Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo kanonizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-S-PKZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo kanonizacyjne
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afc73da093e254b62a976d2daae10f891%40thread.tacv2/conversations?groupId=12ddb273-ef2c-4277-8e0f-278a48b0dd33&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

prawo kanoniczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W05, PK_W11

PK_U04, PK_K05

Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu: Kanoniczny proces sporny

Skrócony opis:

Zapoznanie Studentów z istotnymi elementami kanonizacyjnego prawa materialnego, z warunkami rozpoczęcia procesu kanonizacyjnego oraz z jego przebiegiem - na szczeblu diecezjalnym i rzymskim - w odniesieniu do heroiczności cnót, męczeństwa i cudu, a także z zagadnieniem przyznania tytułu Doktora Kościoła.

Pełny opis:

CZEŚĆ PIERWSZA - PRAWO KANONIZACYJNE MATERIALNE:

1. Teologiczne pojęcie doskonałości i świętości. 2. Kanonistyczne pojęcie świętości. 3. Cud jako środek dowodowy. 4. Formy orzekania świętości kanonizowanej.

CZĘŚĆ DRUGA - PROCEDURA KANONIZACYJNA

A. PROCES DOTYCZĄCY HEROICZNOŚCI CNÓT

I. PRZYGOTOWANIE DO ROZPOCZĘCIA PROCESU. 1. Warunki ze strony kandydata na ołtarze. 2. Powód. 3. Postulator. 4. Zebranie wiadomości o życiu kandydata na ołtarze. 5. Zebranie pism. 6. Napisanie życiorysu. 7. Lista świadków. 8. Szerzenie kultu prywatnego. 9. Zabezpieczenie grobu i pamiątek.

II. POSTĘPOWANIE NA TERENIE DIECEZJI. 1. Osoby biorące udział w procesie. 2. Rodzaje spraw. 3. Władza kompetentna. 4. Postępowanie wstępne ordynariusza miejsca. 5. Rozpoczęcie sprawy beatyfikacyjnej. 6. Powołanie trybunału. 7. Otwarcie postępowania diecezjalnego. 8. Działanie powołanego trybunału.

III. POSTĘPOWANIE RZYMSKIE: 1. Kompetencje Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 2. Struktura Kongregacji. 3. Procedura. 4. Dekret o heroiczności cnót.

B. PROCES DOTYCZĄCY MĘCZEŃSTWA

I. Przygotowanie do rozpoczęcia procesu. II. Postępowanie diecezjalne. III. Postępowanie rzymskie. IV. Dekret o męczeństwie.

C. PROCES DOTYCZĄCY CUDU

I. Przygotowanie do udowodnienia cudu. II. Postępowanie diecezjalne. III. Postępowanie rzymskie. IV. Dekret o cudzie.

D. BEATYFIKACJA

E. KANONIZACJA.

CZĘŚĆ TRZECIA - NADANIE TYTUŁU DOKTORA KOŚCIOŁA

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. BAR J. - MISZTAL H., Postępowanie kanonizacyjne, Warszawa 1985.

2. MISZTAL H., Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego, Zarys historii, Procedura, Lublin 2002.

3. MISZTAL H., Sanctorum Mater. Instrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych. Komentarz, Lublin 2008.

4. W.K. KIWIOR, Czynności poprzedzające otwarcie dochodzenia w sprawie wyznawcy, Warszawa 2013.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 21.11.1964, nn. 39-42 (rozdz. V. Powszechne powołanie do świętości w Kościele), w: SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 2002, 141-146.

2. JAN PAWEŁ II List apostolski Novo millennio ineunte, 06.01.2001, nn. 30-57.

3. FRANCISZEK, List apostolski m.p. Maiorem hac dilectionem, 11.07.2017, w: L’Osservatore Romano, wydanie polskie 38/8 (2017) 10-13.

4. W. SŁOMKA, Wizja świętości w dokumentach Soboru Watykańskiego II, w: Duchowość chrześcijańska na progu trzeciego tysiąclecia, Kraków 1999, 30-47.

5. KARD. JOSÉ SARAIVA MARTINEZ, CMF, Święci i świętość według Jana Pawła II, w: www.opoka.org.pl/biblioteka/

T/TH/THO/25jp/martins_swietosc.html - 40k -

6. HUSCENOT J., Doktorzy Kościoła, Częstochowa 2002.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

EK 1 - student zna podstawową terminologię z zakresu prawa kanonizacyjnego materialnego i procesowego

EK 2 - student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących prawa kanonizacyjnego materialnego i procesowego

EK 3 - student posiada wiedzę na temat najważniejszych problemów teoretyczno-praktycznych w zakresie postępowania kanonizacyjnego na etapie diecezjalnym i rzymskim

UMIEJĘTNOŚCI:

EK 4 - student potrafi dokonać wykładni przepisów prawa kanonizacyjnego i przedstawić jej wyniki

EK 5 - student formułuje w mowie zagadnienia z zakresu postępowania kanonizacyjnego i potrafi jej przedstawić w świetle przepisów prawa kanonizacyjnego

EK 6 - student znajduje i właściwie wykorzystuje fontes cognoscendi i literaturę prawa kanonizacyjnego

KOMPETENCJE:

EK 7 - student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mająca na celu przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z prawa kanonizacyjnego

EK 8 - student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, uczestnicząc w dyskusjach, formułując swoje stanowisko, wyrażając konstruktywne uwagi krytyczne

ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.]

udział w wykładach: 30 godz.

lektura wskazanej literatury: 25 godz.

przygotowanie do egzaminu: 22 godz.

konsultacje: 3 godz.

razem: 80 godz.

liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Ocena EK 1-8.

ocena 2 (ndst):

- student nie zna podstawowej terminologii z zakresu prawa kanonizacyjnego materialnego i procesowego; nie zna podstawowych zagadnień dotyczących prawa kanonizacyjnego materialnego i procesowego; nie ma wiedzy na temat najważniejszych problemów teoretyczno-praktycznych w zakresie postępowania kanonizacyjnego na etapie diecezjalnym i rzymskim

- student nie potrafi dokonać wykładni przepisów prawa kanonizacyjnego i przedstawić jej wyników; nie umie sformułować w mowie zagadnień z zakresu postępowania kanonizacyjnego i nie potrafi tego przedstawić w świetle przepisów prawa kanonizacyjnego; nie umie znaleźć i właściwie wykorzystać fontes cognoscendi i literatury z zakresu prawa kanonizacyjnego

- student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualnej pracy mającej na celu przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z prawa kanonizacyjnego; zupełnie nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, nie uczestniczy w dyskusjach, nie formułuje swojego stanowiska, nie wyraża konstruktywnych uwag krytycznych.

ocena 3 (dst):

- student zna w ograniczonym stopniu podstawową terminologię z zakresu prawa kanonizacyjnego materialnego i procesowego; ma słabo uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących prawa kanonizacyjnego materialnego i procesowego; posiada znacznie ograniczoną wiedzę na temat najważniejszych problemów teoretyczno-praktycznych w zakresie postępowania kanonizacyjnego na etapie diecezjalnym i rzymskim

- student potrafi w ograniczonym stopniu dokonać wykładni przepisów prawa kanonizacyjnego i przedstawić jej wyników; potrafi częściowo sformułować w mowie i na piśmie zagadnienia z zakresu postępowania kanonizacyjnego i potrafi częściowo to przedstawić w świetle przepisów prawa kanonizacyjnego; z błędami znajduje i dobrze wykorzystuje fontes cognoscendi i literaturę z zakresu prawa kanonizacyjnego

- student potrafi w ograniczonym stopniu zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z prawa kanonizacyjnego; sporadycznie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, uczestnicząc w dyskusjach, formułując swoje stanowisko, wyrażając konstruktywne uwagi krytyczne.

ocena 4 (db):

- student zna w pełni podstawową terminologię z zakresu prawa kanonizacyjnego materialnego i procesowego; ma średnio uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących prawa kanonizacyjnego materialnego i procesowego; posiada częściową wiedzę na temat najważniejszych problemów teoretyczno-praktycznych w zakresie postępowania kanonizacyjnego na etapie diecezjalnym i rzymskim

- student potrafi właściwie dokonać wykładni przepisów prawa kanonizacyjnego i przedstawić jej wyników; potrafi zadowalająco sformułować w mowie i na piśmie zagadnienia z zakresu postępowania kanonizacyjnego i potrafi dobrze to przedstawić w świetle przepisów prawa kanonizacyjnego; w większości przypadków prawidłowo znajduje i dobrze wykorzystuje fontes cognoscendi i literaturę z zakresu prawa kanonizacyjnego

- student potrafi właściwie zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z prawa kanonizacyjnego; często angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, uczestnicząc w dyskusjach, formułując swoje stanowisko, wyrażając konstruktywne uwagi krytyczne.

ocena 5 (bdb):

- student zna w pełni podstawową terminologię z zakresu prawa kanonizacyjnego materialnego i procesowego; ma w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących prawa kanonizacyjnego materialnego i procesowego; posiada kompletną wiedzę na temat najważniejszych problemów teoretyczno-praktycznych w zakresie postępowania kanonizacyjnego na etapie diecezjalnym i rzymskim

- student całkowicie poprawnie potrafi dokonać wykładni przepisów prawa kanonizacyjnego i przedstawić jej wyników; potrafi bezbłędnie sformułować w mowie i na piśmie zagadnienia z zakresu postępowania kanonizacyjnego i potrafi bardzo dobrze to przedstawić w świetle przepisów prawa kanonizacyjnego; bezbłędnie znajduje i wykorzystuje fontes cognoscendi i literaturę z zakresu prawa kanonizacyjnego.

- student potrafi prawidłowo i kompleksowo zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z prawa kanonizacyjnego; bardzo często angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, uczestnicząc w dyskusjach, formułując swoje stanowisko, wyrażając konstruktywne uwagi krytyczne.

Na ocenę końcową składają się:

1. obecność na zajęciach

2. zaangażowanie podczas wykładów (udział w dyskusjach, formułowanie swojego stanowiska, wyrażanie konstruktywnych uwagi krytycznych),

3. ocena z egzaminu ustnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kiwior
Prowadzący grup: Wiesław Kiwior
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afc73da093e254b62a976d2daae10f891%40thread.tacv2/conversations?groupId=12ddb273-ef2c-4277-8e0f-278a48b0dd33&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie Studentów z istotnymi elementami kanonizacyjnego prawa materialnego, z warunkami rozpoczęcia procesu kanonizacyjnego oraz z jego przebiegiem - na szczeblu diecezjalnym i rzymskim - w odniesieniu do heroiczności cnót, męczeństwa i cudu, a także z zagadnieniem przyznania tytułu Doktora Kościoła.

Pełny opis:

CZEŚĆ PIERWSZA - PRAWO KANONIZACYJNE MATERIALNE:

1. Teologiczne pojęcie doskonałości i świętości. 2. Kanonistyczne pojęcie świętości. 3. Cud jako środek dowodowy. 4. Formy orzekania świętości kanonizowanej.

CZĘŚĆ DRUGA - PROCEDURA KANONIZACYJNA

A. PROCES DOTYCZĄCY HEROICZNOŚCI CNÓT

I. PRZYGOTOWANIE DO ROZPOCZĘCIA PROCESU. 1. Warunki ze strony kandydata na ołtarze. 2. Powód. 3. Postulator. 4. Zebranie wiadomości o życiu kandydata na ołtarze. 5. Zebranie pism. 6. Napisanie życiorysu. 7. Lista świadków. 8. Szerzenie kultu prywatnego. 9. Zabezpieczenie grobu i pamiątek.

II. POSTĘPOWANIE NA TERENIE DIECEZJI. 1. Osoby biorące udział w procesie. 2. Rodzaje spraw. 3. Władza kompetentna. 4. Postępowanie wstępne ordynariusza miejsca. 5. Rozpoczęcie sprawy beatyfikacyjnej. 6. Powołanie trybunału. 7. Otwarcie postępowania diecezjalnego. 8. Działanie powołanego trybunału.

III. POSTĘPOWANIE RZYMSKIE: 1. Kompetencje Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 2. Struktura Kongregacji. 3. Procedura. 4. Dekret o heroiczności cnót.

B. PROCES DOTYCZĄCY MĘCZEŃSTWA

I. Przygotowanie do rozpoczęcia procesu. II. Postępowanie diecezjalne. III. Postępowanie rzymskie. IV. Dekret o męczeństwie.

C. PROCES DOTYCZĄCY CUDU

I. Przygotowanie do udowodnienia cudu. II. Postępowanie diecezjalne. III. Postępowanie rzymskie. IV. Dekret o cudzie.

D. BEATYFIKACJA

E. KANONIZACJA.

CZĘŚĆ TRZECIA - NADANIE TYTUŁU DOKTORA KOŚCIOŁA

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. BAR J. - MISZTAL H., Postępowanie kanonizacyjne, Warszawa 1985.

2. MISZTAL H., Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego, Zarys historii, Procedura, Lublin 2002.

3. MISZTAL H., Sanctorum Mater. Instrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych. Komentarz, Lublin 2008.

4. W.K. KIWIOR, Czynności poprzedzające otwarcie dochodzenia w sprawie wyznawcy, Warszawa 2013.

5. H. MISZTAL - L. FIEJDASZ-BUCZEK, Postępowanie kanonizacyjne w diecezji lub eparchii, KUL, Lublin 2017.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 21.11.1964, nn. 39-42 (rozdz. V. Powszechne powołanie do świętości w Kościele), w: SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 2002, 141-146.

2. JAN PAWEŁ II List apostolski Novo millennio ineunte, 06.01.2001, nn. 30-57.

3. FRANCISZEK, List apostolski m.p. Maiorem hac dilectionem, 11.07.2017, w: L’Osservatore Romano, wydanie polskie 38/8 (2017) 10-13.

4. FRANCISZEK, Adhortacja apostolska Gaudete et exsultate O powołaniu do świętości w świecie współczesnym, Wydawnictwp M, Kraków 2018.

5. W. SŁOMKA, Wizja świętości w dokumentach Soboru Watykańskiego II, w: Duchowość chrześcijańska na progu trzeciego tysiąclecia, Kraków 1999, 30-47.

6. KARD. JOSÉ SARAIVA MARTINEZ, CMF, Święci i świętość według Jana Pawła II, w: www.opoka.org.pl/biblioteka/

T/TH/THO/25jp/martins_swietosc.html - 40k -

7. HUSCENOT J., Doktorzy Kościoła, Częstochowa 2002.

Wymagania wstępne:

Zaliczony przedmiot "Kanoniczny proces sporny".

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kiwior
Prowadzący grup: Wiesław Kiwior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie Studentów z istotnymi elementami kanonizacyjnego prawa materialnego, z warunkami rozpoczęcia procesu kanonizacyjnego oraz z jego przebiegiem - na szczeblu diecezjalnym i rzymskim - w odniesieniu do heroiczności cnót, męczeństwa i cudu, a także z zagadnieniem przyznania tytułu Doktora Kościoła.

Pełny opis:

CZEŚĆ PIERWSZA - PRAWO KANONIZACYJNE MATERIALNE:

1. Teologiczne pojęcie doskonałości i świętości. 2. Kanonistyczne pojęcie świętości. 3. Cud jako środek dowodowy. 4. Formy orzekania świętości kanonizowanej.

CZĘŚĆ DRUGA - PROCEDURA KANONIZACYJNA

A. PROCES DOTYCZĄCY HEROICZNOŚCI CNÓT

I. PRZYGOTOWANIE DO ROZPOCZĘCIA PROCESU. 1. Warunki ze strony kandydata na ołtarze. 2. Powód. 3. Postulator. 4. Zebranie wiadomości o życiu kandydata na ołtarze. 5. Zebranie pism. 6. Napisanie życiorysu. 7. Lista świadków. 8. Szerzenie kultu prywatnego. 9. Zabezpieczenie grobu i pamiątek.

II. POSTĘPOWANIE NA TERENIE DIECEZJI. 1. Osoby biorące udział w procesie. 2. Rodzaje spraw. 3. Władza kompetentna. 4. Postępowanie wstępne ordynariusza miejsca. 5. Rozpoczęcie sprawy beatyfikacyjnej. 6. Powołanie trybunału. 7. Otwarcie postępowania diecezjalnego. 8. Działanie powołanego trybunału.

III. POSTĘPOWANIE RZYMSKIE: 1. Kompetencje Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 2. Struktura Kongregacji. 3. Procedura. 4. Dekret o heroiczności cnót.

B. PROCES DOTYCZĄCY MĘCZEŃSTWA

I. Przygotowanie do rozpoczęcia procesu. II. Postępowanie diecezjalne. III. Postępowanie rzymskie. IV. Dekret o męczeństwie.

C. PROCES DOTYCZĄCY CUDU

I. Przygotowanie do udowodnienia cudu. II. Postępowanie diecezjalne. III. Postępowanie rzymskie. IV. Dekret o cudzie.

D. BEATYFIKACJA

E. KANONIZACJA.

CZĘŚĆ TRZECIA - NADANIE TYTUŁU DOKTORA KOŚCIOŁA

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. BAR J. - MISZTAL H., Postępowanie kanonizacyjne, Warszawa 1985.

2. MISZTAL H., Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego, Zarys historii, Procedura, Lublin 2002.

3. MISZTAL H., Sanctorum Mater. Instrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych. Komentarz, Lublin 2008.

4. W.K. KIWIOR, Czynności poprzedzające otwarcie dochodzenia w sprawie wyznawcy, Warszawa 2013.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 21.11.1964, nn. 39-42 (rozdz. V. Powszechne powołanie do świętości w Kościele), w: SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 2002, 141-146.

2. JAN PAWEŁ II List apostolski Novo millennio ineunte, 06.01.2001, nn. 30-57.

3. FRANCISZEK, List apostolski m.p. Maiorem hac dilectionem, 11.07.2017, w: L’Osservatore Romano, wydanie polskie 38/8 (2017) 10-13.

4. W. SŁOMKA, Wizja świętości w dokumentach Soboru Watykańskiego II, w: Duchowość chrześcijańska na progu trzeciego tysiąclecia, Kraków 1999, 30-47.

5. KARD. JOSÉ SARAIVA MARTINEZ, CMF, Święci i świętość według Jana Pawła II, w: www.opoka.org.pl/biblioteka/

T/TH/THO/25jp/martins_swietosc.html - 40k -

6. HUSCENOT J., Doktorzy Kościoła, Częstochowa 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kiwior
Prowadzący grup: Wiesław Kiwior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.]

udział w wykładach: 30 godz.

lektura wskazanej literatury: 25 godz.

przygotowanie do egzaminu: 22 godz.

konsultacje: 3 godz.

razem: 80 godz.

liczba ECTS: 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie Studentów z istotnymi elementami kanonizacyjnego prawa materialnego, z warunkami rozpoczęcia procesu kanonizacyjnego oraz z jego przebiegiem - na szczeblu diecezjalnym i rzymskim - w odniesieniu do heroiczności cnót, męczeństwa i cudu, a także z zagadnieniem przyznania tytułu Doktora Kościoła.

Pełny opis:

CZEŚĆ PIERWSZA - PRAWO KANONIZACYJNE MATERIALNE:

1. Teologiczne pojęcie doskonałości i świętości. 2. Kanonistyczne pojęcie świętości. 3. Cud jako środek dowodowy. 4. Formy orzekania świętości kanonizowanej.

CZĘŚĆ DRUGA - PROCEDURA KANONIZACYJNA

A. PROCES DOTYCZĄCY HEROICZNOŚCI CNÓT

I. PRZYGOTOWANIE DO ROZPOCZĘCIA PROCESU. 1. Warunki ze strony kandydata na ołtarze. 2. Powód. 3. Postulator. 4. Zebranie wiadomości o życiu kandydata na ołtarze. 5. Zebranie pism. 6. Napisanie życiorysu. 7. Lista świadków. 8. Szerzenie kultu prywatnego. 9. Zabezpieczenie grobu i pamiątek.

II. POSTĘPOWANIE NA TERENIE DIECEZJI. 1. Osoby biorące udział w procesie. 2. Rodzaje spraw. 3. Władza kompetentna. 4. Postępowanie wstępne ordynariusza miejsca. 5. Rozpoczęcie sprawy beatyfikacyjnej. 6. Powołanie trybunału. 7. Otwarcie postępowania diecezjalnego. 8. Działanie powołanego trybunału.

III. POSTĘPOWANIE RZYMSKIE: 1. Kompetencje Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 2. Struktura Kongregacji. 3. Procedura. 4. Dekret o heroiczności cnót.

B. PROCES DOTYCZĄCY MĘCZEŃSTWA

I. Przygotowanie do rozpoczęcia procesu. II. Postępowanie diecezjalne. III. Postępowanie rzymskie. IV. Dekret o męczeństwie.

C. PROCES DOTYCZĄCY CUDU

I. Przygotowanie do udowodnienia cudu. II. Postępowanie diecezjalne. III. Postępowanie rzymskie. IV. Dekret o cudzie.

D. BEATYFIKACJA

E. KANONIZACJA.

CZĘŚĆ TRZECIA - NADANIE TYTUŁU DOKTORA KOŚCIOŁA

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. BAR J. - MISZTAL H., Postępowanie kanonizacyjne, Warszawa 1985.

2. MISZTAL H., Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego, Zarys historii, Procedura, Lublin 2002.

3. MISZTAL H., Sanctorum Mater. Instrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych. Komentarz, Lublin 2008.

4. W.K. KIWIOR, Czynności poprzedzające otwarcie dochodzenia w sprawie wyznawcy, Warszawa 2013.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 21.11.1964, nn. 39-42 (rozdz. V. Powszechne powołanie do świętości w Kościele), w: SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 2002, 141-146.

2. JAN PAWEŁ II List apostolski Novo millennio ineunte, 06.01.2001, nn. 30-57.

3. FRANCISZEK, List apostolski m.p. Maiorem hac dilectionem, 11.07.2017, w: L’Osservatore Romano, wydanie polskie 38/8 (2017) 10-13.

4. W. SŁOMKA, Wizja świętości w dokumentach Soboru Watykańskiego II, w: Duchowość chrześcijańska na progu trzeciego tysiąclecia, Kraków 1999, 30-47.

5. KARD. JOSÉ SARAIVA MARTINEZ, CMF, Święci i świętość według Jana Pawła II, w: www.opoka.org.pl/biblioteka/

T/TH/THO/25jp/martins_swietosc.html - 40k -

6. HUSCENOT J., Doktorzy Kościoła, Częstochowa 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kiwior
Prowadzący grup: Wiesław Kiwior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)