Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia chemii organicznej II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-S1-E5-PCOII
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia chemii organicznej II
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki chemiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH1_W18

CH1_W19

CH1_U02

CH1_U07

CH1_U08

CH1_U09

CH1_K01

CH1_K04Wymagania wstępne:

Pozytywny wynik egzaminów z Chemii Organicznej I i Chemii Organicznej II

Pozytywny wynik z Pracowni Chemii Organicznej I

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Level of course:

Undergraduate

Objectives of the course:

Teaching students laboratory techniques used in organic synthesis, including handling of hazardous substances.

Prerequisites:

Received credits for courses in Organic Chemistry I and Organic Chemistry II

Received credits for courses in Laboratory for Organic Chemistry I

Pełny opis:

Cele przedmiotu jest

opanowanie przez studentów technik laboratoryjnych stosowanych w syntezie organicznej oraz nauka operowania niebezpiecznymi substancjami.

Literatura:

A. I. Vogel, Preparatyka Organiczna, wydanie trzecie poprawione, WNT Warszawa 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK1: wylicza zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas pracy ze stosowanymi w trakcie ekperymentów chemikaliami

EK2: demonstruje sposoby wyszukiwania informacji na temat związków organicznych

Umiejętności:

EK3: przeprowadza złożone syntezy związków organicznych stosując wymagany wachlarz technik laboratoryjnych (praca w warunkach bezwodnych, praca z materiałami niebezpiecznymi) oraz wymaganymi technikami rozdziału i oczyszczania

EK4: dobiera właściwe metody syntezowania i oczyszczania związków chemicznych

EK5: klasyfikuje podstawowe typy reakcji chemicznych oraz analizuje ich mechanizmy

EK6: opracowuje wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciąga z nich właściwe wnioski

Kompetencje społeczne:

EK7: jest świadomy działania biologicznego używanych związków organicznych

EK8: zachowuje należytą ostrożność przy pracy z chemikaliami, troszczy się o właściwą selekcję i utylizację odpadów chemicznych

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny efektów kształcenia:

EK1:

5.0: weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć wylicza zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas pracy ze stosowanymi w trakcie eksperymentów chemikaliami

4.5: weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie wylicza zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas pracy ze stosowanymi w trakcie eksperymentów chemikaliami, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4.0: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie wylicza zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas pracy ze stosowanymi w trakcie eksperymentów chemikaliami, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.5: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie wylicza zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas pracy ze stosowanymi w trakcie eksperymentów chemikaliami, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.0: weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych wylicza zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas pracy ze stosowanymi w trakcie eksperymentów chemikaliami, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2.0: weryfikacja nie wykazuje, że wylicza zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas pracy ze stosowanymi w trakcie eksperymentów chemikaliami, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EK2:

5.0: weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć demonstruje sposoby wyszukiwania informacji na temat związków organicznych

4.5: weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie demonstruje sposoby wyszukiwania informacji na temat związków organicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4.0: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie demonstruje sposoby wyszukiwania informacji na temat związków organicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.5: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie demonstruje sposoby wyszukiwania informacji na temat związków organicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.0: weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych demonstruje sposoby wyszukiwania informacji na temat związków organicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2.0: weryfikacja nie wykazuje, że demonstruje sposoby wyszukiwania informacji na temat związków organicznych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EK3:

5.0: weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć przeprowadza złożone syntezy związków organicznych stosując wymagany wachlarz technik laboratoryjnych (praca w warunkach bezwodnych, praca z materiałami niebezpiecznymi) oraz wymaganymi technikami rozdziału i oczyszczania

4.5: weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie przeprowadza złożone syntezy związków organicznych stosując wymagany wachlarz technik laboratoryjnych (praca w warunkach bezwodnych, praca z materiałami niebezpiecznymi) oraz wymaganymi technikami rozdziału i oczyszczania, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4.0: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie przeprowadza złożone syntezy związków organicznych stosując wymagany wachlarz technik laboratoryjnych (praca w warunkach bezwodnych, praca z materiałami niebezpiecznymi) oraz wymaganymi technikami rozdziału i oczyszczania, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.5: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie przeprowadza złożone syntezy związków organicznych stosując wymagany wachlarz technik laboratoryjnych (praca w warunkach bezwodnych, praca z materiałami niebezpiecznymi) oraz wymaganymi technikami rozdziału i oczyszczania, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.0: weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych przeprowadza złożone syntezy związków organicznych stosując wymagany wachlarz technik laboratoryjnych (praca w warunkach bezwodnych, praca z materiałami niebezpiecznymi) oraz wymaganymi technikami rozdziału i oczyszczania, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2.0: weryfikacja nie wykazuje, że przeprowadza złożone syntezy związków organicznych stosując wymagany wachlarz technik laboratoryjnych (praca w warunkach bezwodnych, praca z materiałami niebezpiecznymi) oraz wymaganymi technikami rozdziału i oczyszczania, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EK4:

5.0: weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć dobiera właściwe metody syntezowania i oczyszczania związków chemicznych

4.5: weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie dobiera właściwe metody syntezowania i oczyszczania związków chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4.0: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie dobiera właściwe metody syntezowania i oczyszczania związków chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.5: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie dobiera właściwe metody syntezowania i oczyszczania związków chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.0: weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych dobiera właściwe metody syntezowania i oczyszczania związków chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2.0: weryfikacja nie wykazuje, że dobiera właściwe metody syntezowania i oczyszczania związków chemicznych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EK5:

5.0: weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć klasyfikuje podstawowe typy reakcji chemicznych oraz analizuje ich mechanizmy

4.5: weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie klasyfikuje podstawowe typy reakcji chemicznych oraz analizuje ich mechanizmy, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4.0: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie klasyfikuje podstawowe typy reakcji chemicznych oraz analizuje ich mechanizmy, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.5: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie klasyfikuje podstawowe typy reakcji chemicznych oraz analizuje ich mechanizmy, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.0: weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych klasyfikuje podstawowe typy reakcji chemicznych oraz analizuje ich mechanizmy, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2.0: weryfikacja nie wykazuje, że klasyfikuje podstawowe typy reakcji chemicznych oraz analizuje ich mechanizmy, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EK6:

5.0: weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć opracowuje wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciąga z nich właściwe wnioski

4.5: weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie opracowuje wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciąga z nich właściwe wnioski, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4.0: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie opracowuje wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciąga z nich właściwe wnioski, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.5: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie opracowuje wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciąga z nich właściwe wnioski, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.0: weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych opracowuje wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciąga z nich właściwe wnioski, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2.0: weryfikacja nie wykazuje, że opracowuje wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciąga z nich właściwe wnioski, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EK7:

5.0: weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć jest świadomy działania biologicznego używanych związków organicznych

4.5: weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie jest świadomy działania biologicznego używanych związków organicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4.0: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie jest świadomy działania biologicznego używanych związków organicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.5: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie jest świadomy działania biologicznego używanych związków organicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.0: weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych jest świadomy działania biologicznego używanych związków organicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2.0: weryfikacja nie wykazuje, że jest świadomy działania biologicznego używanych związków organicznych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EK8:

5.0: weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć zachowuje należytą ostrożność przy pracy z chemikaliami, troszczy się o właściwą selekcję i utylizację odpadów chemicznych

4.5: weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie zachowuje należytą ostrożność przy pracy z chemikaliami, troszczy się o właściwą selekcję i utylizację odpadów chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4.0: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie zachowuje należytą ostrożność przy pracy z chemikaliami, troszczy się o właściwą selekcję i utylizację odpadów chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.5: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie zachowuje należytą ostrożność przy pracy z chemikaliami, troszczy się o właściwą selekcję i utylizację odpadów chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.0: weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych zachowuje należytą ostrożność przy pracy z chemikaliami, troszczy się o właściwą selekcję i utylizację odpadów chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2.0: weryfikacja nie wykazuje, że zachowuje należytą ostrożność przy pracy z chemikaliami, troszczy się o właściwą selekcję i utylizację odpadów chemicznych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości

st(w)= 5, jeśli 4,5 < w; st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w ≤ 4,5; st(w)= 4, jeśli 3,75 < w ≤ 4,25; st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w ≤ 3,75; st(w)= 3, jeśli 2,75 < w ≤ 3,25; st(w)= 2, jeśli w ≤ 2,75

oraz na bazie podanej niżej reguły:

● x wyznacza się ze wzoru x=st(z), gdzie z jest średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji, w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2, a wagi ocen z innych form weryfikacji są równe 1

Metody weryfikacji efektów kształcenia:

EK1, EK3-EK8: metoda ciągła, sprawozdanie

EK2: metoda ciągła

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Listkowski
Prowadzący grup: Magdalena Ceborska, Paweł Dąbrowski-Tumański, Jarosław Kowalski, Arkadiusz Listkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Listkowski
Prowadzący grup: Magdalena Ceborska, Jarosław Kowalski, Arkadiusz Listkowski, Renata Rybakiewicz-Sekita
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

uczestnictwo w zajęciach: 90 godz. (3 ECTS)

przygotowanie do zajęć: 30 godz.

przygotowanie do weryfikacji: 35 godz.

konsultacje z prowadzącym: 25 godz (1 ECTS).

Razem: 180 godz. = 7 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Listkowski
Prowadzący grup: Magdalena Ceborska, Jarosław Kowalski, Arkadiusz Listkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

uczestnictwo w zajęciach: 90 godz. (3 ECTS)

przygotowanie do zajęć: 30 godz.

przygotowanie do weryfikacji: 35 godz.

konsultacje z prowadzącym: 25 godz (1 ECTS).

Razem: 180 godz. = 7 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Ceborska, Jarosław Kowalski, Arkadiusz Listkowski, Renata Rybakiewicz-Sekita
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)