Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia chemii organicznej I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-S1-E4-PCOI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia chemii organicznej I
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

kierunek chemia:CH1_W18; CH1_U07; CH1_U08; CH1_U09; CH1_K01; CH1_K05

Skrócony opis:

Pierwsza pracownia chemii organicznej, podczas której studenci zapoznają się z podstawowymi technikami pracy laboratoryjnej, a w szczególności procesami oczyszczania związków organicznych na drodze krystalizacji, ekstrakcji oraz destylacji.

Pełny opis:

Wykonywane syntezy:

1. Acetanilid

Acetylowanie aniliny bezwodnikiem octowym. Ogrzewanie pod chłodnicą zwrotną; krystalizacja z rozpuszczalnika.

2. p-Nitroacetanilid

Nitrowanie acetanilidu mieszanią nitrującą. Krystalizacja izomeru para; analiza chromatograficzna na płytkach.

3. Octan n-butylu

Estryfikacja kwasu octowego n-butanolen z katalizą H2SO4. Destylacja prosta.

4. p-Toluidyna

Redukcja p-nitrotoluenu za pomocą żelaza w kwasie solnym. Reakcja przy mieszaniu, chłodzeniu i ogrzewaniu; destylacja z parą wodną; ekstrakcja eterem.

5. Aspiryna

Synteza leku. Acetylowanie kwasu salicylowego bezwodnikiem octowym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Praca zbiorowa, Laboratorium chemiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca:

1. A. Zwierzak, Zwięzły kurs chemii organicznej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2007

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: wylicza podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas pracy z chemikaliami

EK2: przeprowadza proste syntezy związków organicznych, używa krystalizacji, destylacji i ekstrakcji jako metod rozdziału i oczyszczania oczekiwanych produktów reakcji

EK3: opracowuje wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciąga z nich właściwe wnioski

EK4: jest świadomy zastosowania związków organicznych, ich działania biologicznego oraz zagrożeń jakie niesie ze sobą stosowanie związków organicznych w życiu codziennym

EK5: zachowuje należytą ostrożność przy pracy z chemikaliami i troszczy się o właściwą selekcję i utylizację odpadów chemicznych

potrafi dzielić obowiązki w ramach zespołu

Opis ECTS:

uczestnictwo w zajęciach: 45h (1,5 ECTS)

przygotowanie do zajęć: 5h

przygotowanie do weryfikacji: 20h

konsultacje z prowadzącym: 5h (0,4 ECTS)

RAZEM: 75h, 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK1:

(5.0) weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć wylicza podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas pracy z chemikaliami

(4.5) weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie wylicza podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas pracy z chemikaliami, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(4.0) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie wylicza podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas pracy z chemikaliami, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.5) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie wylicza podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas pracy z chemikaliami, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.0) weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych wylicza podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas pracy z chemikaliami, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(2.0) weryfikacja nie wykazuje, że wylicza podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas pracy z chemikaliami, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EK2:

(5.0) weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć przeprowadza proste syntezy związków organicznych, używa krystalizacji, destylacji i ekstrakcji jako metod rozdziału i oczyszczania oczekiwanych produktów reakcji

(4.5) weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie przeprowadza proste syntezy związków organicznych, używa krystalizacji, destylacji i ekstrakcji jako metod rozdziału i oczyszczania oczekiwanych produktów reakcji, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(4.0) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie przeprowadza proste syntezy związków organicznych, używa krystalizacji, destylacji i ekstrakcji jako metod rozdziału i oczyszczania oczekiwanych produktów reakcji, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.5) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie przeprowadza proste syntezy związków organicznych, używa krystalizacji, destylacji i ekstrakcji jako metod rozdziału i oczyszczania oczekiwanych produktów reakcji, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.0) weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych przeprowadza proste syntezy związków organicznych, używa krystalizacji, destylacji i ekstrakcji jako metod rozdziału i oczyszczania oczekiwanych produktów reakcji, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(2.0)weryfikacja nie wykazuje, że przeprowadza proste syntezy związków organicznych, używa krystalizacji, destylacji i ekstrakcji jako metod rozdziału i oczyszczania oczekiwanych produktów reakcji, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EK3:

(5.0) weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć opracowuje wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciąga z nich właściwe wnioski

(4.5) weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie opracowuje wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciąga z nich właściwe wnioski, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(4.0) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie opracowuje wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciąga z nich właściwe wnioski, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.5) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie opracowuje wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciąga z nich właściwe wnioski, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.0) weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych opracowuje wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciąga z nich właściwe wnioski, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(2.0) weryfikacja nie wykazuje, że opracowuje wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciąga z nich właściwe wnioski, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EK4:

(5.0) weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć jest świadomy zastosowania związków organicznych, ich działania biologicznego oraz zagrożeń jakie niesie ze sobą stosowanie związków organicznych w życiu codziennym

(4.5) weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie jest świadomy zastosowania związków organicznych, ich działania biologicznego oraz zagrożeń jakie niesie ze sobą stosowanie związków organicznych w życiu codziennym, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie jest świadomy zastosowania związków organicznych, ich działania biologicznego oraz zagrożeń jakie niesie ze sobą stosowanie związków organicznych w życiu codziennym, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(4.0) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie jest świadomy zastosowania związków organicznych, ich działania biologicznego oraz zagrożeń jakie niesie ze sobą stosowanie związków organicznych w życiu codziennym, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.5) weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych jest świadomy zastosowania związków organicznych, ich działania biologicznego oraz zagrożeń jakie niesie ze sobą stosowanie związków organicznych w życiu codziennym, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(2.0) weryfikacja nie wykazuje, że jest świadomy zastosowania związków organicznych, ich działania biologicznego oraz zagrożeń jakie niesie ze sobą stosowanie związków organicznych w życiu codziennym, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EK5:

(5.0) weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć zachowuje należytą ostrożność przy pracy z chemikaliami i troszczy się o właściwą selekcję i utylizację odpadów chemicznych

(4.5) weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie zachowuje należytą ostrożność przy pracy z chemikaliami i troszczy się o właściwą selekcję i utylizację odpadów chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(4.0) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie zachowuje należytą ostrożność przy pracy z chemikaliami i troszczy się o właściwą selekcję i utylizację odpadów chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.5) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie zachowuje należytą ostrożność przy pracy z chemikaliami i troszczy się o właściwą selekcję i utylizację odpadów chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.0) weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych zachowuje należytą ostrożność przy pracy z chemikaliami i troszczy się o właściwą selekcję i utylizację odpadów chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(2.0) weryfikacja nie wykazuje, że zachowuje należytą ostrożność przy pracy z chemikaliami i troszczy się o właściwą selekcję i utylizację odpadów chemicznych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EK6:

(5.0) weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć potrafi dzielić obowiązki w ramach zespołu

(4.5) weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie potrafi dzielić obowiązki w ramach zespołu, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(4.0) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie potrafi dzielić obowiązki w ramach zespołu, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.5) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie potrafi dzielić obowiązki w ramach zespołu, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.0) weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych potrafi dzielić obowiązki w ramach zespołu, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(2.0) weryfikacja nie wykazuje, że potrafi dzielić obowiązki w ramach zespołu, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości

st(w)= 5, jeśli 4,5 < w; st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w ≤ 4,5; st(w)= 4, jeśli 3,75 < w ≤ 4,25; st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w ≤ 3,75; st(w)= 3, jeśli 2,75 < w ≤ 3,25; st(w)= 2, jeśli w ≤ 2,75

oraz na bazie podanej niżej reguły:

● x wyznacza się ze wzoru x=st(z), gdzie z jest średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji, w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2, a wagi ocen z innych form weryfikacji są równe 1

Metody weryfikacji efektów kształcenia:

EK1, EK3-EK8: metoda ciągła, sprawozdanie

EK2: metoda ciągła

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Listkowski, Kinga Suwińska
Prowadzący grup: Arkadiusz Listkowski, Renata Rybakiewicz-Sekita, Kinga Suwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Listkowski
Prowadzący grup: Arkadiusz Listkowski, Kinga Suwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Listkowski
Prowadzący grup: Arkadiusz Listkowski, Renata Rybakiewicz-Sekita, Kinga Suwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Listkowski
Prowadzący grup: Arkadiusz Listkowski, Renata Rybakiewicz-Sekita, Kinga Suwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.