 55/07), Zeszyty Naukowe KUL 57 (2014) 2/226, s. 31-46

M. Poniatowski, Współdziałanie między państwem a Kościołem na rzecz ubogich, [w:] Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie, J. Krukowski, M. Sitarz, H. Stawniak (red.), Lublin 2015, s. 307-322

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu wstępu do prawoznawstwa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Mróz, Michał Poniatowski
Prowadzący grup: Arkadiusz Mróz, Michał Poniatowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)