Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny-Ochrona danych osobowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-S-OD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny-Ochrona danych osobowych
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy: Wykłady monograficzne 1-5 rok
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są zagadnienia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W oparciu o bogate orzecznictwo i poglądy doktryny prezentowane są praktyczne problemy wykładni i stosowania prawa. Znajomość prawnych podstaw ochrony danych osobowych jest niezbędna zwłaszcza dla zatrudnionych w wymiarze sprawiedliwości i w administracji publicznej.

Pełny opis:

Geneza i funkcje regulacji prawnej ochrony danych osobowych; prawne podstawy ochrony danych osobowych; pojęcie danych osobowych; zakres zastosowania unormowań ochrony danych osobowych; przesłanki i zasady przetwarzania danych osobowych;

udostępnianie danych osobowych; szczególne unormowania ochrony danych osobowych; obowiązki administratora danych osobowych; prawa osób, których dane są przetwarzane; transgraniczny przepływ danych osobowych; odpowiedzialność za naruszenie regulacji ochrony danych osobowych.

Literatura:

Źródła:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Literatura:

1. J.Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2015.

2. M. Jagielski, Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy europejskie, Warszawa 2010.

3. Barta P., Litwiński P., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. 3., C.H. Beck, Warszawa 2015.

4. Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2014, (red.: Sibiga G.), dodatek specjalny do Monitor Prawniczy z 2014 r. nr 9.

5. Banyś T.A.J., Łuczak J., Ochrona danych osobowych w praktyce. Jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych, PRESSCOM, Wrocław 2014.

6. Fajgielski P., Administrator bezpieczeństwa informacji – geneza, stan obecny i perspektywa zmian, Monitor Prawniczy z 2014, nr 9, str. 39 -44.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

EK 1 - Student zna i rozumie podstawowe pojęcia w zakresie ochrony danych osobowych

EK 2 - Student prawidłowo definiuje zasady przetwarzania danych osobowych

EK 3 - Student rozróżnia prawa osoby której dane są przetwarzane od praw i obowiązków podmiotów upoważnionych do przetwarzania tych danych

UMIEJĘTNOŚCI

EK 4 - Student posługuje się swobodnie terminologią z zakresu ochrony danych osobowych

EK 5 - Student analizuje prawidłowo i poddaje krytyce orzecznictwo sądów oraz dorobek doktryny w zakresie ochrony danych osobowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

EK 6 - Student dyskutuje i chętnie podejmuje się interpretacji przepisów z zakresu ochrony danych osobowych

EK 7 - Student jest kreatywny i dąży do zdobycia jak najszerszej wiedzy

ECTS: 3

udział w wykładzie - 30 h - 2 ECTS

przygotowanie do egzaminu - 15 h - 1/2 ECTS

przygotowanie do zajęć i konsultacje - 15 h - 1/2 ECTS

RAZEM: 60 h - 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

-wykład: opanowanie wiedzy teoretycznej, udział w zajęciach (frekwencja), aktywność na zajęciach, analiza orzecznictwa

FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ:

egzamin ustny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)