Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instrumentalne metody analizy chemicznej I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-425 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instrumentalne metody analizy chemicznej I
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH2_W05; CH2_U06; CH2_U08; CH2_K07

Skrócony opis:

Wykłady są obowiązkowe. Mają one na celu zapoznanie studenta(ki) z podstawami najważniejszych instrumentalnych metod chemii analitycznej w zastosowaniu do analizy składu roztworów w warunkach stacjonarnych (nieprzepływowych) tak, aby w przyszłej pracy zawodowej mógł(mogła) samodzielnie rozwiązać problemy oznaczania wybranych analitów w próbkach rzeczywistych, a zwłaszcza świadomie wybrać właściwą instrumentalną metodę chemii analitycznej i zaproponować najbardziej odpowiednią procedurę oznaczania.

Wymagania wstępne.

Podstawowa wiedza uzyskana na studiach I stopnia w zakresie analizy matematycznej, fizyki, chemii ogólnej, chemii fizycznej i chemii analitycznej.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia i definicje chemii analitycznej, klasyfikacja metod i technik analitycznych, charakterystyka sygnału analitycznego.

2. Szum oraz sposoby aparaturowe i programowe jego zwalczania.

3. Potencjometria i elektrody jonoselektywne.

4. Miareczkowanie potencjometryczne z jedną lub dwiema elektrodami polaryzowalnymi.

5. Amperometria.

6. Miareczkowanie amperometryczne z jedną lub dwiema elektrodami polaryzowalnymi.

7. Konduktometria i inne techniki zmiennoprądowe.

8. Miareczkowanie konduktometryczne.

9. Woltamperometria.

10. Kulometria.

11. Miareczkowanie kulometryczne.

12. Metody spektroskopowe wykorzystujące widma cząsteczkowe w tym spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa w świetle widzialnym i nadfioletowym, cząsteczkowa spektroskopia fluorescencyjna (fluorymetria i fosforymetria).

13. Metody spektroskopowe wykorzystujące widma cząsteczkowe, w tym spektroskopia naddźwiękowych wiązek molekularnych.

14. Metody optyczne, w tym turbidymetria, interferometria, polarymetria, refraktometria i nefelometria.

15. Metody termochemiczne w tym termograwimetria, różnicowa analiza termiczna, różnicowa kalorymetria skaningowa i miareczkowanie kalorymetryczne.

Literatura:

1. Literatura podstawowa (podręczniki)

1.1 A. Cygański, Metody elektroanalityczne, WNT, Warszawa, 1991.

1.2 A. Cygański, Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, WNT, Warszawa, 1993.

1.3 J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna, tom 3, Analiza instrumentalna, PWN, Warszawa, 1985.

1.4 G. W. Ewing, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 1967.

1.5 D. A. Skoog, F. J. Holler, S. R. Crouch, "Principles of Instrumental Analysis", 7th edition, Cengage Learning, 2017.

2. Literatura uzupełniająca (monografie)

2.1. Z. Galus, Teoretyczne podstawy elektroanalizy chemicznej, PWN, Warszawa 1977.

2.2 A. J. Bard, L. R. Faulkner, Electrochemical Methods, Fundamentals and Applications, 2nd ed., Wiley, New York, 2001.

2.3 A. Cygański, Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, WNT, Warszawa, 1993.

2.4 H. Abramowicz, Jak analizować wyniki pomiarów, PWN, Warszawa, 1992.

2.5 Sensory Chemiczne i biosensory, pod red. Z. Brzózka, E. Malinowska, W. Wróblewski, PWN, Warszawa, 2022.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia.

EK1. Opisuje i objaśnia zjawiska fizykochemiczne leżące u podstaw różnych instrumentalnych metod chemii analitycznej.

EK2. Wskazuje najbardziej charakterystyczne zastosowania poszczególnych instrumentalnych metod chemii analitycznej.

EK3. Proponuje najbardziej odpowiednie instrumentalne metody chemii analitycznej do oznaczania wybranych analitów w mieszaninach gazów i w roztworach.

EK4. Opracowuje warunki oznaczeń analitów w mieszaninach gazów i w roztworach za pomocą wybranej instrumentalnej metody analizy chemicznej.

EK5. Jest zdolny do samodzielnego podejmowania decyzji odnośnie wyboru instrumentalnych metod analizy chemicznej najbardziej odpowiednich do rozwiązania konkretnych problemów analitycznych.

Opis ECTS.

1. Uczestnictwo w zajęciach: 30 godz.

2. Przygotowanie do zajęć: 12 godz.

3. Przygotowanie do weryfikacji: 36 godz.

4. Konsultacje z prowadzącym: 2 godz.

-------------------------------------------------------------------

Razem: 80 godz., tj. 3 punkty ECTS.

Metody i kryteria oceniania:

EK1. Egzamin pisemny.

Ocena 5. Weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć opisuje i objaśnia zjawiska fizykochemiczne leżące u podstaw różnych instrumentalnych metody analizy chemicznej.

Ocena 4,5. Weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie opisuje i objaśnia zjawiska fizykochemiczne leżące u podstaw instrumentalnych metody analizy chemicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 4. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie opisuje i objaśnia zjawiska fizykochemiczne leżące u podstaw różnych instrumentalnych metody analizy chemicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3,5. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie opisuje i objaśnia zjawiska fizykochemiczne leżące u podstaw różnych instrumentalnych metody analizy chemicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3. Weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych opisuje i objaśnia zjawiska fizykochemiczne leżące u podstaw różnych instrumentalnych metody analizy chemicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 2. Weryfikacja nie wykazuje, że opisuje i objaśnia zjawiska fizykochemiczne leżące u podstaw różnych instrumentalnych metody analizy chemicznej, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EK2. Egzamin pisemny.

Ocena 5. Weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć wskazuje najbardziej charakterystyczne zastosowania poszczególnych instrumentalnych metody analizy chemicznej.

Ocena 4,5. Weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie wskazuje najbardziej charakterystyczne zastosowania poszczególnych instrumentalnych metody analizy chemicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 4. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie wskazuje najbardziej charakterystyczne zastosowania poszczególnych różnych instrumentalnych metody analizy chemicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3,5. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie wskazuje najbardziej charakterystyczne zastosowania poszczególnych instrumentalnych metody analizy chemicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3. Weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych wskazuje najbardziej charakterystyczne zastosowania

poszczególnych instrumentalnych metody analizy chemicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 2. Weryfikacja nie wykazuje, że wskazuje najbardziej charakterystyczne zastosowania poszczególnych instrumentalnych metody analizy chemicznej, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EK3. Egzamin pisemny.

Ocena 5. weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć proponuje instrumentalne metody analizy chemicznej najbardziej odpowiednie do oznaczania wybranych analitów w mieszaninach gazów i w roztworach.

Ocena 4,5. weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie proponuje instrumentalne metody analizy chemicznej najbardziej odpowiednie do oznaczania wybranych analitów w mieszaninach gazów i w roztworach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 4. weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie proponuje instrumentalne metody analizy chemicznej najbardziej odpowiednie do oznaczania wybranych analitów w mieszaninach gazów i w roztworach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3,5. weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie proponuje instrumentalne metody analizy chemicznej najbardziej odpowiednie do oznaczania wybranych analitów w mieszaninach gazów i w roztworach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3. weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych proponuje instrumentalne metody analizy chemicznej najbardziej odpowiednie do oznaczania wybranych analitów w mieszaninach gazów i w roztworach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 2. Weryfikacja nie wykazuje, że proponuje instrumentalne metody analizy chemicznej najbardziej odpowiednie do oznaczania wybranych analitów w mieszaninach gazów i w roztworach, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EK4. Egzamin pisemny.

Ocena 5. Weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć opracowuje warunki oznaczeń analitów w mieszaninach gazów i w roztworach za pomocą wybranej instrumentalnej metody analizy chemicznej.

Ocena 4,5. Weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie opracowuje warunki oznaczeń analitów w mieszaninach gazów i w roztworach za pomocą wybranej instrumentalnej metody analizy chemicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 4. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie opracowuje warunki oznaczeń analitów w mieszaninach gazów i w roztworach za pomocą wybranej instrumentalnej metody analizy chemicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3,5. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie opracowuje warunki oznaczeń analitów w mieszaninach gazów i w roztworach za pomocą wybranej instrumentalnej metody analizy chemicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3. Weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych opracowuje warunki oznaczeń analitów w mieszaninach gazów i w roztworach za pomocą wybranej instrumentalnej metody analizy chemicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 2. Weryfikacja nie wykazuje, że opracowuje warunki oznaczeń analitów w mieszaninach gazów i w roztworach za pomocą wybranej instrumentalnej metody analizy chemicznej, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EK5. Egzamin pisemny.

Ocena 5. weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć jest zdolny do samodzielnego podejmowania decyzji odnośnie wyboru instrumentalnych metod chemii analitycznej najbardziej odpowiednich do rozwiązania konkretnego problemu analitycznego.

Ocena 4,5. Weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni jest zdolny do samodzielnego podejmowania decyzji odnośnie wyboru instrumentalnych metod chemii analitycznej najbardziej odpowiednich do rozwiązania konkretnego problemu analitycznego, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 4. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu jest zdolny do samodzielnego podejmowania decyzji odnośnie wyboru instrumentalnych metod chemii analitycznej najbardziej odpowiednich do rozwiązania konkretnego problemu analitycznego, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3,5. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu, poprawnie lecz niekonsystentnie, jest zdolny do samodzielnego podejmowania

decyzji odnośnie wyboru instrumentalnych metod chemii analitycznej najbardziej odpowiednich do rozwiązania konkretnego problemu analitycznego, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3. Weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych jest zdolny do samodzielnego podejmowania decyzji odnośnie wyboru instrumentalnych metod chemii analitycznej najbardziej odpowiednich do rozwiązania konkretnego problemu analitycznego, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 2. Weryfikacja nie wykazuje, że jest zdolny do samodzielnego podejmowania decyzji odnośnie wyboru instrumentalnych metod

chemii analitycznej najbardziej odpowiednich do rozwiązania konkretnego problemu analitycznego, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

Egzamin pisemny obejmuje opracowanie 10 zagadnień problemowych.

Dla ułatwienia oceniania, stosuje się następujące przybliżenie.

Maksymalna ocena z egzaminu: 100 punktów

Ocena 2: <40 punktów

Ocena 3: 40≤wynik<50

Ocena 3,5: 50≤wynik<60

Ocena 4: 60≤wynik<70

Ocena 4,5: 70≤wynik<80

Ocena 5: 80≤wynik≤100

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Kutner
Prowadzący grup: Włodzimierz Kutner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Kutner
Prowadzący grup: Robert Kołos, Włodzimierz Kutner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Kutner
Prowadzący grup: Robert Kołos, Włodzimierz Kutner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.