Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo cywilne (zobowiązania )

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-S-Z1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne (zobowiązania )
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W08

PK_U05

PK_K05

Wymagania wstępne:

Znajomość zasad i instytucji z zakresu części ogólnej prawa cywilnego.

Skrócony opis:

Podstawowe zasady i instytucje prawa zobowiązań w polskim prawie cywilnym.

Pełny opis:

1. Żródla prawa zobowiązań.

2. Pojęcie oraz elementy stosunku zobowiązaniowego

3 Świadczenie - pojęcie treść i rodzaje.

4. Wielość podmiotów na tle jednego stosunku zobowiązaniowego

5. Umowy jako szczególne źródło zobowiązań- pojęcie, klasyfikacja, treść i forma umów, zagadnienia związane z zawarciem umów, dodatkowe zastrzeżenia umowne, umowy z udziałem osób trzecich, wzorce umowne, w tym umowy z udziałem konsumentów, niedozwolone klauzule umowne

6. Bezpodstawne wzbogacenie

7. Czyny niedozwolone – pojęcie szkody oraz sposoby naprawienia szkody, pojęcie deliktu oraz zakres podstawowych zasad odpowiedzialności, systematyka oraz zakres poszczególnych deliktów na tle KC (zawartych w art. 415-449,1 KC).

8. Problematyka prawna związana z wykonaniem zobowiązań.

9. Skutki niewykonania zobowiązań.

10. Wygaśnięcie zobowiązań.

11. Przejście praw i obowiązków wynikających z zobowiązań.

12. Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika.

13. Wybrane zagadnienia w zakresie części szczegółowej prawa zobowiązań w polskim kodeksie cywilnym.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania część ogółna, wyd. 1, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2013

2. Z. Radwański, A. Olejniczak, zobowiązania część ogólna, wyd. 10, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. E. Łętowska (red.), system prawa cywilnego-część ogólna, t. 5 , Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2013

2. System Prawa Prywatnego. Tom 6, pod red. A. Olejniczaka, Warszawa 2014, wyd. C. H. Beck.

3. System Prawa Prywatnego. Tom 7, pod red. J. Rajskiego, Warszawa 2011, wyd. C. H. Beck.

4. System Prawa Prywatnego. Tom 8, pod red. J. Panowicz-Lipskiej, Warszawa 2011, wyd. C. H. Beck

5. M. Pyziak-Szafnicka (red.), odpowiedzialność cywilna- księga pamiątkowa ku czci prof. Adama Szpunara, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2004

6.M. Kaliński, szkoda na mieniu i jej naprawienie, Wydawnictwo CH Beck, 2 wyd. Warszawa 2011

7. R. Trzaskowski, granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2005

8.E. Łętowska, europejskie prawo umów konsumenckich, Wydawnictwo CH Beck Warszawa 2004

9. K. Pietrzykowski (red.), Kodeks Cywilny Tom I, 7 wyd. Warszawa 2013

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

EK 1 - Student zna treść przepisów z zakresu prawa zobowiązań.

EK 2 - Student zna aktualne orzecznictwo sadowe i literaturę w zakresie prawa zobowiązań

UMIEJĘTNOŚCI

EK 3 - Student umie analizować przepisy z zakresu prawa zobowiązań

EK 4 - Student umie analizować orzeczenia sadowe z zakresu prawa zobowiązań.

KOMPETENCJE

EK 5 - Student potrafi w oparciu o źródła prawa, orzecznictwo i literaturę, rozpoznawać zagadnienia prawne z zakresu prawa zobowiązań.

EK 6 - Student potrafi formułować wnioski de lege lata i de lege ferenda z zakresu prawa zobowiązań.

Punkty ECTS:

Wykład:

udział w wykładzie: 30 godz.- 1 pkt ECTS,

przygotowanie do wykładów: 30 godz. - 1 ECTS

przygotowanie do egzaminu: 30 godz. - 1 ECTS

Ćwiczenia:

udział w ćwiczeniach 30h: - 1 ECTS,

przygotowanie do ćwiczeń 15h: 0,5 ECTS

przygotowanie do zaliczenia 15h - 0,6 ECTS

RAZEM: 5 ECTS.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Formujące:

aktywność na zajęciach, odpowiedź ustna, obserwacje zachowań, praca pisemna.

Podsumowujące (wykład):

obecność na zajęciach, egzamin ustny.

Podsumowującę (ćwiczenia):

obecność na zajęciach, kolokwium pisemne.

Kryteria:

Kryteria oceniania:

WIEDZA:

ocena 2 (ndst): Student nie zna źródeł prawa, orzecznictwa oraz literatury z zakresu prawa zobowiązań.

ocena 3 (dst): Student w ograniczonym zna źródła prawa, orzecznictwo oraz literaturę z zakresu prawa zobowiązań.

ocena 4 (db): Student swobodnie posługuje się źródłami prawa, orzecznictwem oraz literatura z zakresu prawa zobowiązań.

ocena 5 (bdb): Student w pełni precyzyjnie i skutecznie posługuje się źródłami prawa, orzecznictwem oraz literatura z zakresu prawa zobowiązań.

UMIEJETNOSCI:

ocena 2 (ndst): Student nie umie analizowac przepisów, orzecznictwa i literatury z zakresu prawa zobowiązań.

ocena 3 (dst): Student w ograniczonym stopniu umie analizowac przepisy, orzecznictwo i literaturę z zakresu prawa zobowiązań.

ocena 4 (db): Student umie analizowac i stosowac przepisy, orzecznictwo i literaturę z zakresu pprawa zobowiązań.

ocena 5 (bdb): Student w pełni precyzyjnie i skutecznie umie analizowac i stosować przepisy, orzecznictwo i literature z zakresu prawa zobowiązań..

KOMPETENCJE:

ocena 2 (ndst): Student nie potrafi rozwiazac podstawowych zagadnien problematycznych a takze formułowac wniosków de lege lata i de lege ferenda

ocena 3 (dst): Student w ograniczonym stopniu potrafi rozwiazac podstawowe zagadnienia problematyczne. Student potrafi w ograniczonym zakresie formułowac wnioski de lege lata i de lege ferenda

ocena 4 (db): Student potrafi rozwiazac zagadnienia problematyczne a także formułować wnioski de lege lata i de lege ferenda

ocena 5 (bdb): Student potrafi rozwiazac skomplikowane zagadnienia problematyczne jak również formułowac trafne i istotne wnioski de lege lata i de lege ferenda

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Grabowski, Arkadiusz Mróz
Prowadzący grup: Mariusz Grabowski, Arkadiusz Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Grabowski, Arkadiusz Mróz
Prowadzący grup: Mariusz Grabowski, Arkadiusz Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład:

udział w wykładzie: 30 godz.- 1 pkt ECTS,

przygotowanie do wykładów: 30 godz. - 1 ECTS

przygotowanie do egzaminu: 30 godz. - 1 ECTS

Ćwiczenia:

udział w ćwiczeniach 30h: - 1 ECTS,

przygotowanie do ćwiczeń 15h: 0,5 ECTS

przygotowanie do zaliczenia 15h - 0,6 ECTS

RAZEM: 5 ECTS.


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podstawowe zasady i instytucje prawa zobowiązań w polskim prawie cywilnym.

Pełny opis:

1. Żródla prawa zobowiązań.

2. Pojęcie oraz elementy stosunku zobowiązaniowego

3 Świadczenie - pojęcie treść i rodzaje.

4. Wielość podmiotów na tle jednego stosunku zobowiązaniowego

5. Umowy jako szczególne źródło zobowiązań- pojęcie, klasyfikacja, treść i forma umów, zagadnienia związane z zawarciem umów, dodatkowe zastrzeżenia umowne, umowy z udziałem osób trzecich, wzorce umowne, w tym umowy z udziałem konsumentów, niedozwolone klauzule umowne

6. Bezpodstawne wzbogacenie

7. Czyny niedozwolone – pojęcie szkody oraz sposoby naprawienia szkody, pojęcie deliktu oraz zakres podstawowych zasad odpowiedzialności, systematyka oraz zakres poszczególnych deliktów na tle KC (zawartych w art. 415-449,1 KC).

8. Problematyka prawna związana z wykonaniem zobowiązań.

9. Skutki niewykonania zobowiązań.

10. Wygaśnięcie zobowiązań.

11. Przejście praw i obowiązków wynikających z zobowiązań.

12. Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika.

13. Wybrane zagadnienia w zakresie części szczegółowej prawa zobowiązań w polskim kodeksie cywilnym.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania część ogółna, wyd. 1, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2013

2. Z. Radwański, A. Olejniczak, zobowiązania część ogólna, wyd. 10, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. E. Łętowska (red.), system prawa cywilnego-część ogólna, t. 5 , Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2013

2. System Prawa Prywatnego. Tom 6, pod red. A. Olejniczaka, Warszawa 2014, wyd. C. H. Beck.

3. System Prawa Prywatnego. Tom 7, pod red. J. Rajskiego, Warszawa 2011, wyd. C. H. Beck.

4. System Prawa Prywatnego. Tom 8, pod red. J. Panowicz-Lipskiej, Warszawa 2011, wyd. C. H. Beck

5. M. Pyziak-Szafnicka (red.), odpowiedzialność cywilna- księga pamiątkowa ku czci prof. Adama Szpunara, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2004

6.M. Kaliński, szkoda na mieniu i jej naprawienie, Wydawnictwo CH Beck, 2 wyd. Warszawa 2011

7. R. Trzaskowski, granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2005

8.E. Łętowska, europejskie prawo umów konsumenckich, Wydawnictwo CH Beck Warszawa 2004

9. K. Pietrzykowski (red.), Kodeks Cywilny Tom I, 7 wyd. Warszawa 2013

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Grabowski, Arkadiusz Mróz
Prowadzący grup: Mariusz Grabowski, Arkadiusz Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)