Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do termodynamiki i fizyki statystycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-FI-S1-E6-WTFS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do termodynamiki i fizyki statystycznej
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

X1A_U01 FIZ1_U1


X1A_U01,

X1A_U02

FIZ1_U3


X1A_U01 FIZ1_U9


X1A_K01,

X1A_K02

FIZ1_K02

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z podstawowymi prawami termodynamiki i fizyki statystycznej oraz ich zastosowaniami w rozwiązywaniu podstawowych problemów termodynamicznych. Zapoznają się z metodami pomiarowymi oraz obliczeniowymi w zakresie tematu wykładu.

Pełny opis:

Zakres tematów przedmiotu:

1. Parametry i procesy termodynamiczne. Procesy odwacalne.

2. Ciepło, I zasada termodynamiki. Gaz doskonały.

3. Entalpia, eksperyment Joule'a-Thomsona.

4. Entropia. II zasada termodynamiki.

5. Potencjały termodynamiczne. Rownania Maxwelle'a.

6. Kinetyczna teoria gazów.

7. Przemiany fazowe. Równanie van der Waalsa.

8. Statystyczne podejście do termodynamiki.

9. Rozkład prawdopodobieństwa a entropia.

10. Suma statystyczna. Zespół mikrokanoniczny. Ekstremalizacja entropii.

11. Zespół kanoniczny. Klasyczny gaz doskonały w opisie statystycznym.

12. Wielki zespół kanoniczny. Ekstremalizacja entropii.

13. Elementy termodynamiki czarnych dziur.

14. Paradoksy klasycznej fizyki statystycznej.

15. Wprowadzenie do kwantowej fizyki statystycznej.

Literatura:

1. R. Hołyst, A. Poniewierski, A. Ciach, Termodynamika dla chemików, fizyków o inżynierów, Wyd. UKSW.

2. R. Hołyst, A. Poniewierski, Termodynamika w zadaniach, Wyd. UKSW.

3. H. Buchowski, Elementy termodynamiki statystycznej, Wyd. WNT.

4. T. Balcerzak, Wykłady z termodynamiki i fizyki statystycznej, Wyd. UŁ.

5. L.D. Landau, J. M. Lifszyc, Fizyka statystyczna, T. 1. Wyd. PWN.

6. K. Huang, Podstawy fizyki statystycznej

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Potrafi analizować problemy fizyczne zgodnie z podstawowymi zasadami termodynamiki fenomenologicznej

Potrafi policzyć własności prostego modelu za pomocą metod fizyki statystycznej

Potrafi opisać zjawiska i procesy na gruncie fizyki statystycznej i termodynamiki

Potrafi dobrze sformułować zagadnienie fizyczne w zakresie jego własności

termodynamicznych wynikających z fizyki statystycznej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny i ustny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Radożycki
Prowadzący grup: Tomasz Radożycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)