Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza matematyczna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-AM1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna I
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy: INFOMRATYKA I stopnia - rozkład zajęć: I rok
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wykład: I1_W01

Ćwiczenia: I1_U02

Wymagania wstępne:

matura z matematyki

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów do podstaw analizy matematycznej. Podczas zajęć studenci poznają takie pojęcia, jak granica ciągu i funkcji, punkty skupienia, ciągłość, jednostajna ciągłość, różniczkowalność, wypukłość. Studenci uczą się metod obliczania granic, poznają własności funkcji ciągłych (tw. Bolzano-Cauchy'ego, Weierstrassa, Cantora itd.) oraz najważniejsze własności funkcji różniczkowalnych (tw. Fermata, Rolle'a, Darboux, Lagrange'a, Cauchy'ego). Zdobytą wiedzę stosują np. ilościowego i jakościowego badania funkcji, rozwiązywania równań I nierówności, obliczania granic.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Dla wykładu:

W1. Student rozumie znaczenie matematyki w innych dziedzinach nauki (I1_W01).

W2. Student używa formalizmu matematycznego do tworzenia prostych modeli matematycznych w innych dziedzinach nauki (I1_W01).

W3. Student zna ważniejsze twierdzenia analizy matematycznej funkcji jednej zmiennej (I1_W01).

Dla ćwiczeń:

U1. Student tłumaczy pojęcia granicy, ciągłości funkcji i jej różniczkowalności i zna ich zastosowania (I1_U02).

U2. Student liczy granice ciągów i funkcji (I1_U02).

U3. Student wyznacza pochodne funkcji jednej zmiennej oraz bada przebieg zmienności funkcji (I1_U02).

U4. Student dowodzi prawdziwości prostych i średnio trudnych twierdzeń z zakresu analizy matematycznej (I1_U02).

U5. Student rozwiązuje typowe problemy analizy matematycznej na podstawie uzyskanej wiedzy (I1_U02).

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Grochowski
Prowadzący grup: Marek Grochowski, Hubert Grzebuła, Bożena Tkacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Grochowski
Prowadzący grup: Marek Grochowski, Maria Suwińska, Bożena Tkacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

Dla wykładu:

uczestnictwo w zajęciach: 30h

przygotowanie do zajęć: 10h

przygotowanie do weryfikacji: 23h

konsultacje z prowadzącym: 17h

Razem 80h, 3 ECTS

Dla ćwiczeń:

uczestnictwo w zajęciach: 60h

przygotowanie do zajęć: 25h

przygotowanie do weryfikacji: 30h

konsultacje z prowadzącym: 20h

Razem 135h, 5 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Marek Grochowski
Prowadzący grup: Marek Grochowski, Hubert Grzebuła, Bożena Tkacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

Dla wykładu:

uczestnictwo w zajęciach: 30h

przygotowanie do zajęć: 10h

przygotowanie do weryfikacji: 23h

konsultacje z prowadzącym: 17h

Razem 80h, 3 ECTS

Dla ćwiczeń:

uczestnictwo w zajęciach: 60h

przygotowanie do zajęć: 25h

przygotowanie do weryfikacji: 30h

konsultacje z prowadzącym: 20h

Razem 135h, 5 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)