Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia analityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-CHA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia analityczna
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH1_W05; CH1_U01; CH1_U04; CH1_K02

Skrócony opis:

Wykłady są obowiązkowe. Mają one na celu zapoznanie studenta(ki) z podstawami klasycznej chemii analitycznej. Na wykładach omawiane są klasyczne metody analizy chemicznej obejmujące oznaczanie za pomocą miareczkowania grawimetrycznego i wolumetrycznego, w tym miareczkowanie strąceniowe, kwasowo-zasadowe, kompleksometryczne, utleniania i redukcji oraz wykorzystujące kinetyczne metody oznaczeń. Przedstawiane są również najważniejsze zastosowania chemii analitycznej w gospodarce i naukach ścisłych.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia chemii analitycznej, terminologia, nomenklature i symbole.

2. Miejsce i rola chemii analitycznej w naukach przyrodniczych, medycznych, technicznych i w gospodarce.

3. Grawimetryczne metody analizy chemicznej.

4. Miareczkowe metody analizy chemicznej.

5. Równowagi chemiczne w roztworach wodnych wykorzystywane w chemii analitycznej.

6. Miareczkowanie strąceniowe w tym argentometria.

7. Podstawy miareczkowania prowadzącego do zobojętnienia roztworu.

8. Miareczkowanie kwasowo-zasadowe prostych kwasów i zasad.

9. Miareczkowanie kwasowo-zasadowe złożonych kwasów i zasad.

10. Zastosowanie miareczkowania kwasowo-zasadowego w tym miareczkowanie roztworów niewodnych.

11. Miareczkowanie kompleksometryczne.

12. Podstawy miareczkowania z wykorzystaniem reakcji utlenienia i redukcji.

13. Zastosowanie miareczkowania z wykorzystaniem reakcji utlenienia i redukcji.

14. Podstawy kinetycznych metod analizy chemicznej.

15. Zastosowanie kinetycznych metod analizy chemicznej.

Literatura:

1. Literatura obowiązkowa

1.1. D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, S. R. Crouch, Podstawy Chemii Analitycznej tom 2, PWN, Warszawa 2007.

1.2. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna tom 1. Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa, PWN, Warszawa 2004.

1.3. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna tom 2. Chemiczne metody analizy ilościowej, PWN, Warszawa 2004.

2. Literatura uzupełniająca

2.1 D. A. Skoog,‎ D. M. West,‎ F. J. Holler,‎ S. R. Crouch,

"Fundamentals of Analytical Chemistry", 9th Edition, Brooks/Cole Cengage Learning, 2014.

2.2 D. C. Harris, 'Quantitative Chemical Analysis'. New York, NY: W. H. Freeman and Co, 2007.

2.3 A. Cygański, Chemiczne metody analizy ilościowej, WNT, Warszawa, 1987.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia

EK1. Ilustruje metody oznaczania i opisuje wykrywalność pierwiastków oraz substancji chemicznych.

EK2. wyjaśnia podstawy analizy jakościowej i ilościowej (rozdzielanie i identyfikacja wybranych jonów w roztworach, analiza grawimetryczna i wolumetryczna).

EK3. Dobiera właściwe metody pobierania i przygotowywania próbek do analiz.

EK4. Ocenia wiarygodność metod analitycznych.

EK5. Dostrzega rolę analizy chemicznej w życiu człowieka.

Opis ECTS

1. Uczestnictwo w zajęciach: 30 godz.

2. Przygotowanie do zajęć: 17 godz.

3. Przygotowanie do weryfikacji: 31 godz.

4. Konsultacje z prowadzącym: 2 godz.

-------------------------------------------------------------------

Razem: 80 godz., tj. 3 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK1. Egzamin pisemny.

Ocena 5. Weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć ilustruje metody oznaczania i opisuje wykrywalność pierwiastków oraz substancji chemicznych.

Ocena 4,5. Weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie ilustruje metody oznaczania i opisuje wykrywalność pierwiastków oraz substancji chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 4. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie ilustruje metody oznaczania i opisuje wykrywalność pierwiastków oraz substancji chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3,5. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie ilustruje metody oznaczania i opisuje wykrywalność pierwiastków oraz substancji chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3. Weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych ilustruje metody oznaczania i opisuje wykrywalność pierwiastków oraz substancji chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 2. Weryfikacja nie wykazuje, że ilustruje metody oznaczania i opisuje wykrywalność pierwiastków oraz substancji chemicznych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EK2. Egzamin pisemny.

Ocena 5. Weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć wyjaśnia podstawy analizy jakościowej i ilościowej (rozdzielanie i identyfikacja wybranych jonów w roztworach, analiza grawimetryczna i wolumetryczna).

Ocena 4,5. Weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie wyjaśnia podstawy analizy jakościowej i ilościowej (rozdzielanie i identyfikacja wybranych jonów w roztworach, analiza grawimetryczna i wolumetryczna), ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 4. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie wyjaśnia podstawy analizy jakościowej i ilościowej (rozdzielanie i identyfikacja wybranych jonów w roztworach, analiza grawimetryczna i wolumetryczna), ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3,5. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie wyjaśnia podstawy analizy jakościowej i ilościowej (rozdzielanie i identyfikacja wybranych jonów w roztworach, analiza grawimetryczna i wolumetryczna), ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3. Weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych wyjaśnia podstawy analizy jakościowej i ilościowej (rozdzielanie i identyfikacja wybranych jonów w roztworach, analiza grawimetryczna i wolumetryczna), ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 2. weryfikacja nie wykazuje, że wyjaśnia podstawy analizy jakościowej i ilościowej (rozdzielanie i identyfikacja wybranych jonów w roztworach, analiza grawimetryczna i wolumetryczna), ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EK3. Egzamin pisemny.

Ocena 5. Weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć dobiera właściwe metody pobierania i przygotowywania próbek do analiz.

Ocena 4,5. Weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie dobiera właściwe metody pobierania i przygotowywania próbek do analiz, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 4. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie dobiera właściwe metody pobierania i przygotowywania próbek do analiz, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3,5. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie dobiera właściwe metody pobierania i przygotowywania próbek do analiz, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3. Weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych dobiera właściwe metody pobierania i przygotowywania próbek do analiz, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 2. Weryfikacja nie wykazuje, że dobiera właściwe metody pobierania i przygotowywania próbek do analiz, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EK4. Egzamin pisemny.

Ocena 5. Weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć ocenia wiarygodność metod analitycznych.

Ocena 4,5. Weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie ocenia wiarygodność metod analitycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 4. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie ocenia wiarygodność metod analitycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3,5. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie ocenia wiarygodność metod analitycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3. Weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych ocenia wiarygodność metod analitycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 2. Weryfikacja nie wykazuje, że ocenia wiarygodność metod analitycznych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EK5. Egzamin pisemny.

Ocena 5. Weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć dostrzega rolę analizy chemicznej w życiu człowieka.

Ocena 4,5. Weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie dostrzega rolę analizy chemicznej w życiu człowieka, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 4. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie dostrzega rolę analizy chemicznej w życiu człowieka, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3,5. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie dostrzega rolę analizy chemicznej w życiu człowieka, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3. Weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych dostrzega rolę analizy chemicznej w życiu człowieka, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 2. Weryfikacja nie wykazuje, że dostrzega rolę analizy chemicznej w życiu człowieka, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości:

st(w)= 5, jeśli 4,5 < w; st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w ≤ 4,5; st(w)= 4, jeśli 3,75 < w ≤ 4,25; st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w ≤ 3,75; st(w)= 3, jeśli 2,75 < w ≤ 3,25; st(w)= 2, jeśli w ≤ 2,75

oraz na bazie podanej niżej reguły:

● jeśli każda z ocen końcowych za zajęcia powiązane jest pozytywna i ich średnia wynosi y, to x wyznacza się ze wzoru x=st((y+z)/2), gdzie z jest średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji, w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2, a wagi ocen z innych form weryfikacji są równe 1

● jeśli choć jedną oceną końcową z zajęć powiązanych jest 2 lub nzal, to x=2.

Dla ułatwienia oceniania, stosuje się następujące przybliżenie.

Maksymalna ocena z egzaminu: 100 punktów

Ocena niedostateczna (2): < 40 punktów

Ocena dostateczna (3): 40 ≤ wynik <50

Ocena dostateczna plus (3,5): 50 ≤ wynik < 60

Ocena dobra (4): 60 ≤ wynik < 70

Ocena dobra plus (4,5): 70 ≤ wynik < 80

Ocena bardzo dobra (5): 80 ≤ wynik ≤ 100

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Iwona Flis-Kabulska, Włodzimierz Kutner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Kutner
Prowadzący grup: Iwona Flis-Kabulska, Włodzimierz Kutner
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a199bb7a3ad3c4800a798c11772563365%40thread.tacv2/conversations?groupId=c78ffc1d-70ab-47a5-b282-a6c19e305ff4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Kutner
Prowadzący grup: Iwona Flis-Kabulska, Włodzimierz Kutner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.