Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rodzinne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-S-PR-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo rodzinne
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

prawo kanoniczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PPK_W08, PK_U05 PK_K05


Skrócony opis:

Opanowanie przez studenta aparatu pojęciowego, umiejętności analizy tekstów prawnych, słownictwa prawniczego, instytucji prawnych w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy:

EK 1- student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie prawa rodzinnego obowiązującego w Polsce

W zakresie umiejętności:

EK 2 - student posiada rozszerzoną umiejętność właściwego posługiwania się normami prawa rodzinnego obowiązującego w Polsce

W zakresie kompetencji społecznych:

EK 3 - student potrafi przedstawić argumentację prawną, rozwiązać problem sporny oraz udzielić porady prawnej z prawa rodzinnego obowiązującego w Polsce

Metody i kryteria oceniania:

ocena 2 (ndst):

- student nie ma uporządkowanej i pogłębionej wiedzy w zakresie prawa rodzinnego obowiązującego w Polsce;

- student nie posiada rozszerzonej umiejętności właściwego posługiwania się normami prawa rodzinnego obowiązującego w Polsce;

- student nie potrafi przedstawić argumentacji prawnej, rozwiązać problemu spornego oraz udzielić porady prawnej z prawa rodzinnego obowiązującego w Polsce;

ocena 3 (dst):

- student ma w ograniczonym stopniu uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie prawa rodzinnego obowiązującego w Polsce;

- student posiada w ograniczonym stopniu rozszerzone umiejętności właściwego posługiwania się normami prawa rodzinnego obowiązującego w Polsce;

- student potrafi w ograniczonym zakresie przedstawić argumentację prawną, rozwiązać problem sporny oraz udzielić porady prawnej z prawa rodzinnego obowiązującego w Polsce;

ocena 4 (db):

- student ma w wystarczającym stopniu uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie prawa rodzinnego obowiązującego w Polsce;

- student posiada w wystarczającym stopniu rozszerzone umiejętności właściwego posługiwania się normami prawa rodzinnego obowiązującego w Polsce;

- student potrafi w wystarczającym zakresie przedstawić argumentację prawną, rozwiązać problem sporny oraz udzielić porady prawnej z prawa rodzinnego obowiązującego w Polsce;

ocena 5 (bdb):

- student ma w zaawansowanym stopniu uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie prawa rodzinnego obowiązującego w Polsce;

- student posiada w zaawansowanym stopniu rozszerzone umiejętności właściwego posługiwania się normami prawa rodzinnego obowiązującego w Polsce;

- student potrafi w zaawansowanym zakresie przedstawić argumentację prawną, rozwiązać problem sporny oraz udzielić porady prawnej z prawa rodzinnego obowiązującego w Polsce;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Pietrzak
Prowadzący grup: Helena Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Pietrzak
Prowadzący grup: Helena Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Pietrzak
Prowadzący grup: Helena Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)