Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo Kościołów Wschodnich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-S-PKW-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo Kościołów Wschodnich
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

prawo kanoniczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W06, PK_U06

PK_K05

Wymagania wstępne:

Student jest zobowiązany zdać egzaminy i zaliczyć ćwiczenia z hierarchiczny ustrój Kościoła Powszechnego i Kościoła partykularnego według norm KPK/83

Skrócony opis:

Wykłady i ćwiczenia będą poświęcone przybliżeniu studentom specyfiki chrześcijańskiego Wschodu, uwzględniając w pierwszej kolejności prawo powszechne Kościołów wschodnich pozostających w pełnej jedności z Kościołem rzymskokatolickim, poszerzone także o podstawowe aspekty wschodnich Kościołów niekatolickich oraz kwestie natury międzyobrządkowej.

Pełny opis:

Wykłady poświęcone są poszczególnym zagadnieniom zawartym w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii, które zostały uregulowane w sposób odmienny niż ma to miejsce w legislacji Kościoła łacińskiego. Pozwala to uchwycić specyfikę katolickiego Wschodu.

Wykład rozpoczyna się o omówienia historii powstania katolickich Kościołów wschodnich, uwzględniając również istnienie Kościołów prawosławnych. Kolejne zagadnienia, o charakterze opisowo-analitycznym, dotyczą kolejno: kwestii przynależności kościelnej, ustroju hierarchicznego, sakramentów, kar oraz aspektów ekumenicznych.

Celem ćwiczeń jest natomiast praktyczna aplikacja zasad specyficznych dla prawodawstwa wschodniego (nade wszystko w tym, co dotyczy przynależności kościelnej oraz prawa małżeńskiego), a także praca z tekstem ukierunkowana ku analizie źródeł prawnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Nitkiewicz K., Katolickie Kościoły Wschodnie. Kompendium prawa, Sandomierz 2014

Literatura uzupełniająca:

Adamowicz L., Wprowadzenie do prawa o sakramentach św. według Kodeksu Prawa Kanonicznego i Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, Lublin 1999

Kałowski J., Prawo o Instytutach Życia Konsekrowanego według Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, Warszawa 1994

Nowicka U., Aspekty ekumeniczne w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich, w: J. Wroceński, H. Pietrzak (red.), Ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin, Warszawa 2010, s. 369-389

Nowicka U., Przeszkody małżeńskie w perspektywie międzyobrządkowej według KPK i KKKW, Ius Matrimoniale 15 (21) 2010, s. 7-25

Nowicka U., Przynależność wiernych do Kościoła według KKKW i KPK, Prawo Kanoniczne 53 (2010), nr 1-2, s. 269-298

Przekop E., Kodyfikacja prawa katolickich Kościołów wschodnich przed promulgacją nowego Kodeksu (1990) przez papieża Jana Pawła II, Studia Ełckie 1 (1999), s. 156-174

Wojciechowski G., Ustrój hierarchiczny katolickich Kościołów wschodnich. Wybrane zagadnienia, Lublin 2011

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy:

EK 1 - student zna podstawową terminologię katolickiego prawa Kościołów wschodnich

EK 2 - student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień katolickiego prawa wschodniego

EK 3 - student posiada wiedzę na temat genezy, przynależności, i ustroju katolickich Kościołów wschodnich, sprawowania sakramentów oraz problemów międzyobrządkowych

W zakresie umiejętności:

EK 4 - student potrafi samodzielnie analizować normy kodeksowe i partykularne oraz inne dokumenty dotyczące katolickich Kościołów wschodnich

EK 5 - student potrafi formułować, tak w mowie jak i na piśmie, zagadnienia prawne z zakresu katolickich Kościołów wschodnich; potrafi wskazać zasadnicze różnice pomiędzy prawem łacińskim i wschodnim

EK 6 - student potrafi znaleźć i poprawnie wykorzystać źródła informacji na temat prawa katolickich Kościołów wschodnich

W zakresie kompetencji:

EK 7 - student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu prawa katolickich Kościołów wschodnich

EK 8 - student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

Metody i kryteria oceniania:

Ocena EK 1-8

ocena 2 (ndst):

- student nie zna podstawowej terminologii katolickiego prawa wschodniego; nie ma uporządkowanej znajomości podstawowych zagadnień katolickiego prawa wschodniego; nie posiada wiedzy na temat genezy, przynależności, i ustroju katolickich Kościołów wschodnich, sprawowania sakramentów oraz problemów międzyobrządkowych.

- student nie potrafi samodzielnie analizować norm kodeksowych i partykularnych oraz innych dokumentów dotyczących katolickich Kościołów wschodnich; nie potrafi formułować, tak w mowie jak i na piśmie, zagadnień prawnych z zakresu katolickich Kościołów wschodnich; nie potrafi wskazać zasadniczych różnic pomiędzy prawem łacińskim i wschodnim; nie potrafi znaleźć i poprawnie wykorzystać źródeł informacji na temat prawa katolickich Kościołów wschodnich.

- student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualnej pracy mającej na celu przyswojenie treści z zakresu prawa katolickich Kościołów wschodnich; nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, nie biorąc udziału w dyskusjach.

ocena 3 (dst):

- student w ograniczonym stopniu zna podstawową terminologię katolickiego prawa wschodniego; ma słabo uporządkowaną znajomości podstawowych zagadnień katolickiego prawa wschodniego; posiada w stopniu znacznie ograniczonym wiedzę na temat genezy, przynależności, i ustroju katolickich Kościołów wschodnich, sprawowania sakramentów oraz problemów międzyobrządkowych.

- student potrafi w graniczonym stopniu samodzielnie analizować normy kodeksowe i partykularne oraz inne dokumenty dotyczące katolickich Kościołów wschodnich; potrafi częściowo formułować, tak w mowie jak i na piśmie, zagadnienia prawne z zakresu katolickich Kościołów wschodnich; z wielkimi trudnościami potrafi wskazać zasadnicze różnice pomiędzy prawem łacińskim i wschodnim; w ograniczonym stopniu potrafi znaleźć i wykorzystać źródła informacji na temat prawa katolickich Kościołów wschodnich.

- student w ograniczonym stopniu potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę w celu przyswojenie treści z zakresu prawa katolickich Kościołów wschodnich; sporadycznie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, rzadko biorąc udział w dyskusjach.

ocena 4 (db):

- student zna dobrze podstawową terminologię katolickiego prawa wschodniego; ma dobrze uporządkowaną znajomośći podstawowych zagadnień katolickiego prawa wschodniego; posiada dobrą wiedzę na temat genezy, przynależności, i ustroju katolickich Kościołów wschodnich, sprawowania sakramentów oraz problemów międzyobrządkowych.

- student potrafi właściwie analizować normy kodeksowe i partykularne oraz inne dokumenty dotyczące katolickich Kościołów wschodnich; potrafi w sposób zadawalający formułować, tak w mowie jak i na piśmie, zagadnienia prawne z zakresu katolickich Kościołów wschodnich; potrafi w sposób zadawalający wskazać zasadnicze różnice pomiędzy prawem łacińskim i wschodnim; potrafi znaleźć i wykorzystać źródła informacji na temat prawa katolickich Kościołów wschodnich.

- student potrafi właściwie zaplanować i zorganizować indywidualną pracę celem przyswojenia treści z zakresu prawa katolickich Kościołów wschodnich; często angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, biorąc udział w dyskusjach.

ocena 5 (bdb):

- student w pełni zna podstawową terminologię katolickiego prawa wschodniego; ma bardzo dobrze uporządkowaną wiedzę w zakresie podstawowych zagadnień katolickiego prawa wschodniego; posiada kompletną wiedzę na temat genezy, przynależności, i ustroju katolickich Kościołów wschodnich, sprawowania sakramentów oraz problemów międzyobrządkowych.

- student potrafi bezbłędnie analizować normy kodeksowe i partykularne oraz inne dokumenty dotyczące katolickich Kościołów wschodnich; potrafi bezbłędnie formułować, tak w mowie jak i na piśmie, zagadnienia prawne z zakresu katolickich Kościołów wschodnich; potrafi w sposób bezbłędny wskazać zasadnicze różnice pomiędzy prawem łacińskim i wschodnim; potrafi znaleźć i wykorzystać źródła informacji na temat prawa katolickich Kościołów wschodnich.

- student potrafi prawidłowo i komplesowo zaplanować i zorganizować indywidualną pracę w celu przyswojenie treści z zakresu prawa katolickich Kościołów wschodnich; bardzo często angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, biorąc udział w dyskusjach, formułując swoje stanowisko, wyrażając konstruktywne uwagi krytyczne.

Na końcową ocenę składają się:

- obecność na wykładach

- zaangażowanie podczas wykładów

- ocena z egzaminu ustnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Stokłosa
Prowadzący grup: Marek Stokłosa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]

WYKŁADY: 4 ECTS

Udział w wykładach: 45 godz.

Indywidualne studium: 40 godz.

Konsultacje: 10

Przygotowanie do egzaminu: 25 godz


CWICZENIA: 3 ECTS

Udział w ćwiczeniach: 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 30 godz.

Konsultacje: 10 godz.

Przygotowanie do kolokwium: 20

Suma godzin: 210 [210/30(25)=7]

Liczba ECTS: 7

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

j.w

Literatura:

jw.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Stokłosa
Prowadzący grup: Marek Stokłosa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]

WYKŁADY: 4 ECTS

Udział w wykładach: 45 godz.

Indywidualne studium: 40 godz.

Konsultacje: 10

Przygotowanie do egzaminu: 25 godz


CWICZENIA: 3 ECTS

Udział w ćwiczeniach: 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 30 godz.

Konsultacje: 10 godz.

Przygotowanie do kolokwium: 20

Suma godzin: 210 [210/30(25)=7]

Liczba ECTS: 7

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

j.w.

Literatura:

j.w.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Stokłosa
Prowadzący grup: Marek Stokłosa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]

WYKŁADY: 4 ECTS

Udział w wykładach: 45 godz.

Indywidualne studium: 40 godz.

Konsultacje: 10

Przygotowanie do egzaminu: 25 godz


CWICZENIA: 3 ECTS

Udział w ćwiczeniach: 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 30 godz.

Konsultacje: 10 godz.

Przygotowanie do kolokwium: 20

Suma godzin: 210 [210/30(25)=7]

Liczba ECTS: 7

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

j.w.

Literatura:

j.w.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Stokłosa
Prowadzący grup: Marek Stokłosa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)