Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Krytyczne myślenie w naukach przyrodniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-FI-ZR-KMwNP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Krytyczne myślenie w naukach przyrodniczych
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Przedmiot ogólnouczelniany dla studentów studiów licencjackich i magisterskich

Pełny opis:

1. Kompetencje przyszłości i kompetencje kluczowe (1,5h):

-jakie są kompetencje przyszłości?

-jakie są kompetencje kluczowe?

-czym jest krytyczne myślenie

2. Fakt a opinia (1,5h):

-czym jest fakt?

-czym jest opinia?

-w jaki sposób fakty i opinie wpływają na krytyczne myślenie?

3. Fakt (1,5h):

-w jaki sposób weryfikować fakty?

-fakty a światopogląd

-w jaki sposób argumentować swoją opinię?

-argument i kontrargument, czym są i jak je stosować?

4. Cele zrównoważonego rozwoju (1,5h):

-czym są cele zrównoważonego rozwoju?

-w jaki sposób weryfikować firmy pod względem realizacji CZR ONZ?

5. Wiedza potoczna a wiedza naukowa (1,5h):

-czym jest wiedza potoczna?

-czym jest wiedza naukowa?

-w jaki sposób weryfikować wiedzę potoczną i wiedzę naukową na danych przykładach związanych z celami zrównoważonego rozwoju?

-jakie są metody naukowe?

-co to raport laboratoryjny i jak go tworzyć?

-w jaki sposób możemy się uczyć, aby wykorzystywać wiedzę naukową?

6. Typy błędów poznawczych (1,5h):

-czym są błędy poznawcze?

-na jakie błędy poznawcze należy zwrócić uwagę kultywując krytyczne myślenie?

7. Cechy krytycznego myślenia:

-analiza;

-rozumowanie;

-ocena;

-weryfikacja;

-przejrzystość

-otwartość

-kreatywność

-refleksyjność

Każdy temat odbywa się w formie konserwatorium. Studenci wykonują ćwiczenia wskazane przez prowadzącą, dzięki czemu są naprowadzani na dane tematy i wyciągają wnioski

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie na podstawie dwóch prac pisemnych:

1. Scenariusz zajęć dotyczących krytycznego myślenia w danej dziedzinie nauki, w której student czuje się pewnie;

2. Praca indywidualna na temat krytycznego myślenia. Wytyczne do pracy zostały podane na zajęciach. Podjęcie krytycznej analizy jednego tematu w naukach dziedziny studenta.

Dodatkowo aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz obecności na zajęciach. Dopuszczalna jest jedna nieobecność.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nikola Cichocka
Prowadzący grup: Nikola Cichocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

uczestnictwo w zajęciach: 15 h

przygotowanie do zajęć: 5 h

przygotowanie do weryfikacji i przygotowanie pracy końcowej: 5 h

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Skrócony opis:

1. Kompetencje przyszłości i kompetencje kluczowe (1,5h):

-jakie są kompetencje przyszłości?

-jakie są kompetencje kluczowe?

-czym jest krytyczne myślenie

2. Fakt a opinia (1,5h):

-czym jest fakt?

-czym jest opinia?

-w jaki sposób fakty i opinie wpływają na krytyczne myślenie?

3. Fakt (1,5h):

-w jaki sposób weryfikować fakty?

-fakty a światopogląd

-w jaki sposób argumentować swoją opinię?

-argument i kontrargument, czym są i jak je stosować?

4. Cele zrównoważonego rozwoju (1,5h):

-czym są cele zrównoważonego rozwoju?

-w jaki sposób weryfikować firmy pod względem realizacji CZR ONZ?

5. Wiedza potoczna a wiedza naukowa (1,5h):

-czym jest wiedza potoczna?

-czym jest wiedza naukowa?

-w jaki sposób weryfikować wiedzę potoczną i wiedzę naukową na danych przykładach związanych z celami zrównoważonego rozwoju?

-jakie są metody naukowe?

-co to raport laboratoryjny i jak go tworzyć?

-w jaki sposób możemy się uczyć, aby wykorzystywać wiedzę naukową?

6. Typy błędów poznawczych (1,5h):

-czym są błędy poznawcze?

-na jakie błędy poznawcze należy zwrócić uwagę kultywując krytyczne myślenie?

7. Cechy krytycznego myślenia:

-analiza;

-rozumowanie;

-ocena;

-weryfikacja;

-przejrzystość

-otwartość

-kreatywność

-refleksyjność

Każdy temat odbywa się w formie konserwatorium. Studenci wykonują ćwiczenia wskazane przez prowadzącą, dzięki czemu są naprowadzani na dane tematy i wyciągają wnioski

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Myślenie krytyczne jako cel kształcenia, Ewa Wasilewska-Kamińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

2. Myślenie krytyczne jako cel kształcenia. Na przykładzie systemów edukacyjnych USA i Kanady, Ewa Wasilewska-Kamińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

3. Belfry w przyciasnych reformach, pół wieku rozciągania, Stanisław Plebański, Wydawnictwo Implus

4. Pedagogical Content Knowledge in STEM Research in Practice, Stephen Miles Uzzo, Springer International Publishing AG

5. Challenges and Opportunities for Transforming from STEM to STEAM Education, Kelli Thomas, IGI Global

Literatura uzupełniająca

6. Action Research in STEM and English Language Learning an Integrated Approach for Developing Teacher Researchers, Aria Razfran, Routledge

7. Droga do zrównoważonego rozwoju w Polsce w świetle założeń agendy 2030, Barbara Hadryjańska, Difin

8. Sustainable Development Goals: Harnessing Business to Archive the Sdgs Through Finance, Technology and Law Reform, Julia Walker, Wiley

9. The Critical Thinking Toolkit, Galen A. Foresman, Wiley

10. Dziesięć Szkół Alternatywnych, Wincenty Okoń

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nikola Cichocka
Prowadzący grup: Nikola Cichocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

uczestnictwo w zajęciach: 15 h

przygotowanie do zajęć: 5 h

przygotowanie do weryfikacji i przygotowanie pracy końcowej: 5 h

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

1. Kompetencje przyszłości i kompetencje kluczowe (1,5h):

-jakie są kompetencje przyszłości?

-jakie są kompetencje kluczowe?

-czym jest krytyczne myślenie

2. Fakt a opinia (1,5h):

-czym jest fakt?

-czym jest opinia?

-w jaki sposób fakty i opinie wpływają na krytyczne myślenie?

3. Fakt (1,5h):

-w jaki sposób weryfikować fakty?

-fakty a światopogląd

-w jaki sposób argumentować swoją opinię?

-argument i kontrargument, czym są i jak je stosować?

4. Cele zrównoważonego rozwoju (1,5h):

-czym są cele zrównoważonego rozwoju?

-w jaki sposób weryfikować firmy pod względem realizacji CZR ONZ?

5. Wiedza potoczna a wiedza naukowa (1,5h):

-czym jest wiedza potoczna?

-czym jest wiedza naukowa?

-w jaki sposób weryfikować wiedzę potoczną i wiedzę naukową na danych przykładach związanych z celami zrównoważonego rozwoju?

-jakie są metody naukowe?

-co to raport laboratoryjny i jak go tworzyć?

-w jaki sposób możemy się uczyć, aby wykorzystywać wiedzę naukową?

6. Typy błędów poznawczych (1,5h):

-czym są błędy poznawcze?

-na jakie błędy poznawcze należy zwrócić uwagę kultywując krytyczne myślenie?

7. Cechy krytycznego myślenia:

-analiza;

-rozumowanie;

-ocena;

-weryfikacja;

-przejrzystość

-otwartość

-kreatywność

-refleksyjność

Każdy temat odbywa się w formie konwersatorium. Studenci wykonują ćwiczenia wskazane przez prowadzącą, dzięki czemu są naprowadzani na dane tematy i wyciągają wnioski

Literatura:

1. Myślenie krytyczne jako cel kształcenia, Ewa Wasilewska-Kamińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

2. Myślenie krytyczne jako cel kształcenia. Na przykładzie systemów edukacyjnych USA i Kanady, Ewa Wasilewska-Kamińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

3. Belfry w przyciasnych reformach, pół wieku rozciągania, Stanisław Plebański, Wydawnictwo Implus

4. Pedagogical Content Knowledge in STEM Research in Practice, Stephen Miles Uzzo, Springer International Publishing AG

5. Challenges and Opportunities for Transforming from STEM to STEAM Education, Kelli Thomas, IGI Global

6. Action Research in STEM and English Language Learning an Integrated Approach for Developing Teacher Researchers, Aria Razfran, Routledge

7. Droga do zrównoważonego rozwoju w Polsce w świetle założeń agendy 2030, Barbara Hadryjańska, Difin

8. Sustainable Development Goals: Harnessing Business to Archive the Sdgs Through Finance, Technology and Law Reform, Julia Walker, Wiley

9. The Critical Thinking Toolkit, Galen A. Foresman, Wiley

10. Dziesięć Szkół Alternatywnych, Wincenty Okoń

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)