Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-473
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia środowiska
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH1_W21; CH1_U01; CH1_U20

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Chemia środowiska opisuje procesy chemiczne i biochemiczne zachodzące w przyrodzie na Ziemi. Związana jest z atmosferą, hydrosferą i środowiskiem lądowym oraz relacjami między nimi. Zajmuje się również zmianami zachodzącymi w przyrodzie pod wpływem czynników o charakterze antropogenicznym.

Pełny opis:

Chemia środowiska obejmuje zagadnienia dotyczące procesów chemicznych i biochemicznych przebiegających w przyrodzie.

Zajmuje się procesami występującymi na powierzchni Ziemi i w jej pobliżu - w atmosferze, hydrosferze i środowisku lądowym.

Pełny opis środowiska globalnego wymaga znajomości następujących elementów:

- składu i budowy chemicznej głównych elementów środowiska,

- procesów fizykochemicznych i chemicznych przebiegających na Ziemi,

- zmian zachodzących w przyrodzie pod wpływem zanieczyszczeń i zjawisk wywołanych czynnikami o charakterze antropogenicznym.

Zajmuje się również relacjami między tymi elementami.

Celem zajmowania się chemią środowiska jest zapewnienie czystszego i bardziej zdrowego otoczenia.

Literatura:

Obowiązkowa:

E. Kociołek-Balawejder, E. Stanisławska "Chemia Środowiska", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012

Gary W. vanLoon, Stephen J. Duffy "Chemia Srodowiska", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

J. E. Andrews, P. Brimblecombe, T.D. Jickells, P.S. Liss "Wprowadzenie do chemii środowiska", Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999

Uzupełniająca:

B.J. Alloway, D.C. Ayers, "Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska", PWN, Warszawa 1999

Peter O'Neill, "Chemia Środowiska", PWN, Warszawa-Wrocław 1998

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: tłumaczy podstawowe zjawiska i procesy związane z chemią środowiska.

EK2: zapisuje reakcje i przeprowadza obliczenia chemiczne dotyczące procesów zachodzących w środowisku.

Punkty ECTS:

aktywność studenta (nakład pracy studenta w godz.)

udział w wykładach (30h) - 1 ECTS

konsultacje z prowadzącym (10h) - 0,3 ECTS

przygotowanie do egzaminu (15h) - 0,5 ECTS

Razem 2 ECTS

Suma godz. 55

Liczba punktów ECTS: 55h - 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania efektów kształcenia:

- EK1-EK2: egzamin pisemny

EK1:

5.0 weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć tłumaczy podstawowe zjawiska i procesy związane z chemią środowiska, wylicza trendy rozwojowe z zakresu środowiska

4.5 weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie tłumaczy podstawowe zjawiska i procesy związane z chemią środowiska, wylicza trendy rozwojowe z zakresu środowiska, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4.0 weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie tłumaczy podstawowe zjawiska i procesy związane z chemią środowiska, wylicza trendy rozwojowe z zakresu środowiska, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.5 weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie tłumaczy podstawowe zjawiska i procesy związane z chemią

środowiska, wylicza trendy rozwojowe z zakresu środowiska, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.0 weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych tłumaczy podstawowe zjawiska i procesy związane z chemią środowiska, wylicza trendy rozwojowe z zakresu środowiska, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2.0 weryfikacja nie wykazuje, że tłumaczy podstawowe zjawiska i procesy związane z chemią środowiska, wylicza trendy rozwojowe z zakresu środowiska, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EK2:

5.0 weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć zapisuje reakcje i przeprowadza obliczenia chemiczne dotyczące procesów zachodzących w środowisku.

4.5 weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie zapisuje reakcje i przeprowadza obliczenia chemiczne dotyczące procesów zachodzących w środowisku, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

4.0 weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie zapisuje reakcje i przeprowadza obliczenia chemiczne dotyczące procesów zachodzących w środowisku, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.5 weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie zapisuje reakcje i przeprowadza obliczenia chemiczne dotyczące procesów zachodzących w środowisku, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.0 weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych zapisuje reakcje i przeprowadza obliczenia chemiczne dotyczące procesów zachodzących w środowisku, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2.0 weryfikacja nie wykazuje, że zapisuje reakcje i przeprowadza obliczenia chemiczne dotyczące procesów zachodzących w środowisku, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości

st(w)= 5, jeśli 4,5 < w; st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w ≤ 4,5; st(w)= 4, jeśli 3,75 < w ≤ 4,25; st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w ≤ 3,75; st(w)= 3, jeśli 2,75 < w ≤ 3,25; st(w)= 2, jeśli w ≤ 2,75

oraz na bazie podanej niżej reguły:

● x wyznacza się ze wzoru x=st(z), gdzie z jest średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji, w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2,

a wagi ocen z innych form weryfikacji są równe 1

Przybliżona miarą oceny końcowej jest określana przy pomocy metodologii opisanej poniżej.

Weryfikacja efektów kształcenia odbędzie się w formie dwóch pisemnych egzaminów "połowkowych" (pytania otwarte i zamknięte) w polowie i na koniec semestru.

Ocena maksymalna - 60 pkt (2 x 30 pkt).

Każdą częsc egzaminu należy zaliczyc na co najmniej 16 pkt.

Konsultacje - poniedzialki w sali 112 w bud. CLNP, 9:00-10:30.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Flis-Kabulska
Prowadzący grup: Iwona Flis-Kabulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Flis-Kabulska
Prowadzący grup: Iwona Flis-Kabulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Obowiązkowa:

E. Kociołek-Balawejder, E. Stanisławska "Chemia Środowiska", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012

Gary W. vanLoon, Stephen J. Duffy "Chemia Srodowiska", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

J. E. Andrews, P. Brimblecombe, T.D. Jickells, P.S. Liss "Wprowadzenie do chemii środowiska", Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999

Uzupełniająca:

B.J. Alloway, D.C. Ayers, "Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska", PWN, Warszawa 1999

Peter O'Neill, "Chemia Środowiska", PWN, Warszawa-Wrocław 1998

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Flis-Kabulska
Prowadzący grup: Iwona Flis-Kabulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)