Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia fizyczna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-S1-E3-CHFI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0500) Natural sciences, mathematics and statistics Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia fizyczna I
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki chemiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH1_W07; CH1_W09; CH1_U01; CH1_U02; CH1_K02

Wymagania wstępne:

Analiza matematyczna i algebra na poziomie I roku studiów

Chemia i fizyka w zakresie szkoły średniej i I roku studiów

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

level: advanced

purpose: the knowledge of thermodynamic potentials and the practical knowledge of computation within thermodyanmics with applications to phase transitions, chemical reactions and mixtures

preliminary requirements: calculus, partial derivatives, integration.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi aspektami termodynamiki, takimi jak: znajomość potencjałów termodynamicznych i praktyczne obliczenia zmian tych potencjałów dla reakcji chemicznych, przejść fazowych i mieszanin.

Literatura:

" R.Hołyst, A.Poniewierski, A.Ciach "Termodynamika dla chemików, fizyków i inżynierów" UKSW 2005.

" R.Hołyst, A.Poniewierski, Zbiór zadań - http://www.ichf.edu.pl/Thermodynamics/termodynamika.html.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1. Student wyaśnia podstawowe aspekty związane z termodynamiką chemiczną.

EK2. Student orzeprowadza podstawowe obliczenia dotyczące procesów termodynamicznych.

EK3. Student przewiduje kierunek przebiegu procesu termodynamicznego w ogólności, w tym przebiegu reakcji chemicznej.

Metody i kryteria oceniania:

EK1 Weryfikacja wykazuje, że wyjaśnia podstawowe aspekty związane z termodynamiką chemiczną,

- bez uchwytnych niedociągnięć (5.0)

- niemal w pełni poprawnie (4.5)

- w znacznym stopniu (4.0)

- w znacznym stopniu, ale niekonsekwentnie (3.5)

- w większości przypadków poprawnie, ale w pozostałych popełnia rażące błędy (3.0).

- w większości przypadków niepoprawnie lub nie potrafi udzielić odpowiedzi (2.0)

EK2. Weryfikacja wykazuje, że przeprowadza podstawowe obliczenia dotyczące procesów termodynamicznych:

- bez uchwytnych niedociągnięć (5.0)

- niemal w pełni poprawnie (4.5)

- w znacznym stopniu (4.0)

- w znacznym stopniu, ale niekonsekwentnie (3.5)

- w większości przypadków poprawnie, ale w pozostałych popełnia rażące błędy (3.0).

W większości przypadków nie potrafi poprawnie wykonać takich obliczeń (2.0).

EK3. Weryfikacja wykazuje, że przewiduje kierunek procesów termodynamicznych, w tym reakcji chemicznych na podstawie danych termodynamicznych.

- bez uchwytnych niedociągnięć (5.0)

- niemal w pełni poprawnie (4.5)

- w znacznym stopniu (4.0)

- w znacznym stopniu, ale niekonsekwentnie (3.5)

- w większości przypadków poprawnie, ale w pozostałych popełnia rażące błędy (3.0).

W większości przypadków nie potrafi poprawnie przeprowadzić takich przewidywań (2.0).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Stafiej
Prowadzący grup: Janusz Stafiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Stafiej
Prowadzący grup: Janusz Stafiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Stafiej
Prowadzący grup: Janusz Stafiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Stafiej
Prowadzący grup: Janusz Stafiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Dla wykładu:

uczestnictwo w zajęciach 30h (1 ECTS)

przygotowanie do zajęć 5 h

przygotowanie do weryfikacji 15h

konsultacje z prowadzącym 10h (0,5 ECTS)

Razem: 60h (2 ECTS)


Dla ćwiczeń:

uczestnictwo w zajęciach 30h (1 ECTS)

przygotowanie do zajęć 10 h

przygotowanie do weryfikacji 10 h

konsultacje z prowadzącym 10h (0,5 ECTS)

Razem: 60h (2 ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)