Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-473 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia środowiska
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

IS1_W03 IS1_W05 IS1_U01 IS1_U03 IS1_U04 IS1_U07 IS1_U16 IS1_K01 IS1_K02

Skrócony opis:

Chemia środowiska opisuje procesy chemiczne i biochemiczne zachodzące w przyrodzie na Ziemi. Związana jest z atmosferą, hydrosferą i środowiskiem lądowym oraz relacjami między nimi. Zajmuje się również zmianami zachodzącymi w przyrodzie pod wpływem czynników o charakterze antropogenicznym.

Pełny opis:

Chemia środowiska obejmuje zagadnienia dotyczące procesów chemicznych i biochemicznych przebiegających w przyrodzie.

Zajmuje się procesami występującymi na powierzchni Ziemi i w jej pobliżu - w atmosferze, hydrosferze i środowisku lądowym.

Pełny opis środowiska globalnego wymaga znajomości następujących elementów:

- składu i budowy chemicznej głównych elementów środowiska,

- procesów fizykochemicznych i chemicznych przebiegających na Ziemi,

- zmian zachodzących w przyrodzie pod wpływem zanieczyszczeń i zjawisk wywołanych czynnikami o charakterze antropogenicznym.

Zajmuje się również relacjami między tymi elementami.

Celem zajmowania się chemią środowiska jest zapewnienie czystszego i bardziej zdrowego otoczenia.

Literatura:

Obowiązkowa:

E. Kociołek-Balawejder, E. Stanisławska "Chemia Środowiska", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012

Gary W. vanLoon, Stephen J. Duffy "Chemia Srodowiska", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

J. E. Andrews, P. Brimblecombe, T.D. Jickells, P.S. Liss "Wprowadzenie do chemii środowiska", Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999

Uzupełniająca:

B.J. Alloway, D.C. Ayers, "Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska", PWN, Warszawa 1999

Peter O'Neill, "Chemia Środowiska", PWN, Warszawa-Wrocław 1998

Efekty kształcenia i opis ECTS:

IS1_W03 - ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu chemii środowiska

IS1_W05 - ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

IS1_U01 - potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie

IS1_U03 - potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu chemii środowiska

IS1_U04 - ma umiejętność samokształcenia się

IS1_U07 - potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, potrafi zapisywać reakcje i przeprowadzać obliczenia chemiczne dotyczące procesów zachodzących w środowisku, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski

IS1_U16 - potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i technologiczne oraz pozatechniczne, w szczególności wykorzystywać wiedzę z rożnych obszarów chemii środowiska

IS1_K01 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

IS1_K02 - ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienie procesów chemicznych oraz migracji pierwiastków i związków chemicznych w środowisku; przewidywania skutków obecności w środowisku substancji szkodliwych i toksycznych.

Punkty ECTS:

aktywność studenta (nakład pracy studenta w godz.)

udział w wykładach (30)

przygotowanie do egzaminu (30)

Suma godz. 60

Liczba punktów ECTS: 60/25 przypisano 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów kształcenia odbędzie się w formie egzaminu pisemnego (pytania otwarte i zamknięte) na koniec semestru.

Ocena maksymalna - 60 pkt.

Wiedza (IS1_W03 IS1_W05)

0 - 50 pkt - ocena niedostateczna (student nie ma podstawowej wiedzy niezbędnej dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów

związanych z chemią środowiska, ani o trendach rozwojowych z zakresu środowiska

51 - 60 pkt - ocena dostateczna (student posiada w ograniczonym stopniu podstawową wiedzę niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów związanych z chemią środowiska, oraz o trendach rozwojowych z zakresu środowiska)

61 - 70 pkt - ocena dostateczna + (student posiada częściową wiedzę niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów związanych z chemią środowiska, oraz o trendach rozwojowych z zakresu środowiska)

71 - 80 pkt - ocena dobra (student posiada podstawową wiedzę niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów związanych z chemią środowiska, oraz o trendach rozwojowych z zakresu środowiska)

81 - 90 pkt - ocena dobra + (student posiada wiedzę niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów związanych z chemią środowiska, oraz podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu środowiska)

91 - 100 pkt - ocena bardzo dobra (student posiada w pełni wiedzę niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów związanych z chemią środowiska, ma wymaganą podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu środowiska)

Umiejętności (IS1_U01 IS1_U03 IS1_U04 IS1_U07 IS1_U16)

0 - 50 pkt - ocena niedostateczna (student nie potrafi korzystać z literatury, baz danych oraz innych źródeł; nie posiada umiejętności samokształcenia się; nie potrafi zapisywać reakcji i przeprowadzać obliczeń chemicznych dotyczących procesów zachodzących w środowisku)

51 - 60 pkt - ocena dostateczna (student potrafi w ograniczonym zakresie pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł; posiada w ograniczonym stopniu umiejętność integrowania uzyskanych informacji oraz dokonywania ich interpretacji; potrafi w ograniczonym zakresie zapisywać reakcje i przeprowadzać obliczenia chemiczne dotyczące procesów zachodzących w środowisku)

61 - 70 pkt - ocena dostateczna + (student posiada częściową umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł; w umiarkowanym zakresie potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski; ma częściową umiejętność samokształcenia się; w dostatecznym stopniu potrafi zapisywać reakcje i przeprowadzać obliczenia chemiczne dotyczące procesów zachodzących w środowisku)

71 - 80 pkt - ocena dobra (student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł; potrafi poprawnie integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski; ma częściową umiejętność samokształcenia się; potrafi poprawnie zapisywać reakcje i przeprowadzać obliczenia chemiczne dotyczące procesów zachodzących w środowisku, próbuje interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski)

81 - 90 pkt - ocena dobra + (student w znacznym stopniu potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł; umie integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie; rozumie potrzebę i ma umiejętność samokształcenia się; potrafi planować eksperymenty, zapisywać reakcje i przeprowadzać obliczenia chemiczne dotyczące procesów zachodzących w środowisku, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski)

91 - 100 pkt - ocena bardzo dobra (student potrafi w pełni pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie; ma umiejętność samokształcenia się; potrafi planować eksperymenty oraz bezbłędnie zapisywać reakcje i przeprowadzać obliczenia chemiczne dotyczące procesów zachodzących w środowisku, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski)

Kompetencje (IS1_K01 IS1_K02)

0 - 50 pkt - ocena niedostateczna (student nie rozumie potrzeby uczenia się; nie ma świadomości ważności działalności inżynierskiej)

51 - 60 pkt - ocena dostateczna (student nie w pełni rozumie potrzebę uczenia się; nie potrafi inspirować i organizować procesu uczenia się innych osób; ma świadomość ważności działalności inżynierskiej)

61 - 70 pkt - ocena dostateczna + (student rozumie potrzebę uczenia się; w ograniczonym stopniu potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób; ma świadomość ważności i w ograniczonym zakresie rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej)

71 - 80 pkt - ocena dobra (student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; częściowo potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób; ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej)

81 - 90 pkt - ocena dobra + (student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi w dużym stopniu inspirować i organizować proces uczenia się innych osób; ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko)

91 - 100 pkt - ocena bardzo dobra (student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób; ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Flis-Kabulska, Dominik Kurzydłowski
Prowadzący grup: Iwona Flis-Kabulska, Dominik Kurzydłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Flis-Kabulska
Prowadzący grup: Iwona Flis-Kabulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.